Thủ tục chia tách doanh nghiệp

0
20/06/2022 21:23

Thủ tục chia tách doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, chia, tách doanh nghiệp lại không phải là thủ tục đơn giản mà bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng có thể thực hiện được chính xác. Vì vậy, bài viết dưới đây của Luật Long Phan sẽ tư vấn thế nào để chia tách doanh nghiệp.

Chia, tách doanh nghiệp

Khi nào thì chia, tách doanh nghiệp?

Việc chia tách doanh nghiệp khi doanh nghiệp đó muốn thay đổi cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp.

Điều kiện về hình thức chia doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp phải có loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 • Cần có sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông, cụ thể là nghị quyết, quyết định chia công ty.
 • Công ty bị chia phải chấm dứt sự tồn tại, chủ sở hữu các công ty mới phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Điều kiện về hình thức tách doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp phải có loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 • Cần có sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông, cụ thể là nghị quyết, quyết định tách công ty.
 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

Cơ sở pháp lý: Điều 198, 199 Luật Doanh nghiệp 2020

>>>Xem thêm: Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ chia tách doanh nghiệp

Ở hồ sơ chia doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 • Nghị quyết chia công ty
 • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia

Ở hồ sơ tách doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 • Nghị quyết tách công ty
 • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách

Cơ sở pháp lý ở hai hình thức trên dựa vào Điều 25 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quy trình chia, tách doanh nghiệp

Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Trình tự thủ tục thực hiện việc chia doanh nghiệp:

 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, điều lệ công ty và theo quy định pháp luật.
 • Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.
 • Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới.

Trình tự thủ tục thực hiện việc tách doanh nghiệp:

 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định.
 • Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thêm về tình trạng pháp lý của các công ty được tách trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Cơ sở pháp lý khi áp dụng vào hình thức chia doanh nghiệp là Điều 198 Luật Doanh Nghiệp 2020, hình thức tách doanh nghiệp là Điều 199 Luật Doanh Nghiệp 2020

Thủ tục chia, tách doanh nghiệp

Nội dung chia, tách doanh nghiệp

Theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp 2020, chia doanh nghiệp là hình thức chia tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Khi đó, tách doanh nghiệp là khi công ty đó sẽ chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông để thành lập một hoặc một số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mới.

Từ hai định nghĩa trên, có thể rút ra hai điểm khác biệt cơ bản giữa chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp như sau:

 • Chia doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia thành một số công ty mới, chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty bị chia sau khi công ty mới được đăng ký kinh doanh.
 • Tách doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty mình để thành lập một hoặc một số công ty mới. Công ty bị tách vẫn tồn tại với tư cách pháp nhân

Cơ sở pháp lý: Điều 198, Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020

Phân biệt giữa chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp

Dịch vụ chia, tách doanh nghiệp tại Luật Long Phan

 • Tư vấn các trường hợp và điều kiện chia, tách doanh nghiệp
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc chia, tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động khi doanh nghiệp chia, tách;
 • Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ chia, tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn chi tiết thủ tục chia, tách doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ chia, tách doanh nghiệp;
 • Nộp hồ sơ chia, tách doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về điều kiện, hồ sơ, quy trình thủ tục chia, tách doanh nghiệp và cung cấp những dịch vụ về việc chia, tách doanh nghiệp của Luật Long Phan. Quý bạn đọc còn bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp hoặc cần nhận được sự hỗ trợ từ Luật sư doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 4.61 (57 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87