Hướng dẫn hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là việc sử dụng một phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án thông qua hoạt động của trọng tài viên, với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt xung đột bằng việc đưa ra phán quyết. Điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là gì, hồ sơ thủ tục giải quyết ra sao. Cùng Luật Long Phan PMT tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Khởi kiện tranh chấp bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Khi nào giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài Thương mại 2010  thì tranh chấp có thể được giải quyết bằng trọng tài khi các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Như vậy, khi các bên có thỏa thuận trọng tài thì khi xảy ra tranh chấp, trọng tài sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Để có thể giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, các bên cần chú ý những điều kiện sau:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Căn cứ pháp lý: Theo Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010

Nội dung khởi kiện

Nội dung khởi kiện

>>>Xem thêm: Thỏa thuận trọng tài có bắt buộc xác lập trước khi xảy ra tranh chấp

Quy trình giải quyết tranh chấp

Hồ sơ

Căn cứ theo khoản 2, khoản 3 Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010, để khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, các bên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Đơn khởi kiện với nội dung:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
 • Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;
 • Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;
 • Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;
 • Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

Thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Như vậy, khi xảy ra tranh chấp các bên nhớ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ khởi kiện liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Mẫu Đơn Khởi Kiện Tại Trung Tâm Trọng Tài Mới Nhất 2024

Trình tự giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Trình tự giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có bắt buộc hòa giải

Thủ tục

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Căn cứ theo khoản 1 Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì khi xảy ra tranh chấp, trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

Bước 2: Thông báo đơn khởi kiện:

Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác thì :

 • Theo Điều 32 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về thông báo đơn khởi kiện, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật Trọng tài thương mại 2010.

Căn cứ theo Điều 33 Luật Trọng tài thương mại 2010, thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài: trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Bước 3: Bị đơn nộp bản tự bảo vệ

Căn cứ theo Điều 35 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về bản tự bảo vệ và việc gửi bản tự bảo vệ:

 • Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.
 • Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thoả thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên.
 • Trường hợp bị đơn cho rằng vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, không có thoả thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì phải nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ.
 • Trường hợp bị đơn không nộp bản tự bảo vệ theo quy định khi quá hạn 30 ngày đối với vụ tranh chấp giải quyết tại Trung tâm trọng tài hoặc tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài vụ việc thì quá trình giải quyết tranh chấp vẫn được tiến hành.

Bước 4: Thành lập Hội đồng trọng tài

 • Thành phần Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận của các bên.
 • Trường hợp các bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên.

Căn cứ pháp lý: Điều 39 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 5: Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp

 • Trường hợp các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thời gian và địa điểm mở phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.
 • Trường hợp các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, giấy triệu tập tham dự phiên họp phải được gửi cho các bên chậm nhất 30 ngày trước ngày mở phiên họp.

Căn cứ pháp lý: Theo Điều 54 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 6: Mở phiên họp giải quyết tranh chấp

 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.
 • Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.
 • Trường hợp nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp giải quyết tranh chấp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì bị coi là đã rút đơn khởi kiện. Trong trường hợp này, Hội đồng trọng tài tiếp tục giải quyết tranh chấp nếu bị đơn có yêu cầu hoặc có đơn kiện lại.
 • Trường hợp bị đơn đã được triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên họp giải quyết tranh chấp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì Hội đồng trọng tài vẫn tiếp tục giải quyết tranh chấp căn cứ vào tài liệu và chứng cứ hiện có.
 • Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài có thể căn cứ vào hồ sơ để tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp mà không cần sự có mặt của các bên.

Căn cứ pháp lý: Theo Điều 55, 56 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 7: Hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp

Khi có lý do chính đáng, một hoặc các bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp. Yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp phải được lập bằng văn bản, nêu rõ lý do kèm theo chứng cứ và được gửi đến Hội đồng trọng tài chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp giải quyết tranh chấp. Nếu Hội đồng trọng tài không nhận được yêu cầu theo thời hạn này, bên yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp phải chịu mọi chi phí phát sinh, nếu có. Hội đồng trọng tài xem xét, quyết định chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên họp và thông báo kịp thời cho các bên.

Thời hạn hoãn phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.

Căn cứ pháp lý: Theo Điều 57 Luật Trọng tài thương mại 2010

Bước 8: Hội đồng trọng tài ra phán quyết

 • Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.
 • Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Căn cứ pháp lý: Theo Điều 60 Luật Trọng tài thương mại 2010

Như vậy, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài bao gồm 8 bước, đó là:

 • Nộp đơn khởi kiện
 • Thông báo đơn khởi kiện
 • Bị đơn nộp bản tự bảo vệ
 • Thành lập Hội đồng trọng tài
 • Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp
 • Mở phiên họp giải quyết tranh chấp
 • Hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp
 • Phán quyết của Hội đồng trọng tài

>>>Xem thêm: Thủ Tục Khởi Kiện Giải Quyết Tranh Chấp Tại Trung Tâm Trọng Tài

Dịch vụ luật sư hướng dẫn hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Chúng tôi mang đến một số dịch vụ luật sư có thể hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài mà quý đọc giả có thể tham khảo như:

>>>Xem thêm: Luật sư tham gia tố tụng tại Trọng tài thương mại

Tóm lại, giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Nếu quý đọc giả có thắc mắc cần được hỗ trợ hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ luật sư khởi kiện tại trung tâm trọng tài, vui lòng liên hệ Hotline 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn kịp thời.

Scores: 4.8 (70 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8