Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên là mẫu biên bản thông dụng trong công ty TNHH. Biên bản họp Hội đồng thành viên sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin của người tham gia, diễn biến cuộc họp, kết quả bỏ phiếu biểu quyết và kết quả cuối cùng của cuộc họp. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp cho Quý khách mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu biên bản hợp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu biên bản hợp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Quy định chung về họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện tiến hành

Căn cứ theo khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020:

1. Cuộc họp lần thứ nhất

Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Cuộc họp lần thứ hai

Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định và Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc triệu tập họp Hội đồng thành viên được thực hiện như sau:

Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên

3. Cuộc họp lần thứ ba

Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Thành phần tham gia

Căn cứ theo kheo khoản 1 Điều 55 Luật Doanh nghiệp thì thành phần tham gia gồm các thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức.

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

CÔNG TY………………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………………………………………… ………….., ngày……….tháng………năm………
 

 

                                                          BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                                                          CÔNG TY ………

(V/v: ………………………………….)

I. Thông tin chung

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………Fax: …………………………………………………..

Website: …………………………………………………………………………………………………..

II. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian họp: Vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: …………………………………………………………………………………………

III. Thành phần tham dự

  1. Các thành viên có mặt:

– Ông/bà: …………, Chủ tịch Hội đồng thành viên, tỷ lệ phần vốn góp là …%

theo Giấy chứng nhận phần vốn góp số …… cấp ngày … tháng … năm ….

– Ông/bà: …………, thành viên Hội đồng thành viên, tỷ lệ phần vốn góp là …%

theo Giấy chứng nhận phần vốn góp số …… cấp ngày … tháng … năm ….

– Ông/bà: ………., thành viên Hội đồng thành viên, tỷ lệ phần vốn góp là …%

theo Giấy chứng nhận phần vốn góp số …… cấp ngày … tháng … năm ….

  1. Thành viên vắng mặt:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Thành viên mời:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Chủ tọa và thư ký:

– Chủ tọa: ………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký: ……………………………………………………………………………………………

IV. Nội dung cuộc họp

  1. Mục đích, chương trình họp:

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua một số vấn đề liên quan đến việc ………………………………………………………………………………………

Sau khi Chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

  1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các vấn đề cần thảo luận và thông qua gồm có:

– Nội dung 1: ……………………………………………………………………………………….

Tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên: …………………………………………………………..

– Nội dung 2: ……………………………………………………………………………………….

Tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên: …………………………………………………………..

V. Biểu quyết

– Tổng số phiếu biểu quyết: …………. phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ……………. phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ……………… phiếu tương ứng……% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

– Tỷ lệ tán thành: ………………. phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết tán thành;

– Tỷ lệ không tán thành: ………………. phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết không tán thành;

– Tỷ lệ không có ý kiến: ……………… phiếu tương ứng ……% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

VI. Các quyết định được Hội đồng thành viên thông qua

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Hội đồng thành viên đồng ý thông qua các nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp này kết thúc hồi … giờ … phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên thông qua và được lập thành …………………………………………………bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký cuộc họp

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa cuộc họp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Thành viên Hội đồng thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thành viên Hội đồng thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

>>> Tải mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên: TẠI ĐÂY

Điều kiện thông qua nghị quyết hội đồng thành viên

Họp hội đồng thành viên

Họp hội đồng thành viên

Biểu quyết tại cuộc họp

Theo khoản 3 Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp:

Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

Lấy ý kiến bằng văn bản  

Theo khoản 5 Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

>>> Xem thêm: Thủ tục thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hướng dẫn soạn thảo biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Luật sư tư vấn luật nội bộ doanh nghiệp

Luật sư tư vấn luật nội bộ doanh nghiệp

  • Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục họp hội đồng thành viên.
  • Hỗ trợ soạn thảo biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên
  • Rà soát, kiểm tra các vấn đề pháp lý trong công ty.
  • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan.

Biên bản họp Hội đồng thành viên là một trong các cơ sở để đưa ra các quyết định, nghị quyết liên quan đến tổ chức, hoạt động trong nội bộ công ty. Mẫu biên bản sẽ cung cấp cho Quý khách cụ thể về hình thức, nội dung và người phải chịu trách nhiệm về độ chính xác và trung thực các các nội dung được ghi nhận. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan hoặc cần tư vấn luật doanh nghiệp, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.7 (56 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87