Tư vấn bảo hộ bản quyền tác phẩm viết tại Cần thơ

Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết tại Cần Thơ là cách thức bảo vệ bản quyền tác phẩm viết, dạng sản phẩm trí tuệ được tác giả sáng tác và thể hiện dưới dạng chữ viết. Pháp luật không bắt buộc phải đăng ký bản quyền tác giả. Tuy nhiên, khi họ sáng tác ra một tác phẩm thì đã phát sinh quyền tác giả và việc đăng ký sẽ giúp tác phẩm của họ được bảo hộ bằng văn bản. Vì vậy, các tác giả cần nắm rõ quy định pháp luật về việc bảo hộ bản quyền tác phẩm viết tại Cần Thơ.

Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết

Bảo hộ bản quyền tác phẩm viết

 Bảo hộ quyền tác phẩm viết là gì?

Căn cứ khoản 7 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009,2019 và 2022) thì tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Như thế, tác phẩm viết là tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới dạng hình thức viết.

Bảo hộ quyền tác phẩm viết là việc cơ quan có thẩm quyền ghi nhận quyền tác phẩm viết của tác giả, người sáng tạo ra tác phẩm bằng việc lập văn bằng bảo hộ cho các quyền nhân thân cũng như quyền tài sản. Và nếu như, có chủ thể khác có hành vi xâm phạm quyền tác phẩm viết sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp.

Quyền tác giả bao gồm các quyền nào

Đối với quyền tác giả, pháp luật quy định quyền tác giả sẽ bao gồm 02 quyền là quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền như sau:

 • Đặt tên cho tác phẩm.

Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ 2022;

 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Căn cứ pháp lý: Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009,2019 và 2022)

Quyền tài sản

Quyền tài sản bao gồm các quyền như sau:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các bản ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào tại địa điểm mà công chúng có thể tiếp cận được nhưng công chúng không thể tự do lựa chọn thời gian và từng phần tác phẩm;
 • Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
 • Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng thông qua bán hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác đối với bản gốc, bản sao tác phẩm dưới dạng hữu hình, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
 • Phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác, bao gồm cả việc cung cấp tác phẩm đến công chúng theo cách mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do họ lựa chọn;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính, trừ trường hợp chương trình máy tính đó không phải là đối tượng chính của việc cho thuê

Đối với các quyền trên, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền có thể thực hiện hoặc cho phép người khác khai thác sử dụng và trả tiền nhuận bút hoặc các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả .

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019 và 2022)

>>> Xem thêm: Các trường hợp giới hạn quyền tác giả theo luật sở hữu trí tuệ

Lợi ích khi đăng ký bảo hộ bản quyền

Những lợi ích mà chúng ta có được khi đăng ký bảo hộ bản quyền:

 • Có ý nghĩa quan trọng và cần thiết chứng minh quyền tác giả trong việc bảo vệ quyền tác giả khi xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu
 • Đảm bảo người sáng tác ra sản phẩm không có các hành vi như sao chép ý tưởng của các tác phẩm khác
 • Tăng cường sáng tạo, đòi hỏi sự lao động trí óc của các tác giả hơn
 • Tạo ra giá trị riêng của bản thân và có thể thu lại lợi nhuận từ sự độc quyền đó.

Lợi ích của việc đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm

Lợi ích của việc đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm

Trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký

Khi đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền để nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả có thể nộp theo cách thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan bằng các loại giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan.
 • Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là người được ủy quyền (phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt)
 • Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền (phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt)
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả (phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt)
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung (phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt).

Căn cứ pháp lý: Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019 và 2022)

>>>Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất năm 2024

Thủ tục thực hiện

Để thực hiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả, chúng ta cần tiến hành theo các bước sau đây:

1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Để đăng ký bảo hộ quyền tác giả, cần nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm các giấy tờ đã liệt kê như trên

2. Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại cơ quan có thẩm quyền

 • Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan được nộp theo cách thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cho cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Cục Bản quyền tác giả là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bổ sung 2022, khoản 5 Điều 5 và khoản 8 Điều 38 Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan,

3. Bước 3: Theo dõi phản hồi thông tin đăng ký với Cục bản quyền tác giả

 • Nộp đơn trực tiếp hoặc qua bưu điện: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận quyền liên quan cho người nộp đơn
 • Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn

Căn cứ pháp lý: Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019 và 2022)

4. Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Thẩm quyền giải quyết

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cụ thể là:

 • Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan được nộp theo cách thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cho cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Cục Bản quyền tác giả là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

Như thế, Cục bản quyền tác giả sẽ có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan

Căn cứ pháp lý: Điều 51 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019 và 2022), khoản 5 Điều 5 và khoản 8 Điều 38 Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan,

Phí dịch vụ và thời hạn trả kết quả đăng ký

Lệ phí sẽ được tính như sau:

 • Phí: 100.000 đồng đối với các loại hình tác phẩm

Văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết); Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm nhiếp ảnh.

 • Phí: 300.000 đồng đối với các loại hình tác phẩm:

Kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

Tư vấn dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Cần Thơ

Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ Quý khách tốt nhất qua một số dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn điều kiện cần thiết để đăng ký bảo hộ quyền tác phẩm viết
 • Hỗ trợ tính toán thời, lệ phí hành chính cụ thể đăng ký bảo hộ quyền tác phẩm viết
 • Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả
 • Hỗ trợ kiểm tra các giấy tờ pháp lý liên quan
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn, hồ sơ cần thiết
 • Trực tiếp tiến hành các bước đăng ký bảo hộ quyền tác giả và làm việc trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền theo ủy quyền
 • Tiến hành các thủ tục khởi kiện, khiếu kiện có liên quan

Tư vấn dịch vụ đăng ký bản quyền tác phẩm viết

Tư vấn dịch vụ đăng ký bản quyền tác phẩm viết

>>>Xem thêm: Luật sư tư vấn khi quyền tác giả bị xâm phạm

Hiện nay, pháp luật không bắt buộc các tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả phải đăng ký bản quyền tác phẩm viết. Tuy nhiên, để tránh “ăn cắp” những kẻ xấu “đạo nhái” ý tưởng làm cho các tác phẩm không còn độc quyền có chất riêng nữa, các tác giả nên cân nhắc đến việc đăng ký bảo hộ quyền tác phẩm viết của mình. Với những thắc mắc, cần được TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được giải đáp.

Scores: 4.5 (42 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8