Thủ tục yêu cầu doanh nghiệp trả trợ cấp thôi việc

0
30 Tháng Chín, 2021

Khi thôi việc tại một doanh nghiệp, người lao động luôn mong đợi nhận được các khoản hỗ trợ, trợ cấp mà cá nhân đáng được nhận. Thủ tục yêu cầu doanh nghiệp trả trợ cấp thôi việc là một thủ tục giúp cho người lao động nhận được khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động phù hợp với quy định của Luật Lao động. Trong bài viết này, Luật sư Lao động sẽ giúp cho khách hàng hiểu rõ ràng hơn về thủ tục này.

Thủ tục yêu cầu Doanh nghiệp trả trợ cấp thôi việc

Doanh nghiệp có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 thì doanh nghiệp sử dụng lao động có trách nhiệm phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi:

 • Hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động;
 • Người lao động đã làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên.

Tuy nhiên, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội; và trường hợp doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như một quyền của họ khi người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên thì không đặt ra trách nghiệm này cho doanh nghiệp (khoản 1 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

>>>Xem thêm:Người lao động được hưởng những trợ cấp nào khi cho nghỉ việc

Doanh nghiệp có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Các phương thức giải quyết yêu cầu doanh nghiệp trả trợ cấp thôi việc

Sau khi thôi việc như theo luật định, không phải lúc nào người lao động cũng thuận lợi nhận được tiền trợ cấp thôi việc từ doanh nghiệp. Việc trả không đủ hoặc không trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có thể dẫn đến tranh chấp lao động cá nhân giữa doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Trong trường hợp này người lao động thường tham gia tranh chấp với yêu cầu doanh nghiệp trả trợ cấp thôi việc. Yêu cầu này có thể được thực hiện thông qua một số phương thức sau:

Thông qua hòa giải viên lao động

Căn cứ theo Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trình tự, thủ tục hòa giải thông qua hòa giải viên lao động như sau:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan quy định tại khoản 3 Điều 181 của Bộ luật này, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải;
 • Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải;
 • Hòa giải viên lập biên bản hòa giải thành trong trường hợp các bên thỏa thuận được hoặc trường hợp các bên không thỏa thuận được nhưng chấp nhận phương án hòa giải của hòa giải viên đề xuất; hoặc Hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành trong trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng;
 • Biên bản hòa giải thành và Biên bản hòa giải không thành đều phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động;
 • Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản;
 • Nếu một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên còn lại có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Hòa giải thông qua hòa giải viên lao động là một thủ tục bắt buộc trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, một số trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 thì các bên có quyền không lựa chọn thủ tục này để giải quyết tranh chấp.

Thông qua Hội đồng trọng tài lao động

Theo Điều 189 Bộ luật Lao động 2019 thì trên cơ sở đồng thuận, doanh nghiệp và người lao động có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 188 của Bộ luật này theo trình tự, thủ tục như sau:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp;
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập, Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp;
 • Trường hợp hết thời hạn 07 ngày nêu trên mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn 30 ngày nêu trên mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thông qua Tòa án nhân dân

Phương thức giải quyết thông qua Tòa án nhân dân nhìn chung là hoạt động giải quyết cuối cùng sau khi tranh chấp liên quan đến trợ cấp thôi việc đã được giải quyết ở các giai đoạn khác mà không đoạt kết quả.

Việc giải quyết tranh chấp này tại Tòa án được thực hiện bởi cơ quan tài phán mang quyền lực nhà nước, tiến hành theo những quy trình và thủ tục tố tụng chặt chẽ được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Phương thức giải quyết tranh chấp này sẽ đảm bảo thi hành bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước thông qua phán quyết của Tòa án.

Thủ tục khởi kiện yêu cầu doanh nghiệp trả trợ cấp thôi việc được thực hiện theo trình tự sau:

 1. Xác định Tòa án có thẩm quyền, người khởi kiện gửi hồ sơ khởi kiện bao gồm các tài liệu kèm theo đến Tòa án;
 2. Tòa án có trách nhiệm cấp cho người khởi kiện giấy xác nhận đã nhận đơn hoặc thông báo nhận đơn tùy vào hình thức nộp đơn;
 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện;
 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện có đủ điều kiện thụ lý hay không.Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện để người khởi kiện đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;
 5. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí;
 6. Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án và giải quyết vụ án theo đúng trình tự mà pháp luật quy định.

Khởi kiện tại Tòa án nhân dân

>>>Xem thêm:
Thủ tục khởi kiện đòi bồi thường khi bị đuổi việc

Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị cho việc khởi kiện buộc trả trợ cấp thôi việc

Để tiến hành khởi kiện doanh nghiệp buộc trả trợ cấp thôi việc thì người lao động hoặc người đại diện của người lao động nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án nơi bị đơn (doanh nghiệp) có trụ sở. Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp lao động (đơn đảm bảo các điều kiện tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự). Trong đơn trình bày cụ thể nội dung, căn cứ và đưa ra yêu cầu doanh nghiệp trả trợ cấp thôi việc;
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu);
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện (ghi rõ số lượng bản chính, bản sao);
 • Các tài liệu liên quan đến quan hệ lao động như: Hợp đồng lao động, quyết định xử lý kỷ luật sa thải hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, biên bản họp xét kỷ luật người lao động,…
 • Biên bản hoà giải không thành của hòa giải viên lao động (nếu có); Quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động (nếu có);
 • Các giấy tờ tài liệu về tư cách pháp lý của doanh nghiệp như giấy phép đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập doanh nghiệp; Điều lệ, nội quy lao động,…

>>Xem thêm:Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Thông tin liên hệ luật sư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến Thủ tục yêu cầu doanh nghiệp trả trợ cấp thôi việc. Quý bạn đọc còn  bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp hoặc cần nhận được sự hỗ trợ từ TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn

Scores: 4.8 (47 votes)

: Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

#duongnganlegal - Chuyên viên pháp lý về Lao Động, Doanh nghiệp tại công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, tranh chấp lao động, thủ tục hành chính doanh nghiệp, lao động

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87