Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất năm 2024

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả theo quy định pháp luật. Hiện nay, pháp luật về sở hữu trí tuệ yêu cầu sự chính xác, chặt sẽ về mẫu tờ khai này. Bài viết dưới đây, Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp cho bạn mẫu tờ khai mới nhất và cách ghi tờ khai phù hợp.

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Đối tượng của quyền tác giả

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định về đối tượng của quyền tác giả:

Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 bao gồm:

 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
 • Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được sáng tạo trên cơ sở một hoặc nhiều tác phẩm đã có thông qua việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, biên soạn, chú giải, tuyển chọn, cải biên, chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009 nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Lưu ý:

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả nêu trên phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Ngoài ra, có một số đối được không thuộc phạm vi bảo hộ của quyền tác giả được quy định tại Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Điều 8 Nghị định 17/2023/NĐ-CP bao gồm:

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, tin vặt, số liệu sự thật, chỉ mang tính chất đưa tin, không có tính sáng tạo;
 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Quy trình,hệ thống, phương pháp, khái niệm, nguyên lý trong đó: Quy trình là trình tự phải tuân theo để tiến hành công việc; Hệ thống là tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ, làm thành một thể thống nhất; Phương pháp là cách thức nghiên cứu, nhìn nhận các hiện tượng của tự nhiên và đời sống xã hội; Khái niệm là ý nghĩ phản ánh ở dạng khái quát các sự vật và hiện tượng của hiện thực và những mối liên hệ giữa chúng; Nguyên lý là định luật cơ bản có tính chất tổng quát, chi phối một loạt hiện tượng, là những ý tưởng hoặc lý thuyết ban đầu quan trọng và được coi là xuất phát điểm cho việc xây dựng những lý thuyết khác.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
 • Giấy ủy quyền nếu người nộp là người được ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022.

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai theo mẫu được áp dụng hiện nay

Tờ khai đăng ký quyền tác giả được áp dụng hiện nay được quy định tại khoản 1 Điều 3 và Phụ lục 1 Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL:

 • Mẫu số 01: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học; khoa học; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; sưu tập dữ liệu; tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Mẫu số 02: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;
 • Mẫu số 03: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính;
 • Mẫu số 04:Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc;
 • Mẫu số 05: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Mẫu số 06: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu;
 • Mẫu số 07: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với sách giáo khoa, giáo trình;
 • Mẫu số 08: Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 • Mẫu số 09: Tờ khai đăng ký quyền liên quan.

Hiện nay, thay vì chỉ một mẫu duy nhất như quy định của Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL thì Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL lại ban hành 9 mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả tương ứng với các đối tượng khác nhau.

Hướng dẫn cách ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả

Trước khi điền thông tin vào tờ khai đăng ký, quý khách cần lưu ý tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt, cụ thể cách điền tờ khai đăng ký quyền tác giả Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL:

 1. Nộp tờ khai đăng ký quyền tác giả:
 • Trường hợp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai;
 • Trường hợp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai Tờ khai.
 1. Hình thức công bố:

Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi hình, in ấn, đăng tải lên mạng viễn thông, mạng Internet và các hình thức khác.

 1. Nội dung chính:
 • Đối với truyện tranh, mô tả tóm tắt theo các yếu tố sau: nội dung chính; bố cục, đường nét, màu sắc, hình khối của tranh;
 • Đối với kịch bản, mô tả tóm tắt theo các yếu tố cấu thành một kịch bản hoàn chỉnh (bối cảnh, nhân vật, lời thoại/lời dẫn, hành động, thời gian/thời lượng…);
 • Đối với công trình nghiên cứu văn hóa, văn học, nghệ thuật, khoa học, mô tả rõ công trình nghiên cứu này do cá nhân, tổ chức nào lập nên, mục tiêu của công trình nghiên cứu…;
 • Đối với bài giảng, nêu rõ bài giảng được đưa vào hoạt động giảng dạy cho đối tượng nào;
 • Đối với sưu tập dữ liệu, nêu rõ sưu tập dữ liệu được áp dụng, đưa vào chương trình máy tính hay hoạt động nào;
 • Đối với tác phẩm báo chí, nêu rõ thể loại tác phẩm báo chí, được đăng tải trên sản phẩm báo chí nào;
 • Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian, nêu rõ loại hình theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệ và khoản 12 Điều 6 của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP.
 1. Cam đoan:
 • Nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này.
 1. Thông tin về tác giả
 • Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng tác giả trong sáng tạo tác phẩm;
 • Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này.
 1. Chủ sở hữu quyền tác giả : Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có.
 2. Tác giả: Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có.
 3. Ký tên:
 • Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai.
 • Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai.
 • Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại theo quy định của pháp luật.

Trình tự đăng ký quyền tác giả

Bước 1: Xác định thể loại tác phẩm đăng ký

Sau khi đã hoàn thiện tác phẩm, tác giả sẽ thực hiện xác định thể loại của tác phẩm chuẩn bị đăng ký bản quyền.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Tác giả sau khi hoàn tất xác định thể loại của tác phẩm chuẩn bị đăng ký bản quyền sẽ tiến hành soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ đăng ký tác quyền theo quy định hiện hành.

Bước 3: Nộp hồ sơ

 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ thì nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả;
 • Nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện.

Bước 4: Nhận hồ sơ, trả kết quả

 • Sau 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, Cục bản quyền tác giả sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn;
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không chấp nhận cấp giấy chứng nhận thì Cục gửi thông báo cho người nộp đơn.
 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ được ghi nhận trong sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan.

Cơ sở pháp lý: Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022, Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ 2005.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả

Căn cứ Điều 51 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2022 quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

 • Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có quyền cấp lại, đổi, huỷ bỏ giấy chứng nhận đó.
 • Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Như vậy, Cục bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Luật sư tư vấn đăng ký quyền tác giả

Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp có quý khách những dịch vụ sau:

 • Tư vấn cho khách hàng các điều kiện, thủ tục đăng ký quyền tác giả hiện nay;
 • Tư vấn cách xác định loại hình tác phẩm dự định đăng ký quyền tác giả;
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả;
 • Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký quyền tác giả;
 • Tư vấn cho khách hàng những vấn đề pháp lý phát sinh, cũng như tranh chấp, xung đột liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn đăng ký quyền tác giả

Tư vấn đăng ký quyền tác giả

Trên đây là mẫu tờ khai đăng ký ký quyền tác giả cũng như cách ghi tờ khai. Việc sử dụng mẫu và cách ghi chính xác sẽ giúp cho bạn hoàn thành thủ tục đăng ký quyền tác giả nhanh chóng và đúng luật. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc có nhu cầu Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả vui lòng liên hệ với Luật Long Phan PMT qua hotline: 1900.63.63.87 để được Luật sư sở hữu trí tuệ tư vấn.

Scores: 4.5 (63 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8