Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại mới nhất

Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại là một đơn từ pháp lý quan trọng khi tổ chức, cá nhân cần làm thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Hiện nay  mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đã được quy định chi tiết trong thông tư hướng dẫn của Bộ công thương. Như vậy, để hiểu rõ hơn về hai mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sẽ được dùng trong trường hợp nào, và thủ tục đăng ký ra sao, mời bạn đọc tiếp bài viết dưới đây.

Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại mới

 Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Quy định về hoạt động nhượng quyền thương mại

Căn cứ Điều 284 Luật Thương mại 2005 quy định về nhượng quyền thương mại như sau:

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

  • Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
  • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Ngoài ra, trước khi nhượng quyền thương mại thì bên dự kiến quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại theo quy định tại Điều 291 Luật Thương mại 2005.

Các trường hợp yêu cầu đăng ký nhượng quyền thương mại

Trước khi nhượng quyền thương mại cần phải đăng ký với Bộ Thương mại nếu thuộc các trường hợp sau: Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam

Cơ sở pháp lý: điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

Lưu ý đối với các trường hợp không cần phải đăng ký nhượng quyền thương mại mà chỉ cần thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại:

  • Nhượng quyền trong nước;
  • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Quá trình đăng ký nhượng quyền giúp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và giám sát hoạt động nhượng quyền thương mại, đồng thời tăng cường tính minh bạch và công bằng trong hoạt động thương mại.

>>>Xem thêm: Nhượng quyền thương mại trong nước có cần đăng ký không?

Mẫu đơn và Hướng dẫn soạn mẫu đơn đăng ký nhượng quyền thương mại

Mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Căn cứ theo Phụ lục II ban hành kèm theo của Thông tư 09/2006/TT-BTM, sửa đổi bổ sung thông tư 03/2024/TT-BCT quy định về mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như sau:

Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

……, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Bộ Công thương

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………………………………

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………….

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][1] số:…………………………..

Do:…………………………………………………………..Cấp ngày:………./…………/……………………….

Quốc tịch của thương nhân:……………………………………………………………………….

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………………………

Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………………………

Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:…………………………………………………………………..

Hình thức nhượng quyền[2]:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ của trụ sở chính:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………….Fax: …………………………………………………………………..

Email (nếu có):……………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ [Việt Nam ra nước ngoài/nước ngoài vào Việt Nam][3]

[Địa điểm nhượng quyền:……………………………………………………….][4]

Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Kèm theo đơn:

– …………….;

– …………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký

[1] Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ chứng nhận đầu tư cần lựa chọn ghi nội dung phù hợp, đúng quy định pháp luật;

[2]: Hình thức nhượng quyền: sẽ có 2 hình thức nhượng quyền là “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”.;

[3] Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài/nước ngoài vào Việt Nam. Ở phần này thì sẽ tùy vào hoạt động nhượng quyền của cá nhân, tổ chức để lựa chọn nội dung phù hợp.

[4]: Địa điểm nhượng quyền: Phải ghi rõ tên nước, vùng lãnh thổ nhượng quyền trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài. Nếu trường hợp nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam thì có thể bỏ qua phần này.

Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Bên dự kiến nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo Điều 20 Nghị định 35/2006/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

Bước 2: Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 Nghị định 35/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên mục 2 Mục I Thông tư 09/2006/TT- BTM đã bị bãi bỏ bởi điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2024/TT-BCT vì vậy cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại hiện nay chỉ có Bộ Công thương;

Bước 3: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
  • Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
  • Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.
  • Thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại có quyền đề nghị cơ quan đăng ký giải thích rõ những yêu cầu cần bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm trả lời đề nghị đó của thương nhân.

Bước 4: Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

Cơ sở pháp lý: Điều 20 Nghị định 35/2006/NĐ-CP và Mục II Thông tư 09/2006/TT-BTM do Bộ Thương mại ban hành ngày 25 tháng 5 năm 2006.

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

>>>Xem thêm: Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Dịch vụ luật sư đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của Luật Long Phan PMT, khách hàng có thể được tư vấn hỗ trợ các nội dung như:

 

Tư vấn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Tư vấn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Việc sử dụng mẫu đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại phải phù hợp với quy định của pháp luật và thủ tục đăng ký. Điều này đảm bảo tính pháp lý và minh bạch, tuân thủ theo pháp luật. Nếu có các vấn đề thắc mắc cần giải đáp về pháp luật thương mại hoặc có nhu cầu Tư vấn Luật thương mại có thể liên hệ Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.8 (67 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8