Dịch vụ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp ở Cần Thơ

Dịch vụ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp ở Cần Thơ là thủ tục mà doanh nghiệp cần thực hiện khi có thay đổi vốn điều lệ phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Việc thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT cung cấp cho bạn đọc những những vấn liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp ở Cần Thơ.

Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệpThực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Các trường hợp thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Việc đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp phát sinh khi vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp có thể xảy ra trong nhiều trường hợp khác nhau, tùy vào loại hình doanh nghiệp.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên, căn cứ theo khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Đối với công ty TNHH một thành viên, căn cứ theo khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH một thành viên có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp:

 • Chủ sở hữu góp thêm vốn;
 • Huy động thêm vốn góp của người khác.

Đối với Công ty Cổ phần, căn cứ theo khoản 1 Điều 123, khoản 6 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty Cổ phần phải đăng ký tăng vốn điều lệ trong trường hợp:

 • Chào bán cổ phần
 • Chi trả cổ tức bằng cổ phần.

Trong đó, chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ, được thực hiện theo các hình thức sau:

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Chào bán cổ phần ra công chúng.

Như vậy, khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động làm tăng vốn điều lệ so với vốn điều lệ ban đầu thì cần phải thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp cho phù hợp.

>>> Xem thêm: Các trường hợp bắt buộc phải thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ

Để thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với công ty TNHH

Trường hợp công ty TNHH một thành viên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ, CCCD/CMND của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân đi nộp hồ sơ.

Trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về thay đổi vốn điều lệ;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ, CCCD/CMND của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân đi nộp hồ sơ.

>>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH MTV như thế nào?

Đối với công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần bao gồm:

 • Thông báo về thay đổi vốn điều lệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ, CCCD/CMND của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân đi nộp hồ sơ.

Đối với trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, bên cạnh các giấy tờ, tài liệu nếu trên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ còn phải có các giấy tờ sau:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Như vậy, để thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ, tài liệu nêu trên và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo Điều 35, Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, quy trình đăng ký tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Bước 3: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp.
 • Bước 4: Công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ công ty.
 • Bước 5: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tài chính liên quan đến thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan thuế và các cơ quan khác (nếu có).

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ nhưng không thông báo với cơ quan có thẩm quyền có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền và buộc gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh tùy từng trường hợp. Vì vậy, khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ thì cần thực hiện thủ tục thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo đúng trình tự thủ tục nêu trên.

>>> Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả khi sử dụng dịch vụ đăng ký tăng vốn điều lệ tại Cần Thơ

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng về việc đăng ký tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp;
 • Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
 • Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý theo các phương thức thực hiện. Đồng thời tư vấn cho khách hàng những ưu, khuyết điểm của từng phương án cũng như thực hiện công việc theo thỏa thuận. Thực hiện soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp tới cơ quan có thẩm quyền.
 • Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý công việc; trả kết quả tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp; tư vấn hướng giải quyết tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng nếu có vấn đề phát sinh.

Thông thường, quy trình tiếp nhận và trả kết quả về việc đăng ký tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp được thực hiện như trên. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp theo quy trình mà khách hàng mong muốn theo sự thỏa thuận, thống nhất giữa các bên và theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quảQuy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Luật sư thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp tại Cần Thơ

Nội dung dịch vụ

Bằng kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, luật sư của Luật Long Phan PMT sẽ thực hiện một số công việc hỗ trợ bạn trong việc đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp sau:

 • Tư vấn các các trường hợp tăng vốn điều lệ theo từng loại hình doanh nghiệp; ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ, hướng dẫn về trình tự thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn khách hàng những thủ tục cần lưu ý khi tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Tư vấn hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ trực tuyến;
 • Đại diện khách hàng soạn thảo đơn từ, hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có);
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả và gửi kết quả trực tiếp đến khách hàng;
 • Tư vấn về các nghĩa vụ tài chính phát sinh khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục khiếu nại trong trường hợp cơ quan giải quyết hồ sơ có vi phạm làm ảnh hưởng trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Tư vấn về thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệpTư vấn về thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp là một quy trình quan trọng và phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Bài viết trên đã thông tin khái quát về thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ cũng như dịch vụ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp tại Cần Thơ của chúng tôi. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ này của Luật Long Phan PMT, quý bạn đọc có thể liên hệ Luật sư doanh nghiệp qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

>> Một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm

Scores: 4.9 (31 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8