Hợp đồng cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển gồm những nội dung nào?

Hợp đồng cung ứng chuỗi vận chuyển bao gồm những nội dung nào?  Không phải ai khi ký kết loại hợp đồng này cũng có kiến thức về nó. Để hợp đồng cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển có đầy đủ các nội dung, cũng như hình thức, điều khoản phù hợp theo quy định của pháp luật để khi xảy ra tranh chấp, các bên sẽ dễ dàng giải quyết. Hãy cùng luật sư hợp đồng giải quyết vấn đề này bên dưới

Hợp đồng cung ứng chuỗi vận chuyển

Hợp đồng cung ứng chuỗi vận chuyển

Nội dung của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ được quy định tại Điều 514 BLDS 2015.

>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư quản trị rủi ro hợp đồng

Thời gian và địa điểm thực hiện dịch vụ

Bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển thỏa thuận cụ thể với khách hàng về thời gian và địa điểm thực hiện dịch vụ. Trường hợp không thỏa thuận thì thời hạn thanh toán được thực hiện theo Điều 87 Luật Thương mại 2005.

Phí dịch vụ và thanh toán

Bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển thỏa thuận với khách hàng về phí dịch vụ (phù hợp với Điều 86 Luật thương mại 2005) và các chi phí khác để thực hiện dịch vụ. Phí dịch vụ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của dịch vụ mà khách hàng sử dụng. Sau khi thỏa thuận về phí dịch vụ, bên cung ứng chuỗi dịch vụ và khách hàng thỏa thuận về thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán

Vận chuyển

Việc vận chuyển do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Việc thực hiện giao nhận hàng hóa qua đường biển, đường bộ hay đường hàng không sẽ ảnh hưởng tới thỏa thuận của các bên về điều khoản này. Nếu các bên không thỏa thuận về việc vận chuyển thì việc vận chuyển được thực hiện tùy vào đối tượng vận chuyển theo quy định của  pháp luật được quy định trong BLDS 2015 và Luật Thương mại 2005

Quyền sở hữu, rủi ro và bảo hiểm

Quyền sở hữu, rủi ro và bảo hiểm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Mỗi bên tôn trọng quyền sở hữu của nhau. Nếu các bên không thỏa thuận, thì những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu, rủi ro và bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

>>Xem thêm: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

Giới hạn trách nhiệm có thể do các bên thỏa thuận nhưng toàn bộ trách nhiệm không vượt quá giới hạn trách nhiệm  đối với tổn thất toàn bộ hàng hóa, và phải chứng minh được những tốn thất theo khoản 3 Điều 238 Luật thương mại 2005

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của các quy định của pháp luật có hiệu lực hiện hành về  chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức bồi thường cụ thể do hai bên thỏa thuận hoặc dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về loại hợp đồng này.

Nếu việc vi phạm hợp đồng là trường hợp bất khả kháng, tình thế cấp thiết, trở ngại khách quan hoặc việc vi phạm này là cần thiết để ngăn chặn những hậu quả nặng hơn cho bên kia thì bên vi phạm không phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại, tuy nhiên bên vi phạm có nghĩa vụ phải chứng minh cho bên kia về vấn đề này. Nếu không chứng minh được, thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại.

Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng này.
 • Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

Giải quyết tranh chấp chấm dứt Hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết khi chấm dứt hợp đồng, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền  theo quy định của pháp luật.

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về các vấn đề liện quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Nếu có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được xử lý theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Quyền chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ (nếu có)

Bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển có thể chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ cho bên thứ ba, miễn việc chuyển nhượng và ký hợp đồng này không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Việc chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ phải thông báo cho khách hàng và được sự đồng ý của khách hàng và phải có sự đồng ý bằng văn bản.

Bất khả kháng/ trở ngại khách quan

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách  khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về quyển, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự của mình.

Một bên sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự chậm trễ hay không thực hiện được do sự kiện bất khả kháng và trở ngại khách quan được quy định tại khoản 1 Điều 156 BLDS 2015 như thiên tai, chiến tranh, bạo loạn….

Tính bảo mật

Trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

 • Bảo mật trong tin khi được giao thực hiện công việc, thông tin hợp đồng.
 • Không được sao chép, tiết lộ cung cấp thông tin cho người thứ ba nêu không được sự cho phép từ bên còn lại.
 • Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện công việc

 Quyền và nghĩa vụ của các bên

 1. Bên cung ứng chuỗi dịch vụ:

Quyền của bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển

 • Được hưởng thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác;
 • Được cung cấp đầy đủ các chỉ dẫn
 • Thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và kịp thời về hàng hoá
 • Được bồi thường thiệt hại, trả các chi phí hợp lý phát sinh nếu lỗi do khách hàng gây

Nghĩa vụ của bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có lý do chính đáng vì lợi ích của khách hàng thì bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng, nhưng phải thông báo ngay cho khách hàng;
 • Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì phải thông báo ngay cho khách hàng để xin chỉ dẫn;
 • Trường hợp không có thoả thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thời hạn hợp lý.
 1. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Quyền của khách hàng

 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng;
 • Yêu cầu bên cung ứng chuỗi dịch vụ thực hiện đúng hợp đồng
 • Được bồi thường thiệt hại nếu lỗi của bên cung ứng chổi dịch vụ

Nghĩa vụ của khách hàng

 • Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn cho bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển;
 • Thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và kịp thời về hàng hóa cho bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển
 • Đóng gói, ghi ký mã hiệu hàng hoá theo hợp đồng mua bán hàng hoá, trừ trường hợp có thỏa thuận để bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển đảm nhận công việc này;
 • Bồi thường thiệt hại, trả các chi phí hợp lý phát sinh cho bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển nếu bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển đã thực hiện đúng chỉ dẫn của mình hoặc trong trường hợp do lỗi của mình gây ra;
 • Thanh toán cho bên cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển mọi khoản tiền đã đến hạn thanh toán.

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

Các điều khoản chung

Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong hợp đồng sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật

Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.

>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hình thức của hợp đồng

Hình thức của hợp đồng dịch vụ được thực hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác định bằng hành vi cụ thể theo quy định tại Điều 74 của Luật Thương mại 2005. Vì tính chất phức tạp của hợp đồng cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển mà hợp đồng cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển bắt buộc phải bằng văn bản. Hợp đồng cung ứng chuỗi dịch vụ vận chuyển là một hợp đồng phức tạp với một chuỗi các dịch vụ gắn liền với quyền lợi và trách nhiệm của các bên, phí dịch vụ, thời điểm dịch chuyển rủi ro, các trường hợp miễn trách của người chuyên chở, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có quy định bắt buộc hợp đồng phải được lập bằng văn bản. Nếu không tuân thủ điều kiện về hình thức này thì hợp đồng có thể bị vô hiệu, hoặc khi có tranh chấp xảy ra các bên không có căn cứ pháp lý để giải quyết..

Hình thức của hợp đồng

Hình thức của hợp đồng

Trên đây là một số vấn đề hướng dẫn những điều khoản cơ bản của  hợp đồng mua tài sản trả chậm, trả dần. Để được tư vấn các vấn đề pháp lý một cách chi tiết và kịp thời nhất, bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG của công ty Luật Long Phan PTM qua số HOTLINE 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

Scores: 4.9 (38 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Hotline: 1900.63.63.87