Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

2
18/07/2022 07:00

Giải quyết tranh chấp thương mại tại Trọng tài là một trong những hình thức giải quyết tranh chấp thương mại được quy định tại Luật Thương mại 2005. Vậy trình tự, thủ tục giải quyết tại Trọng tài thương mại được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những vấn đề trên.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có THỎA THUẬN TRỌNG TÀI. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Từ quy định trên, có thể thấy điều kiện để giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại là các bên có thỏa thuận trọng tài. Và thỏa thuận này có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Khi đã xác định giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thì các bên cần lưu ý trong quá trình xác lập thỏa thuận tránh các trường hợp dẫn đến thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu. Cụ thể, thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu trong các TRƯỜNG HỢP sau:

 • Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài quy định tại Điều 2 của Luật này.
 • Người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.
 • Hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 của Luật này.
 • Một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài đó là vô hiệu.
 • Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

>>> Xem thêm: Trình tự thủ tục phiên hòa giải thương mại để giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hình thức thỏa thuận trọng tài

Tranh chấp tại trọng tài thương mại được giải quyết khi có thỏa thuận trọng tài

Căn cứ theo Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010, Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng VĂN BẢN. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

 • Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
 • Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;
 • Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;
 • Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;
 • Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

>>> Tham khảo thêm: Quy định pháp luật về trọng tài thương mại

>>> Xem thêm: Các Tranh Chấp Không Thuộc Thẩm Quyền Của Trọng Tài

Thủ tục giải quyết tranh chấp Trọng tài thương mại

Trung tâm trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp khi có yêu cầu

Bước 1: Xét thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ theo Điều 33 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên bị xâm phạm.

Bước 2: Gửi đơn khởi kiện yêu cầu Trung tâm trọng tài giải quyết

Sau khi xem xét còn thời hiệu khởi kiện, các bên có quyền làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Theo quy định tại Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010, trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

Đơn khởi kiện gồm có các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
 • Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;
 • Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;
 • Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;
 • Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Nếu các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật này.

Bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho Hội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ.

Tham khảo thêm: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

Bước 3: Trung tâm trọng tài thành lập Hội đồng trọng tài

Điều 38 Luật Trọng tài thương mại 2010 cho phép các bên vẫn có quyền tự mình thương lượng, thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp các bên tự thỏa thuận được với nhau chấm dứt việc giải quyết tranh chấp thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì một Hội đồng trọng tài được thành lập để giải quyết tranh chấp.

Tùy vào tính chất của tranh chấp mà các bên thỏa thuận Thành lập Hội đồng trọng tài tại trung tâm trọng tài hoặc Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc để giải quyết tranh chấp. Trình tự thành lập trọng tài được quy định tại Điều 40, Điều 41 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài:

 • Thẩm quyền xác minh sự việc của Hội đồng trọng tài;
 • Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài về thu thập chứng cứ;
 • Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài về triệu tập người làm chứng;
 • Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Thẩm quyền thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài.

Bước 4: Mở phiên họp giải quyết tranh chấp

Phiên họp giải quyết tranh chấp được mở ra nhằm mục đích để các bên thực hiện hòa giải, thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp.

Theo quy định tại Điều 58 Luật này, khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên.

Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

Bước 5: Phán quyết của Hội đồng trọng tài

Khi các bên không hòa giải thành thì Hội đồng trọng tài sẽ giải quyết tranh chấp. Kết quả giải quyết tranh chấp được thể hiện thông qua phán quyết của Hội đồng trọng tài. Theo Điều 60 Luật Trọng tài thương mại 2010, Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Khi phán quyết trọng tài có hiệu lực, Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng tài.

Nếu hết thời hạn thi hành phán quyết, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng ký theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

>>> Tham khảo thêm: Thủ tục hòa giải tranh chấp thương mại

Trên đây là bài viết về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Công ty Luật Long Phan tư vấn luật hợp đồng và tham gia giải quyết đối với tranh chấp này. Trong trường hợp cần hỗ trợ, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900636387 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Scores: 3.83 (6 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

2 Bình luận

2 bình luận trên “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

 1. Em tham gia làm đơn của công ty Kucoin paxful, em làm đơn 30triệu hoàn thành đơn là 335triệu, theo quy định công ty thì em phải nộp thuế và nộp phạt. mới được rút tiền. Em đã nộp 2 khoản này nhưng quý công ty không cho em rút tiền vì em nộp trễ. Hạn nộp là 6h tối đến 6h sáng. Kính thưa quý cấp, em nghèo khổ phải cầm cố tài sản vay ngân hàng mới có tiền nộp phí. Vào giờ đó, nhân viên ngân hàng không làm việc nên em mới nộp trễ. Em ngàn lần kính xin quý cấp cho em mở tranh chấp với cong ty Kucoin paxful, cho em xin rút số tiền 335triệu để trả nợ. Em ngàn lần đội ơn quý cấp.

  Hotline: 1900.63.63.87