Các căn cứ để giải quyết tranh chấp về họ, biêu, phường

Các căn cứ để giải quyết tranh chấp về họ, biêu, phường được pháp luật Việt Nam quy định cụ thể, rõ ràng. Họ, biêu, phường nghe có vẻ khá lạ, nhưng đây là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán, tùy theo vùng miền mà có quy định hay thỏa thuận khác nhau. Nắm được cách giải quyết khi xảy ra tranh chấp sẽ đảm bảo được quyền lợi cho Quý khách hàng. Trong bài viết này, Luật Long Phan sẽ cung cấp thông tin cần thiết về hình thức trên.

Vai trò luật sư trong giải quyết họ, biêu, phường

Tranh chấp về họ, biêu, phường

Họ, biêu, phường là gì?

Điều 471 Bộ luật dân sự 2015 quy định về họ, biêu, phường như sau:

 • Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.
 • Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này.
 • Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.

>>Mời bạn tham khảo thêm bài viết: MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN GIẬT HỤI

Quy định của pháp luật về họ, biêu, phường

quyền và nghĩa vụ của các thành viên

Quyền và nghĩa vụ các bên trong giao dịch về họ, biêu, phường

Quyền và nghĩa vụ của chủ họ

Điều 17 Nghị định 19/2019/NĐ – CP quy định nghĩa vụ của chủ họ như sau:

Chủ họ trong họ không có lãi có các quyền sau đây:

 • Thu phần họ của các thành viên;
 • Yêu cầu thành viên không góp phần họ của mình phải trả phần họ trong trường hợp chủ họ đã góp thay cho thành viên đó;
 • Quyền của chủ họ trong việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định này;
 • Các quyền khác theo thỏa thuận.

Chủ họ trong họ có lãi có các quyền sau đây:

 • Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Lĩnh các phần họ trong kỳ mở họ đầu tiên và không phải trả lãi cho các thành viên khác trong trường hợp chủ họ đồng thời là thành viên, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chủ họ trong họ hưởng hoa hồng có các quyền sau đây:

 • Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các quyền quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc trường hợp họ có lãi;
 • Được hưởng hoa hồng từ thành viên lĩnh họ.

Điều 18 Nghị định 19/2019/NĐ – CP quy định nghĩa vụ của chủ họ như sau:

 • Thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi.
 • Thông báo đầy đủ về số lượng dây họ; phần học, kỳ mở họ; số lượng thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người muốn gia nhập dây họ.
 • Giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ.
 • Nộp thay phần họ của thành viên nếu đến kỳ mở họ mà có thành viên không góp phần họ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Để các thành viên xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ khi có yêu cầu.
 • Gửi thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định này.
 • Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 12 và Điều 13 của Nghị định này.
 • Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên

Điều 15 Nghị định 19/2019/NĐ – CP quy định về quyền của thành viên như sau:

Thành viên trong họ không có lãi có các quyền sau đây:

 • Góp một hoặc nhiều phần họ trong một kỳ mở họ;
 • Lĩnh họ;
 • Chuyển giao một phần hoặc toàn bộ phần họ cho người khác theo quy định tại Bộ luật dân sự;
 • Yêu cầu chủ họ hoặc người giữ sổ họ cho xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ;
 • Yêu cầu chủ họ trả phần họ của thành viên không góp phần họ đúng hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Yêu cầu chủ họ thực hiện đúng nghĩa vụ của chủ họ quy định tại Điều 18 của Nghị định này;
 • Yêu cầu thành viên khác thực hiện nghĩa vụ của thành viên quy định tại Điều 16 của Nghị định này;
 • Các quyền của thành viên quy định tại khoản 1 Điều 7, Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Nghị định này;
 • Thực hiện việc thông báo theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này trong trường hợp chủ họ không thực hiện;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận về dây họ.

Thành viên trong họ có lãi có các quyền sau đây:

 • Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Đưa ra mức lãi trong mỗi kỳ mở họ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định này;
 • Được lĩnh họ trước các thành viên khác nếu đưa ra mức lãi cao nhất tại kỳ mở họ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Hưởng lãi từ thành viên lĩnh họ.

Thành viên trong họ hưởng hoa hồng có các quyền sau đây:

 • Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các quyền quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc trường hợp họ có lãi;
 • Thỏa thuận về mức hưởng hoa hồng của chủ họ.

Điều 16 quy định về nghĩa vụ của thành viên như sau:

Thành viên trong họ không có lãi có các nghĩa vụ sau đây:

 • Góp phần họ theo thoả thuận;
 • Thông báo về nơi cư trú mới trong trường hợp có thay đổi cho những người tham gia dây họ;
 • Tiếp tục góp các phần họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ trong trường hợp đã lĩnh họ trước thành viên khác;
 • Các nghĩa vụ của thành viên trong việc thực hiện quy định tại Điều 10 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định này;
 • Trong trường hợp không có chủ họ thì thành viên được giao lập và giữ sổ họ có các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 5 và khoản 6 Điều 18 của Nghị định này.

Thành viên trong họ có lãi có các nghĩa vụ sau đây:

 • Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Trả lãi cho các thành viên chưa lĩnh họ khi được lĩnh họ.
 • Thành viên trong họ hưởng hoa hồng có các nghĩa vụ sau đây:
 • Các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này nếu thuộc trường hợp họ không có lãi hoặc các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc trường hợp họ có lãi;
 • Trả khoản hoa hồng cho chủ họ khi lĩnh họ theo thỏa thuận.

Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp họ, biêu, phường

Điều 25 Nghị định 19/2019/NĐ – CP quy định giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm như sau:

 • Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Chủ họ, thành viên, cá nhân, tổ chức liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tham gia quan hệ về họ.

Vai trò Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về họ, biêu, phường

Tư vấn tranh chấp về họ, biêu, phường

Luật sư giải quyết tranh chấp về họ, biêu, phường

Với những kinh nghiệm trong nghề và am hiểu pháp luật sâu sắc, Luật sư sẽ là người giúp bạn giải quyết tranh chấp về họ, biêu, phường. Cụ thể, Luật sư sẽ giải quyết các vấn đề sau:

 • Tư vấn quy định pháp luật về họ, biêu, phường;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp và hướng xử lý vi phạm về họ, biêu, phường;
 • Tham gia tranh tụng tại Tòa án nếu vụ việc có tranh chấp xảy ra.

>>Mời bạn tham khảo thêm bài viết: TƯ VẤN THỦ TỤC KHỞI KIỆN ĐÒI TIỀN DO BỊ CHỦ HỤI GIẬT

Trên đây là bài viết các căn cứ để giải quyết tranh chấp về họ, biêu, phường. Nếu bạn còn gặp khó khăn về giải quyết tranh chấp họ, biêu, phường hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ thì hãy gọi đến chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để tư vấn, hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Scores: 4.5 (33 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88