Điều kiện, thủ tục tách thửa đất thừa kế

Điều kiện, thủ tục tách thửa đất thừa kế là những vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực đất đai. Việc tách thửa đất được hưởng thừa kế và thủ tục tách thửa đất thành nhiều thửa khác nhau cần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây Luật Long Phan PMT sẽ giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi thực hiện thủ tục tách thửa đất thừa kế.

Tách thửa đất thừa kếTách thửa đất thừa kế

Đất thừa kế là di sản có được tách thửa không?

Căn cứ Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ của người thừa kế, theo đó:

 • Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
 • Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất Đai 2013 và khoản 23 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về các điều kiện để được tách thửa thì không có một quy định nào cấm trường hợp di sản thừa kế là đất không được tách thửa

Như vậy, đối với trường hợp tách thửa đất thừa kế là di sản pháp luật không có quy định cấm người thừa kế thực hiện điều này. Cá nhân, người được hưởng thừa kế nếu có mong muốn vẫn có thể tiến hành tách thửa đối với diện tích đất mà mình được hưởng thừa kế.

Điều kiện tách thửa đất theo quy định pháp luật

Để thực hiện việc tách thửa đất cần phải tuân thủ các điều kiện theo quy định khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, và khoản 2 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 30/6/2021 cụ thể như sau:

 • Thửa đất là di sản thừa kế đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là điều kiện tiên quyết để được tách thửa đất.
 • Thửa đất là di sản thừa kế không có tranh chấp: Những người thừa kế còn phải thực hiện được việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (trong trường hợp không có di chúc) hoặc thống nhất việc chia di sản theo di chúc, kkhông bị bất kỳ cơ quan, cá nhân, tổ chức nào khiếu nại, khiếu kiện;
 • Thửa đất là di sản thừa kế không thuộc trường hợp bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Thửa đất là di sản thừa kế phải còn thời hạn sử dụng đất. Nếu không còn thời hạn sử dụng đất thì không có căn cứ để thực hiện các giao dịch về đất đai, trong đó có việc nhận thừa kế (trừ trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp);

Ngoài ra cần phải đáp ứng điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa, căn cứ theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP như sau:

 • UBND cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.
 • Ngoài những điều kiện nêu trên, diện tích tối thiểu để được tách thửa cũng được quy định cụ thể tại quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh phù hợp với điều kiện và tập quán tại từng địa phương.
 • Việc tách thửa phải đảm bảo đáp ứng điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đất ở tại từng địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Như vậy, để việc tách thửa đất là di sản thừa kế được tiến hành cần phải đảm bảo được các quy định theo pháp luật như trên.

Có cần khai nhận di sản thừa kế trước khi tách thửa đất?

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Công chứng 2014 quy định: những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 58 Luật Công chứng 2014: Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Như vậy, những người hưởng thừa kế đất đai có nhu cầu tách thửa thì sẽ không thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế tại cơ quan có thẩm quyền để đăng ký biến động đất đai ngay mà thiết lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế trước khi thực hiện tách thửa.

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đất đaiThỏa thuận phân chia di sản thừa kế đất đai

Trình tự, thủ tục tách thửa đất

Hồ sơ

Theo quy định tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 11 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT hồ sơ đăng ký tách thửa bao gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK – Mẫu số được đính kèm với Thông tư số 24/2014/TT–BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Hồ sơ địa chính, có hiệu lực ngày 05 tháng 07 năm 2014.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Bản chính tờ khai lệ phí trước bạ (tùy từng trường hợp);
 • 02 Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện vị trí, kích thước, diện tích phần đất được phân chia (bản chính);
 • Văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc Văn bản phân chia di sản thừa kế có xác nhận của Công chứng;
 • Di chúc hoặc Bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc phân chia di sản thừa kế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của tất cả những người thừa kế hợp pháp hoặc theo di chúc;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn/Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của những người thừa kế;
 • Bảo sao Giấy chứng tử của người mất và giấy tờ chứng minh mối quan hệ thừa kế (thường là giấy khai sinh;…).

>>>Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

Trình tự, thủ tục

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì để tách thửa đất cần phải thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị xin tách thửa

 • Nộp hồ sơ tại tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu
 • Hoặc nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất cấp huyện nơi có thửa đất. Trong trường hợp, chưa có Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc đối với nơi đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ
 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 4: Trả kết quả

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục vừa tách thửa vừa sang tên sổ đỏ

Tư vấn tách thửa đất là di sản thừa kế cho người thừa kế

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn tách thửa đất là di sản thừa kế cho người thừa kế, luật sư của Luật Long Phan PMT sẽ thực hiện các hoạt động sau:

 • Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế hoặc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
 • Tư vấn các quy định liên quan đến thừa kế và tách thửa đất đai.
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ khi thực hiện tách thửa đối với di sản thừa kế.
 • Tư vấn soạn thảo đơn đề nghị tách thửa đất.
 • Hướng dẫn quy trình gửi hồ sơ đề nghị tách thửa đất là di sản thừa kế đến Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Đại diện theo ủy quyền trực tiếp thực hiện quá trình tách thửa đất là di sản thừa kế.

Tách thửa thành nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtTách thửa thành nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc tách thửa đất là di sản thừa kế phải đảm bảo các điều kiện và thực hiện theo đúng thủ tục quy định của pháp luật. Bài viết này đã cung cấp các thông tin xoay quanh vấn đề tách thửa đất thừa kế. Nếu bạn cần hỗ trợ trong quá trình thực hiện tách thửa đất thừa kế hoặc Tư vấn luật đất đai hãy liên hệ Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất.

Scores: 4.8 (71 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87