Thủ tục thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên Cty TNHH 2TV trở lên

0

Thủ tục thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là thủ tục vô cùng quan trọngnghị quyết của hội đồng thành viên là văn bản quyết định các vấn đề lớn, cấp bách của công ty. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc nội dung chi tiết về quy trình trên.

Thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên

Quy định của pháp luật về công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Theo Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được coi là công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đáp ứng các điều kiện:

 • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

>> Tham khảo thêm: Công ty trách nhiệm hữu hạn được phát hành cổ phiếu không

Thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên

Biểu quyết tại phiên họp

Hình thức thông qua

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng:

 • Biểu quyết tại cuộc họp;
 • Lấy ý kiến bằng văn bản;
 • Hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Tuy nhiên, quyết định các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trừ khi Điều lệ công ty quy định khác:

 • Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật doanh nghiệp 2014;
 • Quyết định phương hướng phát triển công ty;
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 • Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Điều kiện thông qua

Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp, nghị quyết được thông qua khi:

 • Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành;
 • Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014.

Đới với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết được thông qua khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Trình tự thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên

Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Biểu quyết tại cuộc họp

Trong phiên họp của Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên đưa ra các vấn đề đã chuẩn bị từ trước để các thành viên dự họp biểu quyết.

Theo khoản 4 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014, Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp khi:

 • Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 • Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 • Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 • Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Tại phiên họp, chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ tổ chức kiểm phiếu, lập báo cáo và kết quả sẽ được ghi nhận tại biên bản họp theo Điều 61 Luật doanh nghiệp 2014.

Lấy ý kiến bằng văn bản

Theo Điều 62 Luật doanh nghiệp 2014, thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết được thực hiện:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản để thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình về nội dung cần quyết định, dự thảo nghị quyết và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng thành viên;
 • Nội dung phiếu lấy ý kiến tuân theo quy định khoản 3 Điều 62 luật này, phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên công ty và được gửi về công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty.

Trên đây là bài viết tư vấn về thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Quý bạn đọc có thắc mắc về bài viết hoặc có nhu cầu tư vấn/giải quyết khó khăn về pháp luật doanh nghiệp vui lòng liên hệ với công ty Luật Long Phan PMT qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Trân trọng.

Scores: 4.6 (16 votes)

Luật sư: Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87