Giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng là vấn đề được đặt ra khi có tranh chấp đối với nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng. Các bên có thể lựa chọn thương lượng, hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua tống tụng Trọng tài, Tòa án. Bài viết dưới đây sẽ tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng để các bên có thể lựa chọn để giải quyết tranh chấp phù hợp.

Tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Quy định về hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là gì

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 138 Luật xây Dựng 2014.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng

Căn cứ khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng 2014, nguyên tắc giao kết hợp đồng xây dựng được quy định như sau:

 • Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
 • Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;
 • Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;
 • Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng

Căn cứ khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng 2014, nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng được quy định như sau:

 • Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác;
 • Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;
 • Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

>>> Xem thêm: Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng được quy định như thế nào?

Nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Căn cứ Điều 144 Luật Xây dựng 2014, việc thanh toán hợp đồng xây dựng được quy định như sau:

Về nguyên tắc chung:

 • Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.
 • Các bên hợp đồng thỏa thuận về phương thức thanh toán, thời gian thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.
 • Bên giao thầu phải thanh toán đủ giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đối với từng loại hợp đồng, việc thanh toán hợp đồng được quy định như sau:

 • Đối với hợp đồng trọn gói, việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn thanh toán được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh, việc thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc đơn giá điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng.
 • Đối với hợp đồng theo thời gian, việc thanh toán chi phí chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia và các chi phí liên quan đến hoạt động của chuyên gia tư vấn nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).
 • Đối với hợp đồng theo chi phí, cộng phí việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở chi phí trực tiếp thực hiện công việc của hợp đồng và các chi phí quản lý, lợi nhuận của bên nhận thầu theo thỏa thuận.

Việc thanh toán đối với khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng xây dựng được thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng.

Đồng tiền sử dụng trong thanh toán hợp đồng xây dựng là Đồng Việt Nam; trường hợp sử dụng ngoại tệ để thanh toán do các bên hợp đồng thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

>>> Xem thêm: Bảo đảm thực hiện hợp đồng thi công xây dựng theo luật hiện hành

Quy định về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Quy định về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Phương thức giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Khi giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng, các bên cần phải tuân theo nguyên tắc và trình từ giải quyết tranh chấp theo khoản 8 Điều 146 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

Về nguyên tắc, các bên tôn trọng các thỏa thuận hợp đồng và các cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng, bảo đảm bình đẳng và hợp tác;

Về trình tự giải quyết tranh chấp:

 • Các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết tranh chấp.
 • Trường hợp các bên hợp đồng không tự thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải, trọng tài thương mại hoặc tòa án theo quy định của pháp luật.

Hoà giải

Các bên tham gia hợp đồng có thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải được thực hiện bởi ban xử lý tranh chấp, thì việc xử lý tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán hợp đồng xây dựng sẽ được thực hiện thông qua ban xử lý tranh chấp theo quy định sau:

 • Ban xử lý tranh chấp có thể được nêu trong hợp đồng tại thời điểm ký kết hoặc thiết lập sau khi có tranh chấp xảy ra.
 • Số lượng thành viên ban xử lý tranh chấp do các bên tự thỏa thuận. Thành viên ban xử lý tranh chấp phải là người có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung tranh chấp, kinh nghiệm trong vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng và hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng xây dựng.
 • Trong thời hạn 28ngày kể từ ngày các bên nhận được kết luận hòa giải của ban xử lý tranh chấp, nếu một bên không đồng ý kết luận hòa giải của ban xử lý tranh chấp thì có quyền phản đối. Lúc này các tranh chấp này sẽ được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật
 • Trường hợp quá thời hạn nêu trên không bên nào phản đối kết luận hòa giải thì coi như các bên đã thống nhất với kết luận hòa giải. Khi đó, các bên phải thực hiện theo kết luận hòa giải.

Về chi phí, chi phí cho ban xử lý tranh chấp được tính trong giá hợp đồng xây dựng và do mỗi bên hợp đồng chịu một nửa, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 45 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Trọng tài thương mại

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010, trường hợp các bên có thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo thủ tục trọng tài. Đây là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua một Hội đồng trọng tài hoặc Trọng tài viên với tư cách là người thứ ba để giải quyết tranh chấp.

Phán quyết của Trọng tài có giá trị chung thẩm, bắt buộc thi hành đối với các bên tranh chấp. Tuy chi phí tố tụng khá cao nhưng ưu điểm của phương thức này là có tính linh hoạt cao, tạo quyền chủ động cho các bên cũng như tiết kiệm được thời gian tố tụng.

Toà án

Nếu việc thương lượng, hòa giải không thành công hoặc một bên không đồng ý hòa giải, các bên có thể khởi kiện ra Tòa án để giải quyết.

Căn cứ tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, những tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Đặc điểm của giải quyết tranh chấp bằng Tòa án bao gồm:

 • Toà án nhân danh quyền lực Nhà nước để đưa ra phán quyết buộc bên có nghĩa vụ phải thi hành, kể cả bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước.
 • Tòa án sẽ căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ và quy định của pháp luật để giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự.
 • Đây là là phương thức giải quyết tranh chấp có tính hiệu lực pháp lý cao, việc thi hành chúng được đảm bảo bằng sức mạnh của các cơ quan quyền lực nhà nước bằng cơ chế thi hành án dân sự;
 • Giải quyết tranh chấp tại Tòa án sẽ được thực hiện thông qua hai cấp xét xử là cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm. Phán quyết của tòa án sơ thẩm có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định
 • Tuy có thể đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của các bên một cách tốt nhất nhưng phương thức này có thể kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp và tốn kém chi phí, thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của các bên về sau.

>>> Xem thêm: Không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng xây dựng giải quyết thế nào?

Dịch vụ luật sư hỗ trợ giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng;
 • Xác định căn cứ và cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán
 • Tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán phù hợp;
 • Tư vấn bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hợp đồng;
 • Hỗ trợ thu thập các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho vi phạm nghĩa vụ thanh toán;
 • Tư vấn và giúp khách hàng thực hiện các phương thức giải quyết tranh chấp như: Thương lượng, hòa giải giữa các bên; giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, giải quyết tại Tòa án
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng tại Trọng tài và Tòa án
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, tài liệu có liên quan đến giải quyết tranh chấp
 • Đại diện khách hàng tham gia hòa giải, tố tụng giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán hợp đồng

Tư vấn tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Tư vấn tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng có thể được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. Các bên cần phải cần nhắc và lựa chọn phương án giải quyết phù hợp để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình. Nếu quý khách hàng có nhu cầu giải quyết tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng xây dựng, vui lòng liên hệ luật sư hợp đồng qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ.

Scores: 4.9 (42 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8