Thủ tục khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất là quyền của người có đất được bồi thường, hỗ trợ khi cho rằng rằng việc bồi thường, hỗ trợ là không thỏa đáng. Để khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất thì cần phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện đúng thủ tuc theo quy định. Bài viết dưới đây trình bày cụ thể các bước khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ đất. Mời các bạn tham khảo.

Khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất

Khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi đất

Căn cứ khoản 1 Điều 116 Luật Đất đai 2013, có các trường hợp thu hồi đất sau đây:

 • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi

Thứ nhất, Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi

Theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013, Nhà nước bồi thường về đất theo nguyên tắc sau:

 • Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
 • Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất
 • Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật Đất đai 2013, nguyên tắc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:

 • Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;
 • Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

Khi bị thu hồi đất thì được bồi thường, hỗ trợ những gì?

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền phải thông báo thu hồi hồi đất chậm nhất là 90 ngày đối với nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp trước khi ra quyết định thu hồi đất.

Bước 2: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức này để thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo dạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Bước 3: Ủy ban cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng một ngày

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

Nếu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức có đất thu hồi có trách nhiệm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư sau khi nhận tiền bồi thường theo đúng thời gian quy định.

Nếu người có đất thu hồi không thực hiện nghĩa vụ giao đất thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013 trong quy trình đền bù giải phóng mặt bằng.

>>>Xem thêm: Quy định về trình tự thu hồi đất khi có quyết định thu hồi đất

Thủ tục khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất

khoi kien quyet dinh thu hoi dat

Tòa án có thẩm quyền giải quyết quyết định bồi thường

Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện đối với trường hợp này theo quy định tại Điều 116 Luật Tố tụng Hành chính 2015 là 01 năm kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định hành chính, quyết định bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất.

>>>Xem thêm: Làm gì khi thời hạn khởi kiện quyết định bồi thường do đất bị thu hồi đã hết

Thành phần hồ sơ

Căn cứ Điều 118 Luật Tố tụng Hành chính 2015, hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện theo mẫu số 01-HC kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.
 • Bản sao quyết định hành chính (nếu có).
 • Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (nếu có).
 • Bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Thủ tục khởi kiện

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Căn cứ Điều 119 Luật Tố tụng Hành chính 2015, Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức sau đây:

1. Nộp trực tiếp tại Tòa án;

2. Gửi qua dịch vụ bưu chính;

3. Gửi trực tuyến qua Cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có).

Bước 2: Tiếp  nhận và xem xét đơn khởi kiện 

Thứ nhất, tiếp nhận đơn

 • Tòa án nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận đơn của Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và ghi vào sổ nhận đơn. Trường hợp nhận đơn trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và ghi vào sổ nhận đơn. Việc nhận đơn khởi kiện được ghi vào sổ nhận đơn và thông báo trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có).
 • Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn trực tuyến thì Tòa án trả lời cho người khởi kiện biết qua thư điện tử. Trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.

Thứ hai, xem xét đơn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện quy định
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định 

Bước 3: Thụ lý vụ án 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án.

Thẩm phán thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì ngày thụ lý vụ án là ngày Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện biết việc thụ lý. Việc thụ lý vụ án phải được ghi vào sổ thụ lý.

Bước 4: Chuẩn bị xét xử

Căn cứ khoản 1 Điều 130 Luật Tố tụng Hành chính 2015, thời hạn chuẩn bị xét xử 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần, nhưng không quá 02 tháng 

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 6 Điều 131 Luật Tố tụng Hành chính 2015, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử ra một trong các quyết định sau:

 • Đưa vụ án ra xét xử;
 • Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án;
 • Đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Bước 5: Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày theo quy định tại Điều 149 Luật Tố tụng Hành chính 2015

Bước 6: Ra bản án sơ thẩm

Bước 7: Kháng cáo bản án sơ thẩm (nếu có)

>>>Xem thêm: Thẩm quyền giải quyết khởi kiện quyết định hành chính về bồi thường khi bị thu hồi đất

Tư vấn khởi kiện quyết định bồi thường và hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

 • Tư vấn các khoản bồi thường về đất và chi phí đâu tư trên đất hoặc các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
 • Xem xét  quyết định bồi thường của nhà nước đã đúng quy định pháp luật chưa
 • Tư vấn các cách để giải quyết: Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục khởi kiện
 • Tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định bồi thường đất không thỏa đáng
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ cần thiết
 • Tham gia làm việc với cơ quan có thẩm quyền
 • Tham gia tranh tụng để bảo về quyền lợi khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Tư vấn hướng giải quyết khi nhà nước bồi thường không đúng

Tư vấn hướng giải quyết khi nhà nước bồi thường không đúng

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất. Nếu quý bạn đọc cần hỗ trợ, tiến hành cụ thể việc khởi kiện tại Tòa án liên quan đến vấn đề này hoặc tư vấn bồi thường hỗ trợ tái định cư đất đai, hãy liên hệ Luật Long Phan PMT  qua hotline:  1900.63.63.87 để được luật sư hành chính hỗ trợ tận tình và hiệu quả. Xin cảm ơn!

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.67 (6 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87