Các căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự là hoạt động có vai trò rất quan trọng trong quá trình xét xử vụ án hình sự. Việc xác định đúng giá trị tài sản bị thiệt hại, xâm hại là căn cứ trong việc xác định hành vi có lỗi hay không, cũng như việc quyết định khung hình phạt, mức hình phạt. Luật Long Phan PMT xin phép tư vấn các căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Quy định về Định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Văn bản định giá tài sản

Quy định pháp luật về văn bản yêu cầu định giá tài sản và quy trình ban hành như sau:

Văn bản yêu cầu định giá tài sản có các nội dung sau:

 • Tên cơ quan yêu cầu định giá; họ tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá;
 • Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu;
 • Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá;
 • Tên tài liệu có liên quan (nếu có);
 • Nội dung yêu cầu định giá tài sản;
 • Ngày, tháng, năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản.

Quy trình ban hành:

 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra văn bản yêu cầu định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá phải giao hoặc gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.
 • Việc yêu cầu định giá tài sản để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Cơ sở pháp lý: Điều 215 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Người định giá tài sản

Người định giá tài sản được quy định như sau:

 • Người định giá tài sản là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực giá, được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng yêu cầu định giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 69 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Người có thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Người có thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thời hạn định giá tài sản

Thời hạn định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật trong khoảng thời gian như sau:

 • Việc định giá tài sản, trả kết luận định giá tài sản thực hiện theo thời hạn nêu trong văn bản yêu cầu định giá tài sản. Trường hợp việc định giá tài sản không thể tiến hành trong thời hạn yêu cầu, Hội đồng định giá tài sản phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan, người đã yêu cầu định giá biết.

Cơ sở pháp lý: Điều 216 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Đối với tài sản không phải là hàng cấm phải dựa trên ít nhất một trong các căn cứ như sau:

 • Giá thị trường của tài sản;
 • Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định;
 • Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp;
 • Giá trong tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá (nếu có);
 • Các căn cứ khác về giá hoặc giá trị của tài sản cần định giá.

Đối với tài sản là hàng cấm phải dựa trên ít nhất một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Giá mua bán thu thập được trên thị trường không chính thức tại thời điểm và tại nơi tài sản là hàng cấm được yêu cầu định giá hoặc tại địa phương khác;
 • Giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu hàng cấm (nếu có);
 • Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp;
 • Giá thị trường trong khu vực hoặc thế giới của hàng cấm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thông báo hoặc cung cấp thông tin;
 • Giá niêm yết, giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu của tài sản tương tự được phép kinh doanh, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam;
 • Giá thị trường trong khu vực và thế giới của tài sản tương tự được phép kinh doanh, lưu hành, sử dụng tại các thị trường này;
 • Các căn cứ khác giúp xác định giá trị của tài sản cần định giá do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tin cậy của các căn cứ này.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định 30/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 07/03/2018

Quy định phương pháp định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Phương pháp định giá tài sản trong tố tụng hình sự được quy định như sau:

Căn cứ vào loại tài sản; thông tin và đặc điểm của tài sản; tình hình khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; Hội đồng định giá thực hiện định giá tài sản theo tiêu chuẩn về thẩm định giá, phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ và các tiêu chuẩn, phương pháp định giá quy định tại pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản cần định giá.

Đối với một số trường hợp cụ thể, việc định giá tài sản tiến hành như sau:

