Hướng dẫn xác định các loại lãi khi tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Xác định các loại lãi khi tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, để xác định chính xác lãi cần phải tuân thủ quy định pháp luật và thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Bài viết dưới đây, chúng tôi cung cấp đến Quý bạn đọc cách xác định các loại lãi khi xảy ra tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

Xác định các loại lãi tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Xác định các loại lãi tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Một số khái niệm

Hợp đồng vay tài sản

Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng vay tài sản được định nghĩa là thỏa thuận giữa các bên mà theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả thì bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc nếu pháp luật có quy định.

Lãi suất

Lãi (hay lãi vay, tiền lãi) có thể xem như phí trả cho một khoản vay tài sản cho chủ sở hữu của tài sản cho vay.

Lãi suất là phần trăm tiền gốc phải trả trong một khoảng thời gian nhất định theo mỗi kỳ (thường được tính theo năm)

Vậy, lãi suất vay là phần trăm tiền gốc phải trả trên một khoản vay trong một thời gian nhất định. Các bên tự do thỏa thuận với nhau về mức lãi suất nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay ( khoản 1, Điều 468, Bộ luật Dân sự 2015).

>>>Xem thêm: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giải quyết như thế nào?

Các loại lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản không phải hợp đồng tín dụng

Căn cứ Điều 5 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP, vay tài sản nhưng không phải vay từ các tổ chức tín dụng thì bao gồm các lãi suất sau:

Thứ nhất, Hợp đồng vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì theo yêu cầu của bên cho vay, Tòa án xác định bên vay phải trả tiền lãi trên nợ gốc quá hạn theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 trên số tiền chậm trả tại thời điểm trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Tiền lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả = (nợ gốc quá hạn chưa trả) x (lãi suất tại thời điểm trả nợ) x (thời gian chậm trả nợ gốc)

Thứ hai, Hợp đồng vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì lãi, lãi suất được xác định như sau:

1. Lãi trên nợ gốc trong hạn chưa trả theo lãi suất thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng với thời hạn vay chưa trả lãi trên nợ gốc tại thời điểm xác lập hợp đồng. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tại thời điểm trả nợ.

Tiền lãi trên nợ gốc trong hạn chưa trả = (nợ gốc chưa trả) x (lãi suất theo thỏa thuận hoặc 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tại thời điểm trả nợ) x (thời gian vay chưa trả lãi trên nợ gốc).

2. Trường hợp chậm trả lãi trên nợ gốc trong hạn thì còn phải trả lãi trên nợ lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tại thời điểm trả nợ tương ứng với thời gian chậm trả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tiền lãi trên nợ lãi chưa trả = (nợ lãi chưa trả) x (lãi suất quy định tại i khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tại thời điểm trả nợ) x (thời gian chậm trả tiền lãi trên nợ gốc);

3. Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% mức lãi suất vay do các bên thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Mức lãi suất trên nợ gốc quá hạn do các bên thỏa thuận không được vượt quá 150% mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015

Tiền lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả = (nợ gốc quá hạn chưa trả) x (lãi suất do các bên thỏa thuận hoặc 150% lãi suất vay do các bên thỏa thuận) x (thời gian chậm trả nợ gốc).

Như vậy, đối với hợp đồng cho vay mà không phải hợp đồng tín dụng, có thể kể đến các loại lãi suất sau:

 • Lãi trên nợ gốc trong hạn
 • Lãi trên nợ gốc quá hạn
 • Lãi trên nợ lãi chưa trả

>>>Xem thêm: Xác định lãi chậm trả đối với hợp đồng vay tài sản là vàng

Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng tín dụng

Căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị quyết 01/2019 quy định:

 • Lãi trên nợ gốc trong hạn chưa trả được xác định theo lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng, thời điểm tính lãi suất tương ứng với thời hạn vay chưa trả.
 •  Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng phải phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng.
 • Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi trên nợ gốc theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất giới hạn mà pháp luật quy định tương ứng với thời gian chậm trả lãi trên nợ gốc trong hạn.

Như vậy đối với hợp đồng cho vay tài sản là hợp đồng tín dụng thì có các lại lãi suất sau:

 • Lãi nợ gốc trong hạn
 • Lãi trên nợ gốc quá hạn
 • Lãi chậm trả

>>>Xem thêm: Cách tính lãi suất trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

Thanh toán lãi suất trong hạn

Thanh toán lãi suất trong hạn

Tư vấn các vấn đề xoay quanh đến giải quyết tranh chấp lãi xuất trong hợp đồng vay tài sản

Luật Long Phan cung cấp đến Quý khách hàng các dịch vụ tư vấn lãi suất như sau:

 • Tư vấn các quy định cụ thể về lãi suất đối với từng loại hợp đồng vay tài sản
 • Tư vấn, hướng dẫn cách xác định và tính lãi suất theo đúng theo quy định
 • Tư vấn, ra soát, soạn hảo hợp đồng vay tài sản để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp chấp lãi suất
 • Tư vẫn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp về lãi suất
 • Tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản tại Tòa án

Tư vấn giải quyết tranh chấp lãi suất hợp đồng vay tài sản

Tư vấn giải quyết tranh chấp lãi suất hợp đồng vay tài sản

Phí dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

Nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích khách hàng thì chúng tôi không có một mức phí cố định cho tất cả các vụ việc mà sẽ căn cứ vào tính chất vụ việc, mức độ phức tạp hay đơn giản và phạm vi công việc của luật sư thì sẽ có một mức phí cụ thể. Mức phí này được thể hiện trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Trong trường có phát sinh vẫn đề mới có liên quan dẫn đến phải thay đổi mức phí thì mức phí sẽ được cập nhật trong phụ lục hợp đồng.

Việc xác định lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không hề dễ dàng, cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Nếu xác định sai sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng và thậm chí là xảy ra tranh chấp. Nếu quý khách hàng có thắc mắc cần được giải đáp thì hãy liên hệ Luât Long Phan PMT qua Hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư hợp đồng tư vấn chi tiết và cụ thể nhất.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm: 

Scores: 4.6 (66 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87