Hướng dẫn tố cáo hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

Tố cáo hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác là quyền của mỗi người để bảo vệ bản thân khi bị cá nhân, cơ quan, tổ chức khác xâm phạm chỗ ở, gây thiệt hại đến lợi ích của mình. Vậy quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được quy định như thế nào, hình thức, trình tự, thủ tục tố cáo ra sao? Bài viết này sẽ giải đáp các thắc mắc trên giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Hướng dẫn tố cáo hành vi xâm phạm chỗ ở người khác

Hướng dẫn tố cáo hành vi xâm phạm chỗ ở người khác

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được quy định như thế nào?

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Theo quy định tại Điều 22 Hiến pháp 2013 quy định:

 • Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.
 • Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.
 • Việc khám xét chỗ ở do luật định.

Khoản 1 Điều 2 Luật cư trú 2020 quy định về chỗ ở hợp pháp của công dân như sau: Chỗ ở hợp pháp là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc ở khác theo quy định của pháp luật.

Việc khám chỗ ở chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong chỗ ở của một người có công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án (Khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015).

Như vậy, bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền của mỗi công dân, không ai được tự ý vào chỗ ở người khác mà không được sự cho phép của họ trừ khi việc khám xét chỗ ở là do luật định.

>>> Xem thêm: QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở

Hình phạt đối với hành vi xâm phạm chỗ ở

Theo Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, tội xâm phạm bất hợp pháp chỗ ở của người khác được xử lý như sau:

1. Phạt cải tạo không giam giữ 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm trong những trường hợp:

 • Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;
 • Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ;
 • Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ;
 • Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác.

2. Phạt tù từ 1 đến 5 năm trong những trường hợp:

 • Có tổ chức;
 • Lợi dụng chức vụ quyền hạn;
 • Phạm tội 2 lần trở lên;
 • Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát;
 • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

thủ tục tố cáo khi bị xâm phạm chỗ ở

Bất khả xâm phạm chỗ ở

Hướng dẫn tố cáo khi bị xâm phạm chỗ ở

Hình thức tố cáo

Điều 22 Luật Tố cáo 2018 quy định việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 • Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo. Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.
 • Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

trình tự giải quyết tố cáo xâm phạm chỗ ở

Gửi đơn tố cáo đến có quan có thẩm quyền

Trình tự giải quyết tố cáo

Bước 1: Thụ lý tố cáo

Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện:

 • Tố cáo được thực hiện theo quy định về tiếp nhận tố cáo;
 • Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật;
 • Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo;
 • Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết.

Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo

Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xác minh nội dung tố cáo (gọi chung là người xác minh nội dung tố cáo). Việc giao xác minh nội dung tố cáo phải thực hiện bằng văn bản.

Văn bản giao xác minh nội dung tố cáo có các nội dung chính quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Tố cáo 2018

Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo và ghi chép thành văn bản, khi cần thiết thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo.

Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo

Căn cứ vào nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo phải kết luận bằng văn bản về nội dung tố cáo.

Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo

Sau khi có kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau:

 • Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì phải thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết.
 • Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm quy định trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công khai quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo phải đảm bảo không làm tiết lộ thông tin về người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước.

>>> Xem thêm: Trình tự giải quyết đơn tố cáo 

Thời hạn giải quyết tố cáo

Điều 30 Luật Tố cáo 2018 quy định thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Trong trường hợp cần gia hạn giải quyết tố cáo, chủ thể có thẩm quyền phải gửi thông báo tới người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật sư hỗ trợ vấn đề tố cáo

Trường hợp quý khách hàng cần hỗ trợ thực hiện tố cáo hành vi vi phạm, Luật sư sẽ hỗ trợ thực hiện các công việc như sau:

 • Cung cấp các quy định pháp luật về vấn đề cần tố cáo: hành vi đó có vi phạm pháp luật không, chế tài, mức phạt…
 • Tư vấn về quy trình, thủ tục tố cáo.
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản tố cáo, thu thập các bằng chứng, chứng cứ liên quan và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.
 • Tham gia làm việc với cơ quan nhà nước để giải quyết tố cáo cho khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan’

Long Phan PMT sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý hỗ trợ quý khách hàng với đội ngũ luật sư chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, tận tâm trong công việc.

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Hướng dẫn tố cáo khi bị xâm phạm chỗ ở”. Nếu quý bạn đọc còn có những thắc mắc các vấn đề liên quan đến tố cáo hoặc nhu cầu sử dụng Dịch Vụ Luật Sư Cho Cá Nhân, Gia Đình, Doanh Nghiệp thì hãy liên hệ chúng tôi qua Hotline: 1900.63.63.87 để được hướng dẫn tư vấn cụ thể nhất

Scores: 4.4 (46 votes)

Tham vấn Luật sư: Hà Ngọc Tuyền - Tác giả: Trần Hạo Nhiên

Trần Hạo Nhiên - Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn các vấn đề pháp luật về hình sự, đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8