Đăng ký hợp đồng theo mẫu là gì? Hồ sơ, hình thức đăng ký

Đăng ký hợp đồng theo mẫu là thủ tục mà cá nhân, tổ chức cần phải thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp phải đăng ký hợp đồng theo mẫu theo quy định pháp luật. Khi thực hiện đăng ký, cá nhân, tổ chức cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và hiểu rõ thủ tục đăng ký. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ sơ lược những vấn đề pháp lý về việc đăng ký hợp đồng theo mẫu.

Đăng ký hợp đồng theo mẫu

Đăng ký hợp đồng theo mẫu

Quy định về hợp đồng theo mẫu

Căn cứ tại Điều 405 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng theo mẫu như sau:

Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra.

 • Hợp đồng theo mẫu phải được công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về những nội dung của hợp đồng.
 • Trình tự, thể thức công khai hợp đồng theo mẫu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó.

Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý, nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra.

Phải đăng ký hợp đồng theo mẫu trong trường hợp nào?

Căn cứ Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung Quyết định 25/2019/QĐ-TTg thì các hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu gồm:

 • Cung cấp điện sinh hoạt;
 • Cung cấp nước sinh hoạt;
 • Truyền hình trả tiền;
 • Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;
 • Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước);
 • Dịch vụ truy nhập internet;
 • Vận chuyển hành khách đường hàng không;
 • Vận chuyển hành khách đường sắt;
 • Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp;
 • Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng);

Như vậy, có 10 trường hợp cần phải đăng ký hợp đồng theo mẫu theo quy định pháp luật tại Điều 19 Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010 (sắp đến là Điều 28 Luật bảo vệ người tiêu dùng 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024)

Hợp đồng theo mẫu được đăng ký ở đâu?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định về thẩm quyền tiếp nhận đăng ký:

 • Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên.
 • Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Như vậy, thẩm quyền tiếp nhận thuộc về Bộ Công thương khi tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu trong trường hợp hợp đồng đó áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên. Và Sở Công thương khi tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu trong trường hợp hợp đồng đó áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thẩm quyền tiếp nhận

Thẩm quyền tiếp nhận

Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu cần những tài liệu sau:

 • Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Bộ Công Thương hướng dẫn mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu ban hành kèm theo tại Thông tư số 10/2013/TT-BCT ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2013;
 • Dự thảo hợp đồng theo mẫu.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 10 Nghị định 99/2011/NĐ-CP

>>>Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu

Trình tự thủ tục

Bước 1: Gửi hồ sơ

Căn cứ theo khoản 2, khoản 3 Điều 10 Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định:

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền ( Bộ công thương/ Sở công thương) theo các cách sau : gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử.
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định hồ sơ

Bộ công thương/ Sở công thương sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và khoản 1 Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP:

 • Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Bộ công thương/ sở công thương có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ đăng ký. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bộ công thương/ Sở công thương.
 • Bộ công thương/ Sở công thương tiến hành xem xét hồ sơ đăng ký kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xem xét hồ sơ đăng ký, Bộ công thương/ Sở công thương có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng theo mẫu; có quyền tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 • Chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ công thương/ Sở công thương có trách nhiệm ra thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu thì cơ quan có thẩm quyền phải gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong đó nói rõ lý do không chấp nhận.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận kết quả của Bộ công thương/ sở công thương.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu được công bố công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Bộ công thương/ Sở công thương theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP.

Cơ sở pháp lý: Điều 10 đến Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP

Dịch vụ luật sư tư vấn đăng ký hợp đồng theo mẫu

Luật Long Phan PMT cung cấp cho quý khách những dịch vụ tư vấn về đăng ký hợp đồng theo mẫu như sau:

 • Tư vấn các trường hợp cần đăng ký hợp đồng theo mẫu;
 • Soạn thảo hợp đồng mẫu cho khách hàng
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký;
 • Đại diện khách hàng đăng ký hợp đồng theo mẫu, theo dõi và nhận kết quả hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu;
 • Tư vấn hỗ trợ các vấn đề khác có liên quan.

Luật sư tư vấn đăng ký hợp đồng theo mẫu

Luật sư tư vấn đăng ký hợp đồng theo mẫu

Như vậy, có 10 trường hợp cần đăng ký hợp đồng theo mẫu. Việc đăng ký hợp đồng theo mẫu cần đúng trình tự, thủ tục và xác định đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Nếu bạn đọc còn thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline: 1900.63.63.87 để luật sư hợp đồng được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Scores: 5 (54 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8