Hướng dẫn yêu cầu bồi thường công trình không đảm bảo chất lượng

Yêu cầu bồi thường công trình không đảm bảo chất lượng là quyền của bên mua công trình. Yêu cầu này xảy ra khi bên bán công trình không đảm bảo chất lượng như đã thỏa thuận, cam kết từ trước. Mức bồi thường hợp lý và trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường phải đảm bảo theo hình thức luật quy định. Xem thêm bào viết dưới đây của Luật Long Phan PMT để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên khi phát sinh tranh chấp.

Bồi thường khi công trình không đảm bảo chất lượngBồi thường khi công trình không đảm bảo chất lượng

Căn cứ yêu cầu bồi thường do công trình không đảm bảo chất lượng

Bên mua công trình có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do công trình không đảm bảo chất lượng dựa trên những căn cứ sau đây:

 • Quyền của bên mua công trình: Bên mua công trình có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do giao công trình không đúng chất lượng như thỏa thuận trong hợp đồng (khoản 4 Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản 2014);
 • Nghĩa vụ của bên bán công trình: Bàn giao công trình theo đúng chất lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng (khoản 4 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014);
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ: Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. (Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015).

Mức bồi thường khi công trình không đảm bảo chất lượng

Khi công trình không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại cho bên mua, bên mua có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Các thiệt hại phải bồi thường do vi phạm nghĩa vụ về đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:

Thiệt hại về vật chất: là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

Thiệt hại về vật chất còn bao gồm: (i) thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại; (ii) Thiệt hại về chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

Thiệt hại về tinh thần: là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.

Cơ sở pháp lý: Điều 13, 360, 361, 419 Bộ luật Dân sự 2015.

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thường do công trình không đảm bảo chất lượng gây ra

Yêu cầu bồi thường thiệt hại do công trình kém chất lượngYêu cầu bồi thường thiệt hại do công trình kém chất lượng

Thỏa thuận về việc bồi thường

Khi có thiệt hại xảy ra do công trình không đảm bảo chất lượng theo hợp đồng, trước tiên, bên mua công trình cần thông báo đến bên bán để thỏa thuận về vấn đề bồi thường thiệt hại. Thỏa thuận là phương án ít tốn kém nhất nhưng thường không đạt hiệu quả cao do phụ thuộc nhiều vào tinh thần tự nguyện, thiện chí hợp tác giữa các bên.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị bồi thường thiệt hại

Khởi kiện yêu cầu bồi thường

Trường hợp các bên không đi đến được thỏa thuận về bồi thường thiệt hại, bên mua công trình có quyền khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện gồm có:

 • Đơn khởi kiện theo Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
 • Hợp đồng mua bán công trình xây dựng.
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu bồi thường thiệt hại do công trình không đảm bảo chất lượng. Trong trường hợp vì lý do khách quan nên không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Người khởi kiện sẽ bổ sung hoặc giao nộp tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.
 • Giấy tờ pháp lý của người khởi kiện và người bị kiện.
 • Các tài liệu khác có liên quan.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Trình tự thực hiện

Trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại do công trình kém chất lượng được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án Nhân dân có thẩm quyền

Bước 2: Xử lý đơn khởi kiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét và có một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Thụ lý vụ án;
 • Chuyển đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền;
 • Trả lại đơn khởi kiện.

Bước 3: Thụ lý vụ án

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản về việc Tòa án đã thụ lý vụ án đến các bên có liên quan

Bước 4: Chuẩn bị xét xử

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;

b) Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

c) Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

d) Đưa vụ án ra xét xử.

Bước 4: Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và mở phiên tòa sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Bước 5: Phúc thẩm vụ án nếu có kháng cáo, kháng nghị.

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 186 đến Điều 315 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

 • Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền. Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện;
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét và giải quyết đơn khởi kiện;
 • Tòa án sẽ xem xét những tài liệu, chứng cứ, nếu và xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án ra thông đóng tiền tạm ứng án phí theo quy định;
 • Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tạm ứng án phí, người khởi kiện thực hiện đóng tạm ứng và nộp biên lai cho Tòa án;
 • Thẩm phán sẽ tiến hành thụ lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn khởi kiện bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng liền kề gây ra

 Tư vấn hướng dẫn yêu cầu bồi thường công trình không đảm bảo chất lượng

Tư vấn hướng dẫn yêu cầu bồi thường công trình kém chất lượngTư vấn hướng dẫn yêu cầu bồi thường công trình kém chất lượng

 • Nghiên cứu hồ sơ, quy định pháp luật về chất lượng công trình trong xây dựng, bồi thường thiệt hại do công trình kém chất lượng gây ra;
 • Đề xuất phương án giải quyết khi công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng gây thiệt hại;
 • Đại diện làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc bồi thường;
 • Soạn thảo hồ sơ, đơn từ cần thiết trong quá trình giải quyết;
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan.

Khi công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng, bên mua có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường thiệt hại được xác định tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nếu có thắc mắc cần được giải đáp, quý khách hàng có thể liên hệ qua số hotline: 1900.63.63.87  hoặc email pmt@luatlongphan.vn để được tư vấn luật kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (47 votes)

: Luật sư Trần Tiến Lực

Luật sư Trần Tiến Lực- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư cộng sự tại công ty Luật Long Phan PMT. Nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp giao dịch nhà ở, đất đai, di chúc; đại diện khách hàng tham gia tố tụng; thực hiện các thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ. Chuyên môn cao, tư vấn hiệu quả pháp lý doanh nghiệp; soạn thảo, đàm phán hợp đồng; xây dựng, ban hành, kiểm soát các văn bản pháp lý của doanh nghiệp; pháp lý dự án; pháp luật lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87