Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp uy tín, trọn gói tại Hà Nội

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội mà Quý khách cần phải biết để đảm bảo về mặt pháp lý trước khi tiến hành giải thể. Trong quá trình giải thể, doanh nghiệp có thể gặp một số khó khăn không thể tự xử lý được mà cần có sự hướng dẫn từ người có kiến thức chuyên môn. Bài viết dưới đây, Luật Long Phan PMT cung cấp cho bạn đọc những vấn đề liên quan đến quy định cũng dịch vụ tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội .

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là quy trình chấm dứt các hoạt động và sự tồn tại của một doanh nghiệp khi không còn hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục làm việc.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp sẽ bị giải thể trong các trường hợp dưới đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Công ty chỉ được giải thể khi đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Doanh nghiệp bảo đảm đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp không trong quy trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Doanh nghiệp thuộc các trường hợp trên và đáp ứng các điều kiện luật định thì thực hiện thủ tục giải thể theo quy định pháp luật.

>>>Xem thêm: Những hoạt động bị cấm thực hiện khi có quyết định giải thể

Quy trình thực hiện giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì? 

Tài liệu cần thiết khi thực hiện thủ tục giải thể

Tài liệu cần thiết khi thực hiện thủ tục giải thể

Thủ tục giải thể

Căn cứ theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp trên được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục giải thể phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện theo thủ tục pháp luật quy định.

Một số bài viết về thủ tục giải thể doanh nghiệp cụ thể có thể bạn quan tâm:

Một số khó khăn thường gặp khi giải thể doanh nghiệp

Quá trình giải thể doanh nghiệp có thể phức tạp và khó khăn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy mô và tính chất của công ty, quy định pháp luật và thủ tục hành chính của quốc gia hoặc khu vực nơi công ty hoạt động, tình trạng tài chính và nợ nần của công ty, và sự chuẩn bị trước cho quá trình giải thể. Những bất cập, khó khăn mà doanh nghiệp thường gặp phải khi thực hiện thủ tục giải thể là:

 • Xác định điều kiện giải thể doanh nghiệp;
 • Khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết;
 • Thủ tục hành chính phức tạp với những quy định mà doanh nghiệp chưa kịp tiếp cận, gây mất thời gian;
 • Bất cập trong việc quyết toán Thuế, xác nhận số Thuế còn nợ với cơ quan Hải Quan, Thuế…;
 • Xác định thứ tự giải quyết công nợ.

Luật sư tại Luật Long Phan PMT hỗ trợ tư vấn, giải quyết những khó khăn thường gặp cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội

Nội dung dịch vụ

Dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể doanh nghiệp bao gồm các hoạt động sau:

 • Tư vấn chi tiết về trình tự thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp: Tư vấn chi tiết về quy trình và các thủ tục cần thiết để thực hiện giải thể doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên gia pháp lý sẽ giải đáp mọi thắc mắc và hướng dẫn khách hàng về các quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan.
 • Soạn thảo các văn bản đơn từ và chuẩn bị tài liệu phục vụ cho quá trình giải thể doanh nghiệp: Đội ngũ luật sư sẽ đảm bảo rằng tất cả các văn bản và tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và tuân thủ quy định pháp luật.
 • Đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp: Long Phan PMT sẽ thay mặt Quý khách hàng giải quyết toàn bộ vấn đề của khách hàng – từ lúc bắt đầu cho đến khi có kết quả.

Dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể doanh nghiệp của Long Phan PMT sẽ mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ chuyên nghiệp và kỹ thuật từ những chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chúng tôi cam kết giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, nỗ lực và đảm bảo rằng quyền lợi của khách hàng được bảo vệ trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói.

Luật sư tư vấn tận tâm và chuyên nghiệp

Luật sư tư vấn tận tâm và chuyên nghiệp

Chi phí

Thông thường, phí thuê luật sư sẽ được các bên thỏa thuận ngay từ đầu sau khi luật sư nghiên cứu hồ sơ, vụ việc cụ thể.

Ngoài ra, phí dịch vụ pháp lý còn được xác định tùy theo từng vụ việc và thường dựa trên các yếu tố sau:

 • Tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc;
 • Thời gian, chi phí đầu tư công sức và kinh nghiệm của Luật sư.

Tùy vào nhu cầu thực tế, Công ty Luật Long Phan PMT luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng riêng cho quý khách hàng gói dịch vụ riêng biệt đáp ứng nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. Quý Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng cung cấp thông tin của doanh nghiệp mình, Công ty luật chúng tôi sẽ xây dựng, soạn thảo gói đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp.

Pháp luật quy định điều chỉnh những vấn đề liên quan đến giải thể doanh nghiệp. Dịch vụ luật sư tư vấn hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục giải thể một cách nhanh chóng và tuân theo quy định pháp luật. Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề trên có thể liên hệ luật sư doanh nghiệp hoặc qua hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn trực tiếp.

Scores: 4.8 (65 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8