 • Tài sản chưa qua sử dụng: Hội đồng định giá xác định giá của tài sản theo giá của tài sản giống hệt còn mới hoặc tài sản tương tự còn mới (nếu không có tài sản giống hệt);
 • Tài sản đã qua sử dụng: Hội đồng định giá xác định giá của tài sản trên cơ sở xác định giá trị thực tế của tài sản;
 • Tài sản bị hủy hoại, hư hỏng một phần; tài sản bị hủy hoại, hư hỏng toàn bộ nhưng vẫn có khả năng khôi phục lại tình trạng của tài sản trước khi bị hủy hoại, hư hỏng: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu xác định giá trị thiệt hại của tài sản bị hủy hoại, hư hỏng một phần hoặc toàn bộ, Hội đồng định giá xác định giá trên cơ sở chi phí khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản trước khi bị hủy hoại, hư hỏng một phần hoặc toàn bộ;
 • Tài sản bị mất, thất lạc; tài sản bị hủy hoại, hư hỏng toàn bộ và không có khả năng khôi phục lại tình trạng của tài sản trước khi bị hủy hoại, hư hỏng: Hội đồng định giá xác định giá của tài sản theo hồ sơ của tài sản trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu thập được về tài sản cần định giá;
 • đ) Tài sản là hàng giả: Hội đồng định giá xác định giá tài sản theo giá của hàng thật hoặc giá của tài sản tương tự theo quy định của Bộ luật Hình sự;
 • Tài sản không mua bán phổ biến trên thị trường; tài sản là kim khí quý, đá quý, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị văn hóa, tôn giáo, khảo cổ, kiến trúc, lịch sử: Hội đồng định giá xác định giá tài sản dựa trên kết quả giám định, ý kiến đánh giá của cơ quan có thẩm quyền và chuyên gia về lĩnh vực này hoặc giá trị ghi trong hồ sơ, tài liệu của tài sản.

Cơ sở pháp lý:  Điều 17 Nghị định 30/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 07/03/2018.

Trình tự và kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Trình tự

Trình tự định giá tài sản trong tố tụng hình sự được thực hiện theo các bước sau:

 1. Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản.
 2. Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu định giá tài sản
 3. Bước 3: Khảo sát tài sản cần định giá; khảo sát giá; thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá
 4. Bước 4: Tiến hành định giá tài sản
 5. Bước 5: Kết luận định giá tài sản

Cơ sở pháp lý: Căn cứ Điều 215, Điều 217, Bộ luật Tố tụng 2015; Điều 14, Điều 16, Điều 20 Nghị định 30/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 07/03/2018

>>>Xem thêm: Thẩm quyền định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

Kết luận

Kết luận của định giá tài sản cần tuân thủ theo những quy định sau:

 • Kết luận định giá tài sản phải ghi rõ kết luận về giá của tài sản theo nội dung yêu cầu định giá và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận định giá tài sản, Hội đồng định giá tài sản phải gửi kết luận cho cơ quan yêu cầu định giá tài sản, người yêu cầu định giá tài sản.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận định giá tài sản, cơ quan đã yêu cầu, người yêu cầu định giá tài sản phải gửi kết luận định giá tài sản cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.
 • Để làm sáng tỏ nội dung kết luận định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá tài sản có quyền yêu cầu Hội đồng định giá tài sản giải thích kết luận định giá; hỏi thêm Hội đồng định giá tài sản về những tình tiết cần thiết.
 • Kết luận định giá tài sản được lập thành ít nhất 03 bản, 02 bản lưu trong Hồ sơ định giá tài sản và 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản.

Cơ sở pháp lý: Điều 221 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Điều 20 Nghị định 30/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 07/03/2018.

>>>Xem thêm: Thời hạn kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Luật sư tư vấn những quy định định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Luật Long Phan PMT hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản hồ sơ có liên quan đến việc tư vấn những quy định định giá tài sản trong tố tụng hình sự:

 • Tư vấn xác định căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự;
 • Tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết khi định giá sai tài sản trong tố tụng hình sự;
 • Tư vấn thủ tục thành lập hội đồng định giá, định giá tài sản
 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan về thẩm giá lại giá tài sản;
 • Soạn thảo các đơn từ cần thiết trong quá trình định giá trong tố tụng hình sự;
 • Tham gia vào quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp nếu có sai sót trong việc định giá tài sản
 • Tư vấn khiếu nại kết quả định giá tài sản

Luật sư tư vấn những quy định về định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Luật sư tư vấn những quy định về định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Những quy định về định giá tài sản khá phức tạp. Luật sư chuyên môn sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương thức giải quyết hiệu quả nhất, bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng. Nếu có nhu cầu tư vấn các căn cứ quy định định giá tài sản, quý khách hàng có thể liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được luật sư hình sự tư vấn và hỗ trợ.

Scores: 5 (43 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88