Không đăng ký nội quy lao động thì bị xử lý như thế nào?

Không đăng ký nội quy lao động thì bị xử lý như thế nào là một câu hỏi thường gặp của quý công ty, doanh nghiệp. Pháp luật lao động hiện hành có quy định về kỉ luật lao động đối với người lao động, nhân viên làm việc trong các cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong việc ban hành và đăng ký nội quy lao động. Nếu doanh nghiệp không tuân thủ các quy định này thì có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Khi nào phải ban hành nội quy lao động?

Khi nào phải ban hành nội quy lao động?

Công ty khi nào phải ban hành nội quy lao động?

Theo Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 (sau đây ghi tắt là BLLĐ 2019) và Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Như vậy, công ty nào sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì bắt buộc phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản. Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ sử dụng dưới 10 người lao động thì không cần ban hành nội quy lao động dưới dạng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Ngoài ra, cũng theo quy định tại Điều này, Nội quy lao động sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Trường hợp nào phải đăng kí nội quy lao động?

Căn cứ khoản 1 Điều 119 BLLĐ 2019, Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Như vậy, tương tự trường hợp phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản như mục trên, tổ chức sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi tổ chức đó đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 24/2014/NĐ-CP (bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 107/2020), cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh là Sở lao động, Thương binh và Xã hội.

Do đó, trong trường hợp người sử dụng lao động rơi vào trường hợp bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động như trên, cần phải đăng ký nội quy tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi mà người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Xử phạt hành chính nếu không đăng kí nội quy LĐ

Xử phạt hành chính nếu không đăng kí nội quy LĐ

Doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động thì bị xử lý thế nào?

Xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

 • Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;
 • Không đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật;
 • Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động;
 • Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;
 • Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự; thủ tục; thời hiệu theo quy định của pháp luật;
 • Tạm đình chỉ công việc quá thời hạn theo quy định của pháp luật;

Lưu ý: Mức phạt trên là mức phạt được quy định đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức sẽ bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Như vậy, nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp phải đăng ký nội quy lao động nhưng lại không tiến hành đăng ký nội quy lao động với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì có thể bị xử phạt hành chính với số tiền phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Thẩm quyền xử lý doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động

Căn cứ vào Mục I, Chương V, Nghị định 12/2020/NĐ – CP thì nếu các doanh nghiệp thuộc trường hợp đăng ký nội quy lao động nhưng không thực hiện đăng ký thì các chủ thể sau có thẩm quyền xử lý:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: Phạt tiền đến 10.000.000 đồng
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: Phạt tiền đến 150.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
 • Thanh tra viên lao động, người được giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
 • Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có quyền: Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
 • Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có quyền: Phạt tiền đến 150.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
 • Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ có quyền: Phạt tiền đến 105.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
 • Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động có quyền: Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Ngoài quy định về mức phạt tiền tối đa, những chủ thể trên đây còn quyền xử phạt bằng hình thức “Cảnh cáo”, xử phạt bổ sung và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Chương II, III, IV của Nghị định này.

Thủ tục đăng kí NQLĐ

Thủ tục đăng kí NQLĐ

Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy lao động

Theo Điều 119 BLLĐ 2019, thủ tục đăng kí nội quy lao động được quy định như sau:

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Nếu người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều này.

Theo Điều 120 Bộ luật này, Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Nội quy lao động;
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Luật sư tư vấn các chính sách quy định lao động trong doanh nghiệp.

 • Tư vấn về hình thức và nội dung của hợp đồng lao động
 • Tư vấn các hình thức kỷ luật lao động
 • Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của từng loại hình doanh nghiệp

Trên đây là những thông tin cơ bản để trả lời cho câu hỏi Không đăng ký nội quy lao động bị xử như thế nào? Luật lao động quy định bắt buộc những công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động từ 10 lao động trở lên phải thực hiện thủ tục đăng ký nội quy. Nếu không thực hiện đúng thì rất có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng về các trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ Hotline 1900.63.63.87.

Scores: 4.8 (65 votes)

: Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

#duongnganlegal - Chuyên viên pháp lý về Lao Động, Doanh nghiệp tại công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, tranh chấp lao động, thủ tục hành chính doanh nghiệp, lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 1900.63.63.87