Thủ tục khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật đảng viên

Khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật đảng viên là thủ tục yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử lý kỷ luật Đảng. Người khiếu nại muốn thực hiện thủ tục này cần phải tuân theo quy trình cũng như chuẩn bị hồ sơ theo quy định về khiếu nại, tố cáo trong đảng. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ thông tin cụ thể về vấn đề trên, mời Quý bạn đọc tham khảo.

Khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật đảng viên

Khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật đảng viên

Nguyên tắc khi xử lý kỷ