Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng Trọng tài

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng Trọng tài là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng phổ biến hiện nay. Để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài các bên phải đáp ứng đủ điều kiện được quy định trong pháp luật Trọng tài thương mại. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin, kiến thức pháp lý liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng trọng tài đến Quý độc giả.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng thông qua trọng tài

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng thông qua trọng tài

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

Tranh chấp Hợp đồng tín dụng cũng như các loại hợp đồng khác, điều mà các bên hướng tới là nhanh chóng “giải quyết” tranh chấp và đạt được kết quả tốt nhất. Theo quy định tại Điều 317 Luật Thương mại năm 2005 có 04 phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bao gồm: thương lượng, hòa giải, giải quyết tại trọng tài hoặc Tòa án, trong đó:

 1. Hòa giải, thương lượng là biện pháp tốt nhất đáp ứng những vấn đề đó, tuy nhiên khi đã có tranh chấp xảy ra thì việc các bên có thể ngồi lại với nhau để tìm tiếng nói chung là điều vô cùng khó khăn.
 2. Nếu sự tự do thỏa thuận không đem lại kết quả gì, thì có hai phương thức mà các bên thường lựa chọn để giải quyết tranh chấp là:
 • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài
 • Giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân.

Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng Trọng tài

Hồ sơ cần chuẩn bị

Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn. Hồ sơ khởi kiện tranh chấp tại trọng tài bao gồm:

 1. Đơn khởi kiện gồm có các nội dung sau đây:
 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
 • Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;
 • Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;
 • Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;
 • Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.
 1. Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Cơ sở pháp lý: Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010.

>>>Tham khảo: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

Hồ sơ cần chuẩn bị để giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hồ sơ cần chuẩn bị để giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn khởi kiện

Bước 2: Thông báo đơn khởi kiện

Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu khác có liên quan (Điều 32 Luật Trọng tài Thương mại 2010).

Bước 3: Bị đơn gửi bản tự bảo vệ và đơn kiện lại (nếu có).

 • Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.
 • Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên.
 • Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho Hội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ

Cơ sở pháp lý: Điều 36 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 4: Thành lập Hội đồng trọng tài

Điều 38 Luật Trọng tài Thương mại 2010 cho phép các bên vẫn có quyền tự mình thương lượng, thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp các bên tự thỏa thuận được với nhau chấm dứt việc giải quyết tranh chấp thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì một Hội đồng trọng tài được thành lập để giải quyết tranh chấp.

Tùy vào tính chất của tranh chấp mà các bên thỏa thuận Thành lập Hội đồng trọng tài tại trung tâm trọng tài hoặc Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc để giải quyết tranh chấp. Trình tự thành lập trọng tài được quy định tại Điều 40, Điều 41 Luật Trọng tài Thương mại 2010.

Bước 5: Xem xét hiệu lực của thoả thuận trọng tài

Trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài phải xem xét hiệu lực của thỏa thuận trọng tài; thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được hay không và xem xét thẩm quyền của mình. Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc xác định rõ thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Hội đồng trọng tài quyết định đình chỉ việc giải quyết và thông báo ngay cho các bên biết.

Bước 6: Hội đồng trọng tài nghiên cứu hồ sơ vụ việc

Bước 7: Mở phiên họp giải quyết tranh chấp

 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.
 • Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

Bước 8: Ban hành Phán quyết trọng tài

Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận phán quyết, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, một bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa chữa, giải thích hoặc bổ sung phán quyết của trọng tài.

Nếu Hội đồng trọng tài thấy yêu cầu là chính đáng thì phải sửa chữa, giải thích trong thời hạn 30 ngày và bổ sung phán quyết trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Bước 9: Thi hành Phán quyết trọng tài

Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài.

Trường hợp hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phải thi hành phán quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài theo quy định tại Điều 69 của Luật Trọng tài Thương mại 2010, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng ký theo quy định tại Điều 62 của Luật Trọng tài Thương mại 2010

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 30 đến Điều 67 Luật Trọng tài thương mại 2010.

>>>Xem thêm: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng Trọng tài

Tư vấn pháp lý

Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng trọng tài như sau:

 • Tư vấn điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại;
 • Tư vấn các tranh chấp được giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại;
 • Tư vấn và đánh giá các rủi ro trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;
 • Hướng dẫn hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;
 • Tư vấn thương lượng, hòa giải trong tố tụng trọng tài thương mại;
 • Tư vấn nghĩa vụ nộp phí trọng tài khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;
 • Tư vấn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi kiện tại trọng tài;
 • Thực hiện thủ tục khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;
 • Tư vấn các công việc phát sinh sau khi có phán quyết trọng tài;
 • Nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp hoặc tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng;
 • Các công việc khác theo thỏa thuận và theo quy định pháp luật.

Soạn thảo hồ sơ giải quyết tranh chấp

Luật sư sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo các văn bản, đơn từ phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp bao gồm:

 • Cung cấp mẫu đơn khởi kiện tại Trung tâm trọng tài;
 • Soạn thảo đơn tự bảo vệ;
 • Soạn thảo đơn kiện và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu chứng cứ đi kèm;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có hành vi vi phạm các quy định về tố tụng;
 • Soạn thảo đơn kiến nghị, đơn đề nghị, đơn yêu cầu trong suốt quá trình giải quyết cho khách hàng;
 • Soạn thảo bản ý kiến pháp lý cho khách hàng và bài bảo vệ để luật sư tranh tụng tại trung tâm trọng tài thương mại;
 • Soạn thảo đơn kiện lại;
 • Soạn thảo các giấy tờ liên quan khác.

Phí luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng Trọng Tài

Chi phí thuê luật sư tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phức tạp của vụ việc, uy tín và kinh nghiệm của luật sư, cũng như vị trí địa lý. Sau đây là những chi phí cơ bản để thuê luật sư tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài của Luật Long Phan PMT:

 • Phí dịch vụ tư vấn theo giờ/theo vụ việc;
 • Thù lao luật sư được tính trên cơ sở thoả thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa hai bên.

Phí dịch vụ pháp lý được xác định tùy theo từng vụ việc và thường dựa trên các yếu tố sau:

 • Tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc;
 • Thời gian, chi phí đầu tư công sức và kinh nghiệm của Luật sư.

Mức phí dịch vụ được ghi nhận trong hợp đồng hợp đồng dịch vụ pháp lý. Trong quá trình thực hiện công việc mà có phát sinh các vấn đề mới dẫn đến mức phí thay đổi thì phí dịch vụ sẽ được cập nhật bổ sung bằng phụ lục hợp đồng.

Chi phí thuê luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

Chi phí thuê luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

>>>Xem thêm: Chi phí thuê luật sư giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng bằng trọng tài cần lưu ý nhiều thông tin pháp lý nên việc sử dụng dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc có nhu cầu Luật sư soạn thảo, tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Scores: 5 (34 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8