Dịch vụ luật sư tư vấn, rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh

Tư vấn rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh là dịch vụ tư vấn hợp đồng phổ biến, soạn thảo với mục đích đảm bảo hợp đồng có hiệu lực pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng thời rà soát hợp đồng đảm bảo được quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên giao kết luôn được công bằng. Tư vấn những điều khoản vì rất quan trọng nên cần được review, khi không rà soát sẽ không đảm bảo đúng pháp luật có thể dẫn đến tranh chấp hoặc vô hiệu. Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Tư vấn, rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanhTư vấn, rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư

Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Căn cứ khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh thì hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Đây là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Căn cứ Điều 28 Luật Đầu tư 2020 quy định về nội dung hợp đồng BCC:

Hợp đồng BCC bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
 • Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Hợp tác kinhHợp tác kinh doanh

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Số: …/HĐHTKD

 • Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ theo quy định của Luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ vào tình hình thực tế của Hai bên;
 • Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các Bên;

Chúng tôi gồm có:

……………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Địa chỉ :…………………………………………

Đại diện : Ông ……  Chức vụ: ………….…..

Điện thoại : ……………………………………….

Số tài khoản : …………  tại: ………………….

Và…………………………….…………………

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Địa chỉ:…………………………………………

Đại diện : Ông………… Chức vụ :……………

Điện thoại :

Số tài khoản: ………… tại:

Cùng thỏa thuận ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh

 1. Mục tiêu hợp tác kinh doanh: Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác kinh doanh, điều hành và chia sẻ lợi nhuận có được từ việc hợp tác kinh doanh.
 1. Phạm vi hợp tác kinh doanh: Hai bên cùng nhau hợp tác kinh doanh, điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh để cùng phát sinh lợi nhuận

+ Phạm vi Hợp tác của Bên A: Bên A chịu trách nhiệm quản lý chung mặt bằng kinh doanh và định hướng phát triển kinh doanh

+ Phạm vi Hợp tác của Bên B: Bên B chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ quá trình kinh doanh của các sản phẩm, dịch vụ như:

– Tìm kiếm, đàm phán ký kết, thanh toán hợp đồng với các nhà cung cấp nguyên liệu;

– Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong phạm vi hợp tác;

– Đầu tư xúc tiến phát triển hoạt động thương mại trong phạm vi hợp tác…;

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng

Thời hạn của hợp đồng: là … (…năm) bắt đầu từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …;

Gia hạn hợp đồng: Hết thời hạn trên hai bên có thể thỏa thuận gia hạn thêm thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết hợp đồng mới tùy vào điều kiện kinh doanh của Hai bên;

Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh

3.1. Góp vốn

Bên A góp vốn bằng: ……….. tương đương với số tiền là ……

Bên B góp vốn bằng: Bên A góp vốn bằng: …… tương đương với số tiền là ……

3.2. Phân chia kết quả kinh doanh

3.2.1. Tỷ lệ phân chia: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chia như sau Bên A được hưởng …. %, Bên B được hưởng ….. % trên lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước;

3.2.2. Thời điểm chia lợi nhuận: Ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm riêng năm 2018 năm tài chính được hiểu từ thời điểm hợp đồng này có hiệu lực đến ngày …./…./20…;

3.2.3. Trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ: Hai bên phải cùng nhau giải thỏa thuận giải quyết, trường hợp không thỏa thuận được sẽ thực hiện theo việc đóng góp như quy định tải Khoản 3.1 Điều 3 của luật này để bù đắp chi phí và tiếp tục hoạt động kinh daonh.

Điều 4. Các nguyên tắc tài chính

4.1. Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

4.2. Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh

5.1. Thành viên ban điều hành: Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm …. người trong đó Bên A sẽ …. , Bên B sẽ cử …. Cụ thể ban điều hành gồm những người có tên sau:

– Đại diện của Bên A là: Ông/Bà …….. –

– Đại diện của Bên B là: Ông/Bà ………… –

– Ông: …………………….

5.2. Hình thức biểu quyết của ban điều hành:

Khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý;

Việc Biểu quyết phải được lập thành Biên bản chữ ký xác nhận của các Thành viên trong Ban điều hành;

5.3. Trụ sở ban điều hành đặt tại: ……………

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

6.1. Quyền của Bên A

……………………………………………………………

….…………………………………………………………

– Được hưởng…..% lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh;

6.2. Nghĩa vụ của Bên A…………………………………

………………………………………………………………

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B

7.1. Quyền của Bên B………………………………………

…………………………………………………………………

Được phân chia …% lợi nhận sau thuế.

7.2. Nghĩa vụ của Bên B

– …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Điều 8. Điều khoản chung

8.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

8.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm;

8.3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

8.4. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh;

8.5. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng;

8.6. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

Điều 9. Hiệu lực Hợp đồng

9.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.

