Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư là quá trình mà cơ quan quản lý nhà nước quyết định thu hồi lại giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cho một dự án đầu tư cụ thể. Lý do cho việc thu hồi này có thể bao gồm vi phạm các điều khoản hợp đồng, không tuân thủ các quy định pháp luật, hoặc các lý do khác liên quan đến việc kinh doanh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về thủ tục cũng như quy trình thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ Điều 48 Luật Đầu tư 2020, cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư khi các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Cụ thể giấy chứng nhận đầu tư sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
 • Chấm dứt theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ của doanh nghiệp.
 • Dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động.
 • Dự án đầu tư bị ngừng hoạt động tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư 2020 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Như vậy, trong các trường hợp kể trên, Giấy chứng nhận đầu tư sẽ bị thu hồi.

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ vào Điều 39 Luật Đầu tư 2020 và Điều 34 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, ba cơ quan sau đây có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 1. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư:
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư ơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư: Có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư:
 • Thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.
 • Thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 • Trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý.

Như vậy, quý khách có thể đối chiếu nội dung được trình bày ở trên để xác định cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư đối với trường hợp của mình.

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ khoản 2 Điều 57 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, tùy từng trường hợp, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện như sau:

 • Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan;
 • Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Phải làm gì khi bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Khi bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, điều quan trọng là nắm rõ lý do cụ thể mà giấy chứng nhận đầu tư của bạn bị thu hồi. Thông thường, các lý do có thể bao gồm vi phạm các quy định pháp luật, không tuân thủ các điều kiện được quy định trong giấy chứng nhận, hoặc các hoạt động không hợp pháp hoặc không đúng quy định. Dưới đây là một số vấn đề mà nhà đầu tư cần lưu ý:

 1. Nắm rõ lý do: Liên hệ với cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư để nắm rõ lý do cụ thể vì sao giấy chứng nhận đầu tư bị thu hồi.
 2. Thảo luận với luật sư: Nếu nhà đầu tư cho rằng quyết định thu hồi là không công bằng hoặc có sai sót, nhà đầu tư có thể tư vấn chuyên sâu với luật sư để tìm hiểu về quyền lợi của doanh nghiệp mình cũng như tìm ra phương án để giải quyết vấn đề một cách cụ thể.
 3. Tuân thủ và hợp tác: Trong quá trình giải quyết vấn đề, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật và hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề một cách hòa bình và hợp tác.
 4. Thanh lý dự án đầu tư: trong trường hợp việc thu hồi là đúng theo quy định pháp luật thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo luật định.

Trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thanh lý tài sản. Đối với dự án bị Nhà nước thu hồi đất mà nhà đầu tư không tự thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất trừ trường hợp được gia hạn dự án đầu tư.

Khi bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư cần phải nắm rõ các quy định pháp luật đầu tư để biết việc bị thu hồi là đúng hay sai. Theo đó, nếu xác định có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thu hồi giấy chứng nhận thì có thể khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm đó. Việc nắm rõ các quy định pháp luật đầu tư sẽ giúp các nhà đầu tư đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Để hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi của mình khi bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Luật Long Phan PMT cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sau:

 • Tư vấn các trường hợp  tiến hành thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và các vấn đề cần lưu ý;
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi giấy chứng nhận đầu tư bị thu hồi;
 • Tư  vấn, hỗ trợ khiếu nại, tố cáo nếu quá trình thu hồi giấy chứng nhận đầu tư có sai phạm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức bị thu hồi.
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Luật sư tư vấn thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Luật sư tư vấn thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Như vậy, tùy từng lý do dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động, thủ tục thu hồi giấy chứng đầu tư cũng sẽ khác nhau. Cùng với đó, các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến thu hồi giấy chứng nhận đầu tư cũng đã được trình bày chi tiết, cụ thể. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư, Quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900.63.63.87 để được giải đáp kịp thời, hiệu quả.

Các bài viết liên quan đến chủ đề giấy chứng nhận đầu tư có thể bạn quan tâm: 

Scores: 4.6 (61 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8