Thời hạn kết luận định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự

Thời hạn kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự là thời gian để xác định giá trị thực của tài sản trong quá trình giải quyết vụ án hình sự liên quan đến việc xác định tội phạm, định tội, định khung hình phạt thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về các quy định cũng như phương pháp định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự.Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Việc định giá tài sản không phải là hàng cấm phải dựa trên ít nhất một trong các căn cứ gồm:

 • Giá thị trường của tài sản.
 • Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định.
 • Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp.
 • Giá trong tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá (nếu có).
 • Các căn cứ khác về giá hoặc giá trị của tài sản cần định giá.

Việc định giá tài sản là hàng cấm phải dựa trên ít nhất một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên gồm:

 • Giá mua bán thu thập được trên thị trường không chính thức tại thời điểm và tại nơi tài sản là hàng cấm được yêu cầu định giá hoặc tại địa phương khác.
 • Giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu hàng cấm (nếu có).
 • Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp.
 • Giá thị trường trong khu vực hoặc thế giới của hàng cấm do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thông báo hoặc cung cấp thông tin.
 • Giá niêm yết, giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu của tài sản tương tự được phép kinh doanh, lưu hành, sử dụng tại Việt Nam.
 • Giá thị trường trong khu vực và thế giới của tài sản tương tự được phép kinh doanh, lưu hành, sử dụng tại các thị trường này.
 • Các căn cứ khác giúp xác định giá trị của tài sản cần định giá do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tin cậy của các căn cứ này.

Cơ sở pháp lý: Điều 15 của Nghị định 30/2018/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Thủ tục thành lập hội đồng định giá, định giá tài sản

Quy định về yêu cầu định giá tài sản

 • Trong quá trình tố tụng, nếu xét thấy cần xác định giá trị của tài sản có liên quan đến việc giải quyết vụ án hình sự như liên quan đến việc xác định tội phạm, định tội, định khung hình phạt, quyết định hình phạt… thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản.
 • Yêu cầu định giá tài sản được được quy định từ điều 215 đến Điều 222 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Phương pháp định giá tài sản

Căn cứ vào loại tài sản, thông tin và đặc điểm của tài sản, tình hình khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; Hội đồng định giá thực hiện định giá tài sản theo tiêu chuẩn về thẩm định giá, phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ và các tiêu chuẩn, phương pháp định giá quy định tại pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản cần định giá.

Ngoài ra. đối với một số trường hợp cụ thể, việc định giá tài sản đồng thời tiến hành như sau:

 • Tài sản chưa qua sử dụng: Hội đồng định giá xác định giá của tài sản theo giá của tài sản giống hệt còn mới hoặc tài sản tương tự còn mới (nếu không có tài sản giống hệt).
 • Tài sản đã qua sử dụng: Hội đồng định giá xác định giá của tài sản trên cơ sở xác định giá trị thực tế của tài sản.
 • Tài sản bị hủy hoại, hư hỏng một phần; tài sản bị hủy hoại, hư hỏng toàn bộ nhưng vẫn có khả năng khôi phục lại tình trạng của tài sản trước khi bị hủy hoại, hư hỏng: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu xác định giá trị thiệt hại của tài sản bị hủy hoại, hư hỏng một phần hoặc toàn bộ, Hội đồng định giá xác định giá trên cơ sở chi phí khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản trước khi bị hủy hoại, hư hỏng một phần hoặc toàn bộ.
 • Tài sản bị mất, thất lạc; tài sản bị hủy hoại, hư hỏng toàn bộ và không có khả năng khôi phục lại tình trạng của tài sản trước khi bị hủy hoại, hư hỏng: Hội đồng định giá xác định giá của tài sản theo hồ sơ của tài sản trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu thập được về tài sản cần định giá.
 • Tài sản là hàng giả: Hội đồng định giá xác định giá tài sản theo giá của hàng thật hoặc giá của tài sản tương tự theo quy định của Bộ luật Hình sự.
 • Tài sản không mua bán phổ biến trên thị trường; tài sản là kim khí quý, đá quý, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị văn hóa, tôn giáo, khảo cổ, kiến trúc, lịch sử: Hội đồng định giá xác định giá tài sản dựa trên kết quả giám định, ý kiến đánh giá của cơ quan có thẩm quyền và chuyên gia về lĩnh vực này hoặc giá trị ghi trong hồ sơ, tài liệu của tài sản.

Cơ sở pháp lý: Điều 17 của Nghị định 30/2018/NĐ-CP.

Phương pháp định giá tài sảnPhương pháp định giá tài sản

Quy định về kết luận định giá tài sản trong pháp luật tố tụng hình sự

Kết luận định giá tài sản là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của tài sản được yêu cầu, phải có nội dung chính gồm:

 • Tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản.
 • Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu.
 • Họ, tên Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản và các thành viên của Hội đồng.
 • Số của văn bản yêu cầu định giá và ngày nhận văn bản yêu cầu định giá.
 • Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản.
 • Tên tài sản cần định giá.
 • Thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá
 • Kết luận về giá của tài sản.
 • Thời gian, địa điểm hoàn thành việc định giá.

Hội đồng định giá tài sản kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó. Lưu ý:

 • Trường hợp không đồng ý với giá của tài sản do Hội đồng quyết định thì thành viên của Hội đồng ghi ý kiến kết luận của mình vào bản kết luận.
 • Nếu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không đồng ý với kết luận định giá tài sản thì phải nêu rõ lý do.
 • Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản vi phạm quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật về định giá thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án.
 • Kết luận định giá tài sản được lập thành ít nhất 03 bản, 02 bản lưu trong Hồ sơ định giá tài sản và 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản.

Cơ sở pháp lý: Điều 101 và điều 221 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 20 Nghị định 30/2018/NĐ-CP.

Thời hạn kết luận định giá sản phẩm

 • Kết luận định giá được gửi cơ quan yêu cầu định giá tài sản trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Hội đồng định giá tài sản lập kết luận định giá tài sản.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận định giá tài sản, cơ quan đã yêu cầu, người yêu cầu định giá tài sản phải gửi kết luận định giá tài sản cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Cơ sở pháp lý: Điều 221 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và khoản 1 Điều 20 Nghị định 30/2018/NĐ-CP.

Luật sư tư vấn định giá tài sản trong tố tụng hình sự.Luật sư tư vấn định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Luật sư tư vấn định giá tài sản trong tố tụng hình sự

 • Tư vấn quy định pháp luật trong quá trình giám định tài sản trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục, quy trình định giá tài sản.
 • Luật sư đại diện giải quyết với cơ quan công an.
 • Luật sư đại diện trực tiếp tham gia tranh tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi ích của thân chủ trong các vụ án dân sự.
 • Tư vấn thu thập các tài liệu chứng cứ có lợi cho khách hàng.
 • Tham gia vào quá trình thương lượng bồi thường thiệt hại, đưa ra hướng giải quyết có lợi nhất cho khách hàng.

Việc định giá tài sản có vai trò quan trọng trong xác định tính chất, mức độ của từng tội danh cụ thể của Bộ luật Hình sự, ngoài ra còn là cơ sở để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nếu quý khách còn bất kỳ vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn định giá tài sản trong tố tụng hình sự của chúng tôi xin hãy vui lòng liên hệ Luật sư hình sự qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 4.9 (70 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 12 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87