9.2. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện bên A Đại diện bên B

Tư vấn soạn thảo review Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Soạn thảo và rà soát hợp đồng thường xuyên cho doanh nghiệp

 • Dịch vụ soạn thảo và rà soát thường xuyên được hiểu là doanh nghiệp có thể yêu cầu Luật sư tư vấn, thực hiện các công việc pháp lý bất cứ khi nào và tại bất cứ nơi nào phát sinh vấn đề trong hoạt động kinh doanh của mình.
 • Nói cách khác, dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên đóng vai trò như “Luật sư nội bộ”, là một bộ phận pháp chế của doanh nghiệp một cách đúng nghĩa. Quý Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm giao toàn bộ các công việc pháp lý bởi Chúng tôi luôn cam kết tất cả các thông tin của doanh nghiệp có được trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.
 • Tùy thuộc và nhu cầu, quy mô hoạt động của doanh nghiệp, Quý Khách hàng có thể lựa chọn một trong các Gói Dịch Vụ sau: gói dịch vụ cơ bản, nâng cao, chuyên nghiệp. Trường hợp phát sinh những nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nằm ngoài phạm vi tư vấn của gói dịch vụ chúng tôi cung cấp, Luật Long Phan PMT luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thông qua hình thức ký kết các Phụ lục Hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên.
 • Tùy vào nhu cầu thực tế của mình, doanh nghiệp có thể đề xuất thay đổi Gói Dịch Vụ khác hoặc điều chỉnh nội dung công việc trước hoặc sau một quá trình sử dụng dịch vụ, Công ty Luật Long Phan PMT luôn sẵn sàng hỗ trợ để thay đổi và/hoặc xây dựng cho Quý Khách hàng Gói Dịch Vụ riêng biệt.

Sau đây là nội dung gói soạn thảo và review hợp đồng kinh doanh thường xuyên cho doanh nghiệp

Cơ bản Nâng cao Chuyên nghiệp
 • Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách soạn thảo và rà soát Hợp đồng
 • Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống Hợp đồng kinh doanh
 • Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống Hợp đồng
 • Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về Hợp đồng
 • Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về Hợp đồng
 • Soạn thảo biểu mẫu chuẩn phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về Hợp đồng
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp Hợp đồng trong doanh nghiệp
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp Hợp đồng trong doanh nghiệp
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp Hợp đồng trong doanh nghiệp

Soạn thảo hợp đồngSoạn thảo hợp đồng

Soạn thảo và rà soát hợp đồng kinh doanh theo sự vụ

 • Cung cấp biểu mẫu chuẩn, hợp đồng phù hợp quy định pháp luật về soạn thảo hợp đồng.
 • Soạn thảo Hợp đồng chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về Hợp đồng
 • Tiếp nhận thông tin, tài liệu mà khách hàng cung cấp, nghiên cứu hồ sơ, vụ việc của khách hàng;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp
 • Tham gia các buổi đàm phán, ký kết hợp đồng
 • Nghiên cứu hồ sơ tài liệu, tìm hiểu thông tin liên quan các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Thẩm định nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp đối với các đối tác theo yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật
 • Nghiên cứu, kiểm tra tính hợp pháp của các hành vi pháp lý, hiệu lực pháp luật của các giấy tờ, tài liệu mà khách hàng cung cấp dựa trên các văn bản pháp luật, các căn cứ pháp luật hiện đang áp dụng hoặc điều chỉnh các hành vi pháp lý liên quan đến Hợp đồng của khách hàng;
 • Soạn thảo các hợp đồng theo yêu cầu của qúy khách hàng: Hợp đồng kinh doanh, hợp đồng kinh tế,hợp đồng hợp tác kinh doanh….và các phụ lục hợp đồng đính kèm nếu có.
 • Rà soát, chỉnh sửa và đề xuất các nội dung điều khoản trong hợp đồng mà Quý khách cung cấp
 • Chuẩn bị hồ sơ để làm các thủ tục pháp lý như hợp đồng kinh doanh hàng hóa, hợp đồng kinh doanh hàng hóa quốc tế, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng kinh tế….

Luật sư rà soát và tư vấn Hợp đồng hợp tác kinh doanh

 • Tư vấn rà soát hợp đồng kinh doanh hàng hóa
 • Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh đảm bảo quyền lợi cho khách hàng theo đúng quy định pháp luật
 • Tận tụy hướng dẫn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng
 • Đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng khi tham gia giao kết hợp đồng
 • Giảm thiểu những rủi ro trong hợp đồng
 • Hạn chế các điều khoản bất lợi cho khách hàng
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Tư vấn pháp lý hợp đồng và một số vấn đề liên quan khác…

Hợp đồng khi được rà sẽ giảm thiểu các sai sót về mặt pháp luật và đảm bảo về mặt quyền lợi của khách hàng khi tham gia giao dịch hợp đồng. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900.63.63.87 hoặc liên hệ trực tiếp với Luật sư tư vấn hợp đồng của chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và kịp thời, hiệu quả nhất.

Scores: 4.5 (50 votes)

Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8 Link new88