Thủ tục chấm dứt hợp đồng với người lao động vi phạm nội quy

Thủ tục chấm dứt hợp đồng với người lao động vi phạm nội quy mà doanh nghiệp cần phải biết khi thực hiện chấm dứt hợp đồng với người lao động. Thủ tục này bao gồm các bước mà bắt buộc doanh nghiệp phải tuân thủ để đảm đảm bảo chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật. Bài viết dưới đây, chúng tôi thông tin đến Quý bạn đọc cụ thể về trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng với người lao động do vi phạm nội quy.

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động vi phạm nội quyThủ tục chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động vi phạm nội quy

Căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vi phạm nội quy

Theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Lao động 2019 kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Như vậy, khi người lao động vi phạm nội quy công ty thì công ty sẽ căn cứ vào quy định nội bộ để xử lý kỷ luật. Theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Lao động 2019 có quy định chung về các hình thức xử lý kỷ luật lao động như sau:

 • Khiển trách;
 • Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;
 • Cách chức;
 • Sa thải.

Do đó, Chấm dứt hợp đồng lao động là hậu quả của hình thức kỷ luật sa thải khi có căn cứ luật định cụ thể. Theo đó, khi người lao động vi phạm nội quy công ty và thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 thì công ty sẽ được quyền sa thải người lao động.

>>>Xem thêm: Các hình thức xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật

Căn cứ chấm dứt hợp đồng lao độngCăn cứ chấm dứt hợp đồng lao động

Trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động có cần báo trước không?

Người lao động vi phạm nội quy không thuộc các trường hợp không phải thông báo trước quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019.

Do đó, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vi phạm nội quy, người sử dụng lao động chỉ cần thông báo bằng văn bản cho người lao động, quy định tại Khoản 1 Điều 45 Bộ luật Lao động 2019.

Ngoài ra, các quy định khác về thông báo chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Khoản 2 Điều 45 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

 • Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ thời điểm có thông báo chấm dứt hoạt động trong trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
 • Nếu người sử dụng lao động không phải là cá nhân bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Bộ luật này thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ ngày ra thông báo.

Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người vi phạm nội quy, ngoài những trường hợp khác không bắt buộc phải thông báo quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động phải thông báo trước cho người lao động trong các trường hợp cần phải thông báo như đã đề cập.

>>>Xem thêm: Quy trình thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật

Thủ tục chấp dựt hợp đồng lao động do vi phạm thủ tục

Khi chấm dứt hợp đồng lao động thông qua việc xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải, người sử dụng lao động cần thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 cũng như Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Xác nhận hành vi vi phạm của người lao động

Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

Bước 2: Tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động

 • Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp;
 • Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp;

Bước 3: Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động

Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

Bước 4: Ban hành quyết định xử lý kỷ luật

 • Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.
 • Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 123 của Bộ luật Lao động, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động

Bước 5: Thông báo công khai quyết định xử lý kỷ luật

Quyết định xử lý kỷ luật phải được gửi đến người lao động, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

>>>Xem thêm: Quy trình xử lý kỷ luật trong doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động 2019

Các thủ tục mà người sử dụng lao động cần làmCác thủ tục mà người sử dụng lao động cần làm

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

Thứ nhất, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

 • Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
 • Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Thứ hai, người sử dụng lao động thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

Thứ ba, người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

 • Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;
 • Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Trên đây là những trách nhiệm mà người sử dụng lao động phải thực hiện sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Luật sư tư vấn thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động 

Hợp đồng lao động là một hợp đồng dân sự, chấm dứt hợp đồng lao động là thủ tục dân sự liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các bên. Do đó, để đảm bảo tính hợp pháp, luật sư tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật sẽ thực hiện các công việc sau đây:

 • Tiếp nhận và tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật
 • Tư vấn  về thông báo khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục  chấm dứt hợp đồng lao động
 • Thực hiện soạn thảo văn bản và chuẩn bị các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn cho khách hàng hướng giải quyết tốt nhất khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hướng giải quyết khi có tranh chấp phát sinh
 • Đại diện khách hàng tham gia giải quyết tại Tòa án khi có tranh chấp phát sinh.

Thủ tục chấm dứt hợp đồng với người lao động vi phạm nội quy xảy ra khá thường xuyên trong quan hệ lao động. Bài viết trên đây của Luật Long Phan PMT đã thông tin đến quý khách về thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động vi phạm nội quy. Nếu quý khách cần tư vấn quy trình thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87  để được luật sư lao động hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.6 (70 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8