Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại điện tử chi tiết

Thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại điện tử là thủ tục bắt buộc khi cá nhân, tổ chức, thương nhân muốn hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người thắc mắc về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Bài viết sau đây sẽ thông tin về điều kiện, quy trình thủ tục cần thiết để đăng ký kinh doanh thương mại điện tử cũng như dịch vụ hỗ trợ của Luật Long Phan PMT về thủ tục này.

Cách thức đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Cách thức đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Quy định về kinh doanh thương mại điện tử

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

Theo Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP), các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử bao gồm:

 • Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
 • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau: Sàn giao dịch thương mại điện tử; Website đấu giá trực tuyến; Website khuyến mại trực tuyến;Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.
 • Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy theo tính năng của ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Nghị định này.

Như vậy, kinh doanh thương mại điện tử là thực hiện các hoạt động thương mại điện tử qua một số hình thức tổ chức như trên. Bản chất của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử là hoạt động thương mại vì mục đích sinh lợi.

Điều kiện đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Thứ nhất, để đăng ký kinh doanh thương mại điện tử cần lưu ý các điều kiện sau đối với trường hợp thiết lập website thương mại điện tử bán hàng:

 • Chủ thể đăng ký phải là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.
 • Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Cơ sở pháp lý: Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, khoản 1 Điều 10, Điều 11 Nghị định 08/2018/NĐ-CP.

Thứ hai, để đăng ký kinh doanh thương mại điện tử cần lưu ý các điều kiện sau đối với trường hợp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Một là, là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật.

Hai là, có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

 • Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics đối với hàng hóa;
 • Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

Ba là, đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại Điều 55 và 58 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Cơ sở pháp lý: Điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, khoản 2 Điều 10, Điều 11 Nghị định 08/2018/NĐ-CP, khoản 19 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Hồ sơ cần chuẩn bị

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP) và Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 05/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 18/01/2022) thì doanh nghiệp phải chuẩn bị những giấy tờ, thông tin sau đối với trường hợp đăng ký thiết lập website thương mại điện tử bán hàng:

 • Tên miền của website thương mại điện tử;
 • Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;
 • Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
 • Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;
 • Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Thứ hai, theo quy định tại Điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP) và Thông tư số 47/2014/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022/TT-BCT) doanh nghiệp phải chuẩn bị những giấy tờ, thông tin sau đối với trường hợp thiết lập website cung ứng dịch vụ thương mại, bao gồm:

 • Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT).

>>>Tải mẫu: Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT).

 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập (đối với tổ chức); bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân), giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 54 tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
 • Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung (nếu có);
 • Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Như vậy, tổ chức, cá nhân có thể chuẩn bị một số thông tin, tài liệu trên để đăng ký kinh doanh thương mại điện tử tương ứng với hình thức mình lựa chọn.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Hồ sơ đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Thủ tục đăng ký

Căn cứ khoản 1 Điều 53 Nghị định 52/2023/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP) quy định rằng trường hợp cá nhân, tổ chức lập Website thương mại điện tử thì phải có trách nhiệm thông báo trước khi bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Mặt khác, căn cứ khoản 1 Điều 55 NĐ 52/2023/NĐ-CP quy định rằng trường hợp cá nhân, tổ chức lập Website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử thì đăng ký trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại điện tử gồm các bước sau:

Một là, trường hợp cá nhân, tổ chức lập Website thương mại điện tử

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống

Trong thời gian 3 ngày làm việc, bạn sẽ nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký. Nếu thông tin đầy đủ, bạn sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống. Trường hợp đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, bạn phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, hãy đăng nhập tài khoản và chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng. Kế tiếp, bạn tiến hành khai báo thông tin theo yêu cầu.

Trong vòng 3 ngày làm việc, Bộ Công Thương sẽ gửi phản hồi qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong số những nội dung sau:

 • Xác nhận nếu thông tin khai báo đầy đủ, chính xác và hợp lệ
 • Trả về thông tin khai báo chưa đầy đủ, không hợp lệ. Khi đó, bạn phải quay khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin. Trong vòng 10 ngày làm việc, nhận thông báo yêu cầu phải khai báo bổ sung thông tin, nếu bạn không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và bạn phải tiến hành thông báo lại hồ sơ
 • Nếu bạn làm đúng quy trình thì sau tối đa 6 ngày làm việc sẽ được cấp một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng. Lúc này, website bán hàng đã được đăng ký kinh doanh.

Hai là, trường hợp cá nhân, tổ chức lập Website cung ứng dịch vụ thương mại điện tử

Theo đó, khi làm thủ tục đăng ký website cung ứng dịch vụ thương mại bạn tiến hành đăng nhập và chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký theo quy định ở Điều 14 Luật Thương mại 2005.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, bạn sẽ nhận được thông tin phản hồi của Bộ Công Thương về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu bạn thực hiện
 • Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hay yêu cầu bạn  phải  bổ sung thông tin. Trong thời gian khoảng 30 ngày làm việc, nếu bạn không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị hủy.
 • Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, bạn gửi về Bộ Công Thương bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy). Sau 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký bản giấy, Bộ sẽ gửi cho bạn một đoạn mã để gắn vào website qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký
 • Nếu bạn làm đúng quy trình thì sau tối đa 15 ngày làm việc, website cung ứng dịch vụ TMĐT đó sẽ được đăng ký kinh doanh thành công.

Cơ sở pháp lý: Thông tư số 47/2014/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022/TT-BCT).

>>>Xem thêm: Kinh doanh bán hàng online có cần đăng ký giấy phép kinh doanh không

Luật sư tư vấn đăng ký thủ tục kinh doanh thương mại điện tử

Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn đăng ký thủ tục kinh doanh thương mại điện tử như sau:

 • Tư vấn pháp luật thương mại điện tử
 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại điện tử đăng ký kinh doanh thương mại điện tử;
 • Tư vấn hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị khi đăng ký kinh doanh thương mại điện tử;
 • Hỗ trợ dịch vụ trọn gói đăng ký kinh doanh thương mại điện tử;
 • Tư vấn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi bị cơ quan có thẩm quyền từ chối hồ sơ đăng ký kinh doanh thương mại điện tử;
 • Tư vấn những vấn đề pháp lý khác có liên quan đến kinh doanh thương mại điện tử sau khi đăng ký.

Dịch vụ Luật sư đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Dịch vụ Luật sư  đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

>>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thương mại điện tử

Như vậy, để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đã được nêu ở trên. Việc tìm hiểu đầy đủ những vấn đề pháp lý liên quan sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, tiền bạc. Nếu bạn cần hỗ trợ về vấn đề này hãy liên hệ dịch vụ luật sư doanh nghiệp qua hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn chi tiết.

Scores: 4.5 (39 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8