Có được ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng không?

Do nhu cầu mở rộng hoạt động, nhiều công ty ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng thương mại. Tuy nhiên, việc ủy quyền này cần tuân theo quy định của pháp luật để tránh rủi ro, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định của pháp luật về ủy quyền cho chi nhánh. Xem bài viết để dưới đây để nắm rõ hơn về quy trình thủ tục thực ủy quyền cho chi nhánh hiện đúng quy định

Chi nhánh ký hợp đồng thương mại

Chi nhánh ký hợp đồng thương mại

Chi nhánh có chức năng đại diện theo uỷ quyền của công ty không?

Chi nhánh có tư cách pháp nhân không?

Căn cứ tại Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 thì Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

 • Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.
 • Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.
 • Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.
 • Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.
 • Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.
 • Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

Theo đó, có thể thấy rằng chi nhánh doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Như vậy, rõ ràng rằng chi nhánh không có tư cách pháp nhân mà chỉ thực hiện một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ khi có sự ủy quyền của pháp nhân (doanh nghiệp) mà thôi.

Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh

Căn cứ tại khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

 • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Theo đó, chi nhánh doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, chi nhánh doanh nghiệp hoạt động theo nhiệm vụ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp khi được ủy quyền.

Công ty có thể uỷ quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng thương mại không?

Như trên đã đề cập, chi nhánh tuy không có tư cách pháp nhân nhưng có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền và theo Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015.

Do vậy, xét về mặt chủ thể thì chi nhánh không có tư cách độc lập để ký kết hợp đồng với chủ thể khác. Thường thấy thì chi nhánh sẽ được công ty mẹ giao nhiệm vụ, cũng như cho phép ký kết các hợp đồng với các đối tác của công ty dưới tư cách của công ty (vào thời điểm quyết định thành lập chi nhánh hay văn bản giao quyền gắn liền với mục đích thành lập chi nhánh).

Uỷ quyền cho chi nhánh

Ủy quyền cho chi nhánh

Như vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể lập văn bản ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh (đơn vị phụ thuộc) làm đại diện theo ủy quyền của công ty, nhân danh công ty ký kết hợp đồng.

Mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc công ty cho giám đốc chi nhánh

Ký giấy ủy quyền cho Chi nhánh

Ký giấy ủy quyền cho Chi nhánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v ủy quyền giám đốc chi nhánh)

 • Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp  số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng ……………. (“Công Ty”);
 • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng ………Lào Cai (“Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh”),

Hôm nay, ngày…..tháng …. năm 2016, chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ và tên :  ……………………………….
Sinh ngày :  …/…/19…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :  Phòng…,lô …… tập thể ….. Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại :  Phòng…,lô …… tập thể ….. Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chức vụ :  Giám đốc
Chứng minh nhân dân số :  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…
Quốc tịch : Việt Nam
 1. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
Họ và tên : ……………………………..
Sinh ngày : …/…/19…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :  Số nhà……..– Tập thể  Cục đo đạc bản đồ, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại :  Số nhà……..– Tập thể  Cục đo đạc bản đồ, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chức vụ :  Giám đốc chi nhánh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng …..
Chứng minh nhân dân số :  ….. do Công an TP ….. cấp ngày …./…./20….

 

Quốc tịch : Việt Nam
 1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

(1) Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ……………….(“Chi Nhánh”) theo quy định của pháp luật về lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động giữa Bên nhận ủy quyền và người lao động theo quy định tại Điều 1 trên đây phải tuân thủ các điều kiện sau:

–  Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại các vị trí Phó giám đốc Chi Nhánh, Giám đốc tài chính và Kế toán của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã báo cáo và nhận được sự đồng ý của Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.

– Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với những người lao động khác của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã thông báo cho Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.

(2) Bên nhận ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần ……. mở các tài khoản giao dịch phù hợp theo quy định trong Biên bản họp hội đồng quản trị số….ký ngày….tháng….năm 2016.

(3) Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế và các giao dịch khác liên quan theo phạm vi hoạt động đã được đăng ký của chi nhánh Công ty Cổ phần …..

(4) Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hồ sơ kê khai thuế theo quy định của pháp luật;

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền là 01 (một) năm, kể từ ngày …… tháng 01 năm 2016 đến ngày ……. tháng 01 năm 2017.

Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của Bên ủy quyền.

Điều 3.  Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty trong trường hợp giao kết các nội dung trái với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 2 trên đây, trừ khi Bên ủy quyền có quyết định hủy bỏ trước thời hạn.  Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên; Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản./.

 BÊN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)  …………………………
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Chữ ký, họ tên)

………………………..

>>> Click tải: Mẫu giấy ủy quyền cho giám đốc chi nhánh

Luật sư tư vấn các quy định về ủy quyền trong ký kết hợp đồng

 • Luật sư tư vấn các điều kiện để thực hiện uỷ quyền cho chi nhánh,
 • Luật sư tư vấn soạn thảo giấy uỷ quyền cho doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng.
 • Luật sư hỗ trợ các vấn đề tố tụng liên quan đến hợp đồng do chi nhánh ký kết
 • Luật sư tư vấn các tranh chấp trong hợp đồng thương mại của doanh nghiệp

Như vậy, chi nhánh mặc dù không có tư cách pháp nhân riêng nhưng có chức năng đại diện công ty theo uỷ quyền để ký kết các hợp đồng với chủ thể khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ của công ty. Nếu quý khách còn có thắc mắc khác về vấn đề liên quan chi nhánh công ty, giao kết hợp đồng thương mại vui lòng liên hệ qua hotline 1900636387 để được luật sư doanh nghiệp hỗ trợ, tư vấn.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan khác Luật Long Phan PMT đã chia sẻ:

Scores: 5 (70 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87