Thủ tục mua lại dự án trong khu công nghiệp

Thủ tục mua lại dự án trong khu công nghiệp là vấn đề pháp lý mà chủ đầu tư cần phải thực hiện khi mua bán dự án trong khu công nghiệp. Việc mua lại dự án trên phải tuân thủ các điều kiện, các quy định về trình tự, thủ tục được pháp luật đặt ra. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ trình bày chi tiết, cụ thể về thủ tục này, mời quý khách tham khảo.

Thủ tục thực hiện mua lại dự án trong khu công nghiệpThủ tục thực hiện mua lại dự án trong khu công nghiệp

Chuyển nhượng dự án đầu tư là gì?

Luật Đầu tư 2020 không đưa ra định nghĩa chi tiết, cụ thể về chuyển nhượng dự án đầu tư mà chỉ đưa ra khái niệm về dự án đầu tư.

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Qua đó, ta có thể hiểu rằng chuyển nhượng dự án đầu tư là việc các nhà đầu tư của một dự án chuyển một phần hoặc toàn bộ dự án của mình cho một nhà đầu tư khác được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư. Trong đó, hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ mang bản chất của hợp đồng mua bán tài sản. Tài sản tương đương với giá trị một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.

Điều kiện để mua lại dự án trong khu công nghiệp

Điều kiện để chuyển nhượng dự án trong khu công nghiệp là những yêu cầu mà pháp luật đặt ra đối với hoạt động mua bán dự án trong khu công nghiệp.

Căn cứ khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020
 • Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện sau:

(i) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;

(ii) Bảo đảm quốc phòng, an ninh;

(iii) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai khi chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản khi chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;
 • Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc đáp ứng các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Như vậy, nếu dự án đáp ứng được toàn bộ các điều kiện nêu trên thì có thể được chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác.

>>>Xem thêm: Chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thẩm quyền giải quyết theo Luật đầu tư

Để thực hiện hoàn tất thủ tục mua lại dự án trong khu công nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Căn cứ Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thẩm quyền giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Như vậy, tùy từng trường hợp, nhà đầu tư chuyển nhượng cần nộp hồ sơ đến:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Ban Quản lý khu công nghiệp.

 

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ mua lại dự ánThẩm quyền giải quyết hồ sơ mua lại dự án

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị

Căn cứ khoản 5 Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, để thực hiện thủ tục yêu cầu giải quyết hồ sơ chuyển nhượng, chủ đầu tư cần chuẩn bị một số giấy tờ và tài liệu quan trọng. Cụ thể, các giấy tờ và tài liệu này bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;
 • Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Trình tự giải quyết hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

Trình tự giải quyết hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp. Cụ thể như sau:

 1. Đối với dự án đầu tư: (i) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư; (ii) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020.

Thủ tục điều chỉnh dự án khi mua lại dự án trong khu công nghiệp thực hiện như sau:

 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 08 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Cơ quan có thẩm quyền xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để quyết định điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Gửi quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.
 1. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định sau:
 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư 2020;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư 2020, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;
 • Gửi quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng
 1. Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.
 2. Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020, thủ tục điều chỉnh dự án được thực hiện như sau:
 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.
 1. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư:
 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng đối với từng dự án nêu trên;
 • Sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Như vậy, phụ thuộc vào loại dự án và chủ đầu tư mua lại dự án là nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước, thủ tục mua lại dự án trong khu công nghiệp có sự khác nhau. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhà đầu tư chuyển nhượng cần xác định đúng các yếu tố nêu trên để thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật.

>>>Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Luật sư hỗ trợ thủ tục mua lại dự án trong khu công nghiệp

Để việc thực hiện thủ tục mua lại dự án trong khu công nghiệp trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn, Long Phan PMT hỗ trợ quý khách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện mua lại dự án trong khu công nghiệp;
 • Soạn thảo các văn bản, đơn từ phục vụ quá trình mua lại dự án trong khu công nghiệp;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết;
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến thủ tục mua lại dự án trong khu công nghiệp.

Luật sư tư vấn thủ tục mua lại dự án trong khu công nghiệpLuật sư tư vấn thủ tục mua lại dự án trong khu công nghiệp

Như vậy, để thực hiện việc mua lại dự án trong khu công nghiệp thì dự án đầu tư trên trước hết phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật đặt ra. Sau đó, nhà đầu tư cần thực hiện theo hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện đã được trình bày ở bài viết trên. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

Scores: 4.6 (37 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88