Thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm 

Thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm là một trong những thủ tục quan trọng trong các giao dịch dân sự. Bộ luật Dân sự quy định đăng ký biện pháp bảo đảm là thủ tục do cơ quan Nhà nước thực hiện nhằm đảm bảo hiệu lực của các giao dịch bảo đảm, có hiệu lực đối kháng với người thứ ba. Trong một số trường hợp, người dân có thể thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm căn cứ theo quy định pháp luật dân sự. Mời quý bạn đọc tham khảo bài viết sau.

Thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 102/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01/09/2017 (có hiệu lực đến ngày 14/01/2023), đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm.

Trường hợp phải đăng ký biện pháp bảo đảm

 • Thế chấp quyền sử dụng đất;
 • Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;
 • Thế chấp tàu biển.

Trường hợp đăng ký khi có yêu cầu

 • Thế chấp tài sản là động sản khác;
 • Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;
 • Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

Cơ sở pháp lý Điều 4 Nghị định 102/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01/09/2017 (có hiệu lực đến ngày 14/01/2023).

>>> Xem thêm: Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm

Các trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

 • Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm;
 • Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng biện pháp bảo đảm khác;
 • Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;
 • Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;
 • Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu;
 • Đơn phương chấm dứt biện pháp bảo đảm hoặc tuyên bố chấm dứt biện pháp bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;
 • Xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật;
 • Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm;
 • Theo thỏa thuận của các bên.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 21 Nghị định 102/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01/09/2017 (có hiệu lực đến ngày 14/01/2023).

Trình tự, thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Trình tự, thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Trình tự, thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Hồ sơ xóa đăng ký

Hồ sơ xóa đăng ký được quy định tại Nghị định Nghị định 102/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01/09/2017 (có hiệu lực đến ngày 14/01/2023). Cụ thể, được phân thành 02 trường hợp sau:

Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất:

 • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm; (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm; (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu); trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận;
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền; (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Trường hợp xóa đăng ký do Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên; xử lý xong tài sản bảo đảm; thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký thế chấp sau đây:

 • Các giấy tờ nêu trên (trừ giấy chứng nhận nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm);
 • Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại; (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản khác:

 • Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);
 • Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng sửa đổi; bổ sung hợp đồng thế chấp trong trường hợp phiếu yêu cầu đăng ký chỉ có chữ ký; con dấu của một trong các bên tham gia biện pháp bảo đảm; (01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền; (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
 • Giấy tờ chứng minh đối với trường hợp không phải nộp phí; khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định (nếu có).

Trường hợp xóa đăng ký do Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên; xử lý xong tài sản bảo đảm; thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký thế chấp sau đây:

 • Các giấy tờ nêu trên (trừ văn bản uỷ quyền)
 • Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại; (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Trình tự thực hiện xóa đăng ký

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ với những giấy tờ hợp pháp theo quy định pháp luật và nộp hồ sơ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bước 2: Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Còn trong trường hợp hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.

Bước 3: Trả kết quả, hoàn tất thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Căn cứ Nghị định 107/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01/09/2017 (có hiệu lực đến ngày 14/01/2023)

Thời hạn giải quyết xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Nhận hồ sơ hợp lệ sau 15 giờ, thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài hồ sơ thì không quá 3 ngày làm việc

Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Hướng dẫn thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

 • Luật sư tư vấn quy định liên quan giao dịch bảo đảm;
 • Luật sư tư vấn quy định xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;
 • Soạn thảo hồ sơ, văn bản cần thiết;
 • Luật sư hỗ trợ các trình tự, thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm;
 • Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan.

Như vậy, không phải mọi trường hợp đều được xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà phải theo quy định của pháp luật. Hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện xóa đăng ký biện pháp bảo đảm đã được Luật Long Phan cung cấp cụ thể trong bài viết trên. Nếu Quý bạn đọc cần gặp luật sư chuyên môn để hướng dẫn cụ thể về thủ tục này hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư của chúng tôi vui lòng liên hệ 1900.63.63.87.

Scores: 4.8 (68 votes)

Tham vấn Luật sư: Nguyễn Trần Phương - Tác giả: Trần Hường

Trần Hường – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và pháp luật lao động. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8