Đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình

Đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình được thực hiện bởi chủ sở hữu của tài sản đó khi người thứ ba ngay tình có được tài sản đó thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản hoặc động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu động sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Tài sản bị chiếm hữu ngay tình vẫn có thể đòi lại được

Tài sản bị chiếm hữu ngay tình vẫn có thể đòi lại được

Điều kiện đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình

Theo quy định tại Điều 167 Bộ luật Dân sự 2015, Chủ sở hữu có quyền đòi lại tài sản là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản. Trong trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Dân sự 2015, Chủ sở hữu có quyền được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật này.

Thời hiệu khởi kiện đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình

Theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015, vụ việc khởi kiện đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình được không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

 Đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Thủ tục đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình

Thẩm quyền giải quyết đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình

Căn cứ Theo khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 35  Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc liên quan đến tài sản và các quyền liên quan là Tòa án nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 trong trường hợp tranh chấp về quyền sở hữu tài sản có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc về Tòa án cấp tỉnh.

Hồ sơ khởi kiện vụ việc đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình

Hồ sơ khởi kiện vụ việc đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình sẽ bào gồm: Đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ đính kèm.

Căn cứ tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và Mẫu số 23-DS Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án  Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/22017, đơn khởi kiện đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình cần đảm bảo các nội dung sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Theo khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bản thân bị xâm phạm. Trong trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền,sở hữu tài sản bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình.

Trình tự, thủ tục khởi kiện đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình

Theo Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Tòa án Nhân dân cấp huyện sẽ thực hiện thủ tục nhận và xử lý đơn kiện đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình theo trình tự sau:

Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

?Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thuê Tài Sản

Luật sư đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình

Luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn

Công ty Luật TNHH MTV Long Phan PMT với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật  đã có kinh nghiệm giải quyết nhiều vụ án đòi tài sản từ người chiếm hữu ngay tình, chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý:

Tư vấn pháp lý: tư vấn thủ tục đòi tài sản từ người chiếm hữu ngay tình, tư vấn soạn thảo hồ sơ trong vụ án dân sự, tư vấn cho người bị xâm phạm quyền tài sản.

Soạn thảo, chuẩn bị đơn đơn khiếu nại, đơn tố cáo cơ quan cấp có thẩm quyền trong vụ án dân, soạn thảo đơn khởi kiện liên quan,… và các đơn từ khác xuyên suốt quá trình giải quyết nhằm giải quyết nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng.

Tranh tụng:

 • Trực tiếp tham gia thực hiện thủ tục, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp khách hàng đối với các yêu cầu, thủ tục dân sự;
 • Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền – nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

Xem thêm: Thủ tục khởi kiện đòi quyền tài sản do đồng thừa kế khai sót

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ đòi lại tài sản từ người chiếm hữu ngay tình. Trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc về nội dung bài viết hay cần tư vấn luật hình sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ Công ty Luật Long Phan qua số hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

Scores: 5 (39 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87