Hướng dẫn đăng ký thành lập cơ sở bán lẻ

Tại Việt Nam, lĩnh vực bán lẻ luôn là một thị trường có tiềm năng, thu hút được nhiều vốn đầu tư cả trong và ngoài nước. Qua bài viết dưới đây, Luật sư doanh nghiệp sẽ hướng dẫn đăng ký thành lập cơ sở bán lẻ theo pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam.

Đăng ký thành lập cơ sở bán lẻ

Đăng ký thành lập cơ sở bán lẻ

>>> Xem thêm: Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

Điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì để thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Điều kiện thành lập đối với cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì khi lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, các nhà đầu tư phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT), trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

Theo đó, dựa vào việc có phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế hay không mà điều kiện thành lập đối với cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cũng sẽ có các điều kiện đối với từng trường hợp khác nhau. Theo Khoản 2 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:

 • Điều kiện đối với trường hợp không phải kiểm tra nhu cầu kinh tế tương ứng như điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.
 • Điều kiện đối với trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế là ngoài các điều kiện giống trường hợp lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thì còn phải đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 09/2018/NĐ-CP cụ thể là về:
 • Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;
 • Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;
 • Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;
 • Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;
 • Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực thị trường địa lý.

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

Danh mục hồ sơ

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ theo Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).
 • Bản giải trình có nội dung các nội dung tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
 • Bản giải trình các tiêu chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trong trường hợp phải thực hiện ENT.

Trình tự cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

Đối với cơ sở bán lẻ thứ nhất và cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục ENT thì trình tự căn cứ theo Điều 28 Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

 • Gửi 2 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử đến Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 25 Nghị định này để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện ENT thì trình tự theo Điều 29 Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

 • Gửi 2 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử đến Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này:
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng ENT.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này để Chủ tịch Hội đồng ENT có văn bản kết luận đề xuất.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT. Trường hợp văn bản kết luận đề xuất không cấp phép, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do; Trường hợp văn bản kết luận đề xuất cấp phép, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định này.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 25 Nghị định này để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh công ty

Thẩm quyền cấp giấy phép

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

 • Theo Khoản 1 Điều 49 và Khoản 3 Điều 46 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì Sở Công Thương sẽ có thẩm quyền cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ dựa trên văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương.

Nội dung, thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì nội dung của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ dựa sẽ bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;
 • Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ;
 • Loại hình cơ sở bán lẻ;
 • Quy mô cơ sở bán lẻ;
 • Các nội dung khác;
 • Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ,

Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sẽ căn cứ Khoản 2 Điều 26 Nghị định 09/2018/NĐ-CP theo đó:

 • Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn tương ứng với thời hạn còn lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
 • Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp;
 • Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thể được gia hạn theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ.

Dịch vụ luật sư thực hiện thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ

 • Tư vấn về hình thức đầu tư
 • Tư vấn về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
 • Tư vấn về ngành nghề đầu tư kinh doanh
 • Tư vấn về quy hoạch địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn về trình tự thủ tục xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ, giấy phép kinh doanh
 • Soạn thảo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ, giấy phép kinh doanh
 • Đại diện, thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ quan nhà nước Việt Nam
 • Luật sư đại diện, thay mặt nhà đầu tư giải trình, trao đổi với cơ quan nhà nước đối với các nội dung được đăng ký trong hồ sơ đăng ký đầu tư.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty miễn phí

Phí dịch vụ

 • Tiêu chí để đưa ra mức phí: Căn cứ theo tính chất, mức độ phức tạp của các vụ việc pháp lý trong hợp đồng; điều kiện, tình hình tài chính của Quý khách hàng; Thời gian, chi phí đầu tư công sức của luật. Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ chuyên sâu về vấn đề cụ thể, mức phí, biểu phí thuêsẽ được cập nhật phù hợp, có HỖ TRỢ giảm phí để đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng.
 • Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng PHỤ LỤC hợp đồng
 • Cách thức thanh toán: Bằng TIỀN MẶT hoặc CHUYỂN KHOẢN thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.

Giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Về chi phí hành chính

Đây là khoản chi phí Công ty Luật thay mặt khách hàng nộp vào Nhà nước, có thể bao gồm các lệ phí cấp giấy chứng nhận đầu tư, phí lệ phí khác trong quá trình thực hiện giải quyết công việc cho khách hàng…và nói chung các khoản tiền mà cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan tư pháp sẽ thu (có hoá đơn chứng từ).

Nếu khách hàng đang có nhu cầu cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký thành lập cơ sở bán lẻ và cần thuê luật sư để được giải quyết công việc thì đừng ngần ngại liên hệ với TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé. Thông qua tổng đài 1900.63.63.87, hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Xin cám ơn!

Scores: 4.9 (33 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8