Nhà chưa hoàn công có được bồi thường khi bị thu hồi đất

Nhà chưa hoàn công có được bồi thường khi bị thu hồi đất hay không được căn cứ vào quy định của luật đất đai về trường hợp bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Để được nhà nước bồi thường khi bị thu hồi đất thì phải đáp ứng các điều kiện luật định. Nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây Luật Long Phan PMT xin gửi đến bài viết sau:

Chưa hoàn công nhà có được bồi thường khi bị thu hồi đấtChưa hoàn công nhà có được bồi thường khi bị thu hồi đất

Điều kiện để được bồi thường khi thu hồi đất

Điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với cá nhân, hộ gia đình được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013. Bao gồm:

 • Đất bị thu hồi không phải là đất thuê trả tiền hàng năm;
 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất. Trường hợp không có giấy chứng nhận thì phải có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai;
 • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại đất nông nghiệp trước 01/7/2004 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai 2013.

Như vậy, khi đáp ứng được các điều kiện nêu trên, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường.

>>>Xem thêm: Xây dựng nhà không có giấy phép có được đền bù khi bị thu hồi đất

Hoàn công nhà ở là gì?

Theo quy định pháp luật, hoàn công nhà ở được hiểu là nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành xong các công việc xây dựng.

Căn cứ khoản 2 Điều 123 Luật Xây dựng 2014, công trình xây dựng nói chung và nhà ở nói riêng chỉ được đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng và được nghiệm thu theo quy định của Luật này.

Nhà ở chưa hoàn công khi Nhà nước thu hồi có được bồi thường không?

Trường hợp không được bồi thường

Căn cứ Điều 88, 92 Luật Đất đai 2013, Nhà nước bồi thường tài sản trên đất khi thu hồi đất nếu tài sản đó được tạo lập hợp pháp và không thuộc trường hợp không được bồi thường tài sản trên đất, bao gồm:

 • Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.
 • Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Như vậy, nhà ở chưa hoàn công trên đất bị thu hồi sẽ không được bồi thường khi:

 • Nhà ở chưa hoàn công là do hành vi vi phạm của chủ sở hữu như xây dựng không có giấy phép (trong trường hợp phải xin cấp phép, xây dựng sai thiết kế, xây dựng trên đất không phải là đất ở, … Khi đó, nhà ở chưa hoàn công được xem là tạo lập không hợp pháp.
 • Thuộc các trường hợp không được bồi thường tại Điều 92 Luật Đất đai 2013 nêu trên.

Bồi thường khi thu hồi nhà ở được cấp phép xây dựng

Bồi thường khi thu hồi nhà ở được cấp phép xây dựng

>>>Xem thêm: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng năm 2023 gồm những gì

Trường hợp được bồi thường

Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà ở chưa hoàn công nếu được tạo lập hợp pháp (việc chưa hoàn công có thể do đang trong quá trình xây dựng, …) và không thuộc trường hợp không được bồi thường thì chủ sở hữu nhà ở chưa hoàn công được bồi thường tai sản trên đất bị thu hồi.

Việc bồi thường này được thực hiện như sau:

Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

Cơ sở pháp lý: Điều 88, 89, 92 Luật Đất đai 2013.

Xây dựng nhà ở không có giấy phépXây dựng nhà ở không có giấy phép

Trình tự thu hồi đất và bồi thường nhà ở chưa hoàn công trên đất

Trình tự thu hồi đất và bồi thường nhà ở chưa hoàn công được quy định tại Điều 69 Luật đất đai 2013 thực hiện như sau:

Bước 1. Thông báo thu hồi đất

Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất 90 ngày thì Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết.

Bước 2. Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất

Sau khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư (tổ chức thực hiện bồi thường), UBND cấp xã tiến hành kiểm kê đất và tài sản có trên đất.

Bước 3. Lập phương án chi tiết bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư

Tổ chức thực hiện bồi thường là đơn vị giúp Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất chịu trách nhiệm lập phương án chi tiết đối với từng tổ chức, cá nhân, hộ gia định bị thu hồi đất, trên cơ sở tổng hợp số liệu kiểm kê, xử lý các thông tin liên quan của từng trường hợp; áp giá tính giá trị bồi thường về đất, tài sản trên đất; áp dụng điều luật để xác định và mức hỗ trợ khác cho từng đối tượng

Bước 4. Niêm yết công khai phương án lấy ý kiến của nhân dân

Sau khi phương án chi tiết được lập, cơ quan tổ chức bồi thường phối hợp với UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, nhất là các đối tượng bị thu hồi đất. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của công đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi (trụ sở thôn, khối phố, nhà sinh hoạt văn hóa,…) là hình thức bắt buộc.

Bước 5. Hoàn chỉnh Phương án

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đối tượng có đất bị thu hồi, đại diện chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, tổ chức bồi thường tiếp thu, hoàn chỉnh phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cơ quan chuyên môn thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 6. Phê duyệt phương án chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện

Bước 7. Tổ chức chi trả bồi thường:

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày phương án được phê duyệt, chủ đầu tư phải thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng trường hợp bị thu hồi đất.

>>>Xem thêm: Quy trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn về bồi thường, hỗ trợ tái định cư toàn quốc

 • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến thu hồi đất ở
 • Tư vấn khiếu kiện quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền
 • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục bồi thường về nhà khi bị thu hồi
 • Soạn thảo đơn từ trong quá trình thực hiện khiếu kiện quyết định thu hồi đất
 • Tư vấn các trường hợp được đền bù đối với nhà không có giấy phép xây dựng bị thu hồi
 • Tư vấn mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp luật

Như vậy, hoàn công nhà ở là bước cuối cùng để hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp nhà ở chưa được hoàn công mà có quyết định thu hồi đất, tùy từng trường hợp để xác định tai sản này có được bồi thường hay không. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần Tư vấn Luật đất đai thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua số Hotline 1900636387 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

Scores: 4.5 (32 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87