Dịch vụ nhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Dịch vụ nhận ủy quyển thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai là thủ tục để cập nhật thông tin về tình trạng nhà đất của chủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất. Thực tế, nhiều người  gặp khó khăn để thực hiện thủ tục này do thiếu thời gian và kiến thức pháp lý nên thường ủy quyền cho người khác thực hiện. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về thủ tục và dịch vụ nhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai của Luật Long Phan PMT.

Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đaiNhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;
 • Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;
 • Chuyển từ hình thức giao đất, thuê đất;
 • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;
 • Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;
 • Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
 • Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Trường hợp phải đăng ký biến động đất đaiTrường hợp phải đăng ký biến động đất đai

Các vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục hành chính đăng ký biến động đất đai

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Đơn đăng ký biến động đất đai được viết theo Mẫu số 09 được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BMNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 29 tháng 9 năm 2017).

Cơ quan tiếp nhận

Người sử dụng đất đăng ký biến động đất đai tại một trong các nơi sau đây:

 1. Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
 2. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có thẩm quyền. Cụ thể:
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
 2. Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế; Cảng vụ hàng không tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong trường hợp đất đai thuộc khu công nghệ cao, khu kinh tế, cảng hàng không, sân bay dân dụng.

Cơ sở pháp lý: Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Thời hạn giải quyết đăng ký biến động đất đai

Căn cứ theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) Thời hạn để giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai sẽ thay đổi tùy vào các trường hợp khác nhau. Cụ thể:

 • Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 10 ngày;
 • Tách thửa, hợp thửa đất là không quá 15 ngày;
 • Gia hạn sử dụng đất là không quá 07 ngày;
 • Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 15 ngày;
 • Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề là không quá 10 ngày;
 • Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày;
 • Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất là không quá 30 ngày;
 • Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày;
 • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 05 ngày.

>>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Có được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai không?

Căn cứ theo Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015, pháp luật cho phép cá nhân và pháp nhân ủy quyền cho cá nhân hoặc pháp nhân khác để xác lập thực hiện các giao dịch dân sự. Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng không hạn chế hay cấm ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Do đó, cá nhân, tổ chức hoàn toàn có quyền ủy quyền thực hiện thủ tục này.

Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2020, việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký đất đai có thể được thực hiện qua giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền:

 • Trong trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì việc ủy quyền cho người khác đi nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ cập nhật thông tin biến động đất đai theo khoản 1, 2 Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP thì các bên có thể lập giấy ủy quyền để thực hiện ủy quyền đăng ký đất đai.
 • Trong trường hợp ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền…mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP, các bên phải lập hợp đồng ủy quyền để thực hiện ủy quyền đăng ký đất đai.

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đaiỦy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Dịch vụ nhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

Luật Long Phan PMT cung cấp dịch vụ ủy quyền thực hiện đăng ký biến động đất đai. Dưới đây là chi tiết về các dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp:

 • Tư vấn về quy định pháp luật: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết và tư vấn về quy định pháp luật liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai. Điều này bao gồm các quy định về thủ tục, yêu cầu, hồ sơ cần thiết và các điều kiện pháp lý liên quan.
 • Soạn thảo đơn từ: Chúng tôi sẽ thực hiện việc soạn thảo toàn bộ các đơn từ liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai. Điều này bao gồm việc chuẩn bị các đơn đăng ký, giấy tờ liên quan và các biểu mẫu cần thiết.
 • Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong việc chuẩn bị đầy đủ toàn bộ hồ sơ cần thiết để đăng ký biến động đất đai. Điều này bao gồm việc thu thập và kiểm tra các giấy tờ, bản vẽ và giấy tờ khác có liên quan.
 • Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả: Chúng tôi sẽ thay mặt quý khách hàng để nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tới cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp nhận và bàn giao kết quả đăng ký biến động cho quý khách hàng.
 • Đốc thúc, khiếu nại, tố cáo: Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, chúng tôi sẽ đại diện cho quý khách hàng đốc thúc, khiếu nại hoặc tố cáo để đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng được bảo vệ.

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng trong quá trình thực hiện các nội dung trên.

Dịch vụ nhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai của Luật Long Phan là một giải pháp đáng tin cậy cho khách hàng không có đủ thời gian và kiến thức pháp lý để tự thực hiện thủ tục này. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tiện lợi và đáng tin cậy, uy tín trong việc giúp quý khách hàng giải quyết sự vụ. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư nhà đất, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.6 (68 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8