Hồ sơ, thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vốn đã được pháp luật về đầu tư quy định. Khi chấm dứt hiệu lực, nhà đầu tư cần chấm dứt các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài và trả lại Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đã được cấp cho cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ trình tự, thủ tục đối với vấn đề này.

Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hiệu lực khi nào?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hiệu lực trong trường hợp sau đây:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 • Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

(Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 64 Luật Đầu tư 2020)

Như vậy, pháp luật về đầu tư đã quy định rõ các trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hết hiệu lực.

Trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực

Theo quy định của Luật Đầu tư và nghị định hướng dẫn, hồ sơ chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài(mẫu B.I.14 theo Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
 • Bản gốc các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã cấp;
 • Quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại nước ngoài tương ứng với quy định tại Điều 59 của Luật Đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành việc kết thúc, thanh lý dự án và chuyển toàn bộ tiền, tài sản, các khoản thu từ kết thúc, thanh lý dự án về nước theo quy định tại Điều 86 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

Lưu ý: Nhà đầu tư cần nộp 02 bộ Hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) bao gồm đầy đủ các tài liệu đã liệt kê như trên.

(Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 87 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

Trình tự, thủ tục

Nhà đầu tư muốn chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cần thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp 02 bộ Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần được làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình giao dịch ngoại hối của nhà đầu tư; việc chấp hành quy định của pháp luật về ngoại hối của nhà đầu tư, các vi phạm và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền (nếu có);

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư, đồng thời sao gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú, cơ quan thuế nơi xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu của nhà đầu tư (nếu có).

(Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 87 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Cơ quan tiếp nhận

Căn cứ Điều 87 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì Bộ kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết.

Bộ kế hoạch và đầu tư

Bộ kế hoạch và đầu tư

Những lưu ý khi chấm dứt đầu tư ra nước ngoài

Ngoài những quy định về trình tự, thủ tục nêu trên nhà đầu tư cũng cần chú ý những quy định như sau:

 • Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 64 của Luật Đầu tư, trước khi thực hiện việc chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài và chấm dứt dự án, nhà đầu tư phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 64 của Luật Đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Luật Đầu tư và Nghị định này, thực hiện chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Sau khi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài bị chấm dứt hiệu lực, nếu nhà đầu tư muốn tiếp tục thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này.
 • Đối với các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư, cơ quan quyết định việc đầu tư ra nước ngoài thực hiện chấm dứt dự án và báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

(Cơ sở pháp lý: Khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 87 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý khi đầu tư ra nước ngoài

Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp đến Quý khách hàng dịch tư luật sư vấn các vấn đề pháp lý khi đầu tư ra nước ngoài như sau:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký, hỗ trợ khách hàng trong trường hợp cấp mới/điều chỉnh giấy chứng nhậnđầu tư ra nước ngoài;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục để để cấp mới/điều chỉnh giấy giấy chứng nhậnđầu tư ra nước ngoài;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình để cấp mới/điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thông báo định kỳ hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài;
 • Tư vấn, giải quyết những vấn đề có liên quan quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài của khách hàng;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn từ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi cơ quan có thẩm quyền có hành vi sai phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách.

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp lý đầu tư ra nước ngoài

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp lý đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định của pháp luật khi doanh nghiệp muốn chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài cần thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục mà Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn đã quy định. Doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến các trường hợp đặc biệt khi chấm dứt đầu tư ra nước ngoài. Nếu Quý bạn đọc cần giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ trực tiếp, hãy liên hệ ngay với Luật Long Phan PMT qua số hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn trực tiếp và nhanh nhất.

Các bài viết liên quan đến Giấy chứng nhận đầu tư có thể bạn quan tâm:

Scores: 5 (55 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8