Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Soạn thảo đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là bước nhằm đảm bảo thủ tục giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng. Bởi trên thực tế, có rất nhiều vụ án tranh chấp trong các lĩnh vực kinh doanh và thương mại. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ đưa ra một số thông tin cần thiết về soạn thảo đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài một cách hiệu quả nhất, mời quý khách hàng tham khảo.

Khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Để được giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, các tranh chấp phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài

Căn cứ Điều 2 Luật Trọng tài Thương mại 2010, các tranh chấp sau thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài:

 • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Thứ hai, phải có thỏa thuận trọng tài

Theo Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định như sau:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP đối với các trường hợp sau đây mặc dù có thỏa thuận trọng tài thì Trọng tài cũng không có thẩm quyền giải quyết, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác:

 • Có quyết định của Tòa án hủy phán quyết trọng tài, hủy quyết định của Hội đồng trọng tài về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên;
 • Có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài quy định tại khoản 1 Điều 43 các điểm a, b,c, d và đ khoản 1 Điều 59 LTTM
 • Tranh chấp thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 4 Nghị quyết này

Như vậy, để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cần phải đáp ứng các điều kiện trên.

>>>Xem thêm: Các tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài

Trình tự, thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Hồ sơ

Theo Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010, chuẩn bị đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo như sau:

 • Đơn khởi kiện
 • Thỏa thuận trọng tài
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Các tài liệu khác có liên quan đến tranh chấp

>>>Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện tại Trung tâm trọng tài mới nhất 2024

Thủ tục

Theo Điều 30 đến Điều 60 Luật Trọng tài thương mại 2010, thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được thực hiện như sau:

Bước 1: Người có yêu cầu nộp đơn và hồ sơ khởi kiện

Sau khi bên khởi kiện đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khởi kiện thì có thể gửi hồ sơ khởi kiện theo các hình thức sau:

 • Thứ nhất, trường hợp giải quyết tranh chấp bằng hình thức trọng tài vụ việc, người khởi kiện phải gửi hồ sơ khởi kiện cho người bị kiện. Sau đó, người bị kiện sẽ gửi bản tự bảo vệ cho người khởi kiện và chỉ định trọng tài viên. Khi đó, hội đồng trọng tài được thành lập sẽ xem xét hồ sơ khởi kiện và bản tự bảo vệ của các bên.
 • Thứ hai, trường hợp giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài, người khởi kiện có thể nộp hồ sơ khởi kiện đến trung tâm trọng tài.

Bước 2: Thông báo đơn khởi kiện

Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu kèm theo

Bước 3: Bị đơn nộp bản tự bảo vệ

Theo Điều 35 Luật Trọng tài thương mại 2010:

 • Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ.
 • Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên.

Bước 4: Thành lập hội đồng trọng tài

Theo Điều 39 Luật Trọng tài thương mại 2010, thành phần Hội đồng trọng tài được quy định như sau:

 • Thành phần Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận của các bên.
 • Trường hợp các bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên.

Bước 5: Hòa giải

Theo Điều 58 Luật Trọng tài thương mại 2010, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

Bước 6: Tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp

Theo Điều 55 Luật Trọng tài thương mại 2010, quy định về phiên họp giải quyết tranh chấp như sau:

 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.
 • Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

Bước 7: Hội đồng trọng tài ra phán quyết

Theo Điều 60 Luật Trọng tài thương mại 2010, quy định về Hội đồng trọng tài phán quyết như sau:

 • Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.
 • Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

>>> Xem thêm: Đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài khi nào

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có bắt buộc hòa giải?

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Tư vấn các lưu ý khi soạn thảo đơn khởi kiện

 • Thu thập chứng cứ và thông tin hỗ trợ: Trước khi soạn thảo đơn khởi kiện, quan trọng là thu thập đủ chứng cứ và thông tin hỗ trợ để hình thành lập luận mạnh mẽ. Điều này có thể bao gồm tài liệu hợp đồng lao động, biên bản họp, email, ghi chú hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan.
 • Sử dụng ngôn từ chính xác và rõ ràng: Đảm bảo rằng ngôn từ trong đơn khởi kiện là chính xác, rõ ràng và không gây hiểu lầm. Tránh sử dụng ngôn từ cảm xúc hoặc phê phán, thay vào đó tập trung vào việc mô tả các sự việc một cách khách quan.
 • Chỉ ra các yêu cầu cụ thể: Trong đơn khởi kiện, nên chỉ ra một cách cụ thể các yêu cầu mà bạn đang đưa ra, bao gồm các biện pháp cần thiết để giải quyết tranh chấp.
 • Tuân thủ quy định pháp lý: Đảm bảo rằng đơn khởi kiện tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý của khu vực pháp lý mà tranh chấp được đưa ra.
 • Tham khảo ý kiến ​​luật sư: Trong một số trường hợp phức tạp, việc tham khảo ý kiến ​​của một luật sư có kinh nghiệm có thể giúp đảm bảo rằng đơn khởi kiện được soạn thảo đầy đủ và chính xác.

Cung cấp mẫu đơn và hướng dẫn soạn thảo đơn

Luật sư cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các mẫu đơn như:

 • Đơn khởi kiện khi khách hàng là Nguyên đơn;
 • Bản tự bảo vệ, đơn kiện lại nếu khách hàng là Bị đơn;
 • Thỏa thuận trọng tài;
 • Đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài

Tại Việt Nam hiện nay có hai Trung tâm trọng tài giải quyết các tranh chấp là Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm trọng tài thương mại phía Nam (STAC). Mỗi Trung tâm trọng tài sẽ có một mẫu đơn khởi kiện khác nhau. Do đó, người khởi kiện cần xác định chính xác Trung tâm trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp để viết đúng đơn khởi kiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 • Tải mẫu đơn khởi kiện tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC):TẠI ĐÂY
 • Tải mẫu đơn khởi kiện tại Trung tâm trọng tài thương mại phía Nam (STAC):TẠI ĐÂY

Tư vấn các đề khác liên quan đến khởi kiện

Luật sư tham gia tranh tụng có thể tư vấn cho khách hàng những vấn đề về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại như:

Phí dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện tranh chấp bằng trọng tài

Không có một mức phí cố định về dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện tranh chấp bằng trọng tài mà chúng tôi dựa vào các căn cứ sau để đưa ra một mức phí phù hợp với khách hàng:

 • Tính chất chất của vụ tranh chấp
 • Yêu cầu của khách hàng
 • Kinh nghiệm của luật sư

Mức phí cụ thể được ghi nhận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Trong quá trình soạn thảo đơn khởi kiện mà có phát sinh các vấn đề mới dẫn đến mức phí thay đổi thì mức phí sẽ được cập nhật bổ sung bằng phụ lục hợp đồng.

>>> Xem thêm: Phí trọng tài thương mại là bao nhiêu?

Soạn thảo đơn khởi kiện tranh chấp bằng trọng tài

Soạn thảo đơn khởi kiện tranh chấp bằng trọng tài

Như vậy, dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại tại Trọng tài sẽ giúp đảm bảo quá trình giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nếu quý khách có thắc mắc về vấn đề trên hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ luật sư khởi kiện tại trung tâm trọng tài vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900.63.63.87 để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Scores: 4.7 (64 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8