Yêu cầu giải quyết việc dân sự

Tài sản vô hình và tài sản hữu hình

Tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Tài sản vô hình là gì? Tài sản hữu hình (vật) là gì? Mới quan hệ giữa tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

  Hotline: 1900.63.63.87