Điều kiện và trình tự đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm

Điều kiện và trình tự đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm là những vấn đề mà khách hàng cần tìm hiểu khi muốn đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm được xem như chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Luật Long Phan PMT sẽ cùng bạn tìm hiểu về những điều kiện cũng như trình tự đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm thông qua bài viết dưới đây.

Điều kiện và trình tự đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểmĐiều kiện và trình tự đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm là gì?

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Hoạt động đại lý bảo hiểm bao gồm:

 • Tư vấn sản phẩm bảo hiểm
 • Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm
 • Chào bán sản phẩm bảo hiểm
 • Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm
 • Thu phí bảo hiểm
 • Thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm

Cơ sở pháp lý (CSPL): khoản 5 Điều 4, Điều 124 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm

Điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểmĐiều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm

Đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm

Các điều kiện mà cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm cần có theo quy định pháp luật cụ thể như sau:

 • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp theo quy định tại Điều 130 của Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 (chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ, chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ, chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe)
 • Cá nhân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành hình phạt cấm hành nghề liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm thì không được giao kết, thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm

CSPL: khoản 1, khoản 3 Điều 125; Điều 130 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Như vậy, cá nhân muốn hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện trên

>> Xem thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 

Đối với tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm

Pháp luật đã quy định cụ thể về những điều kiện mà tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có như sau:

 • Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
 • Đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đối với các tổ chức hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền có nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm
 • Có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
 • Điều kiện về nhân sự và điều kiện khác theo quy định của Chính phủ. Điều này được hướng dẫn tại Điều 62 Nghị định 46/2023/NĐ-CP;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tổ chức đang bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, đang bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn hoặc đang bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm thì không được giao kết, thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm

CSPL: khoản 2, khoản 3 Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Như vậy, tổ chức muốn hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện nêu trên

Nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm

Nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 127 Luật Kinh doanh bảo hiểm, cụ thể như sau:

 • Cá nhân không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khác hoạt động trong cùng loại hình bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài mà cá nhân đó đang làm đại lý. Cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho một tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô khác.
 • Tổ chức không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô mà tổ chức đó đang làm đại lý.
 • Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm chỉ được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với những sản phẩm bảo hiểm đã được đào tạo.
 • Thông tin của cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm và nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải được đăng ký và cập nhật tại cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm quy định tại Điều 11 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.
 • Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhưng không hoạt động đại lý bảo hiểm trong thời hạn 03 năm liên tục phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý bảo hiểm mới trước khi hoạt động đại lý.

Theo đó, khi tổ chức hoặc cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm cần phải tuân thủ các nguyên tắc mà pháp luật đã quy định trên.

>>> Xem thêm: Xác định trách nhiệm của đại lý bảo hiểm khi xảy ra tranh chấp

Trình tự thủ tục thành lập đại lý bảo hiểm

Trình tự thủ tục thành lập đại lý bảo hiểmTrình tự thủ tục thành lập đại lý bảo hiểm

Hồ sơ đăng ký thành lập đại lý bảo hiểm

Hồ sơ thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm tương tư như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Điều lệ công ty hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Danh sách thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);
 • Bản sao chứng thực CCCD/CMND/hộ chiếu của người đại diện pháp luật, các cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân;
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Bản sao công chứng CCCD/CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Đối với việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh thì cần đăng ký đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Thủ tục đăng ký

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động đại lý bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Đối với cá nhân hoạt động dưới dạng bảo hiểm độc lập sẽ chỉ cần ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm với công ty bảo hiểm

Nếu muốn thành lập doanh nghiệp thì cần phải thực hiện đúng quy trình tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, và tiếp đến dùng tư cách pháp nhân để ký kết hợp đồng làm đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm

Người được ủy quyền nộp hồ sơ hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty hoạt động đại lý bảo hiểm đem hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ như hướng dẫn ở trên nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi đăng ký trụ sở chính hoặc nộp online trên trang Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Sau 3 – 5 ngày, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hoạt động đại lý bảo hiểm (đối với hồ sơ hợp lệ) hoặc ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung (đối với hồ sơ không hợp lệ).

Lưu ý:

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm, bạn cần làm các thủ tục khác như: treo bảng hiệu công ty, mua chữ ký số, khắc con dấu pháp nhân, kê khai thuế ban đầu… và đáp ứng các điều kiện tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm nêu trệ để công ty có thể chính thức đi vào hoạt động một cách hợp pháp.

Như vậy, thủ tục đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm được thực hiện như trên.

Tư vấn về điều kiện và trình tự đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm

Trong quá trình thực hiện việc đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm nếu có khó khăn, vướng mắc, Luật Long Phan luôn sẵn lòng hỗ trợ đến quý khách hàng với những dịch vụ sau:

 • Tư vấn quy định của pháp luật về đại lý bảo hiểm
 • Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, quy trình thực hiện đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm
 • Hỗ trợ xây dựng, soạn thảo hồ sơ đăng ký đại lý bảo hiểm
 • Hướng dẫn thực hiện thực hiện thủ tục đăng ký đại lý bảo hiểm
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan

Bài viết trên đây đã thông tin đến quý khách hàng những điều kiện về chủ thể hoạt động cũng như thủ tục thực đăng ký hoạt động đại lý bảo hiểm. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.716 để được Luật sư của Luật Long Phan PMT giải đáp thắc mắc.

Scores: 4.9 (51 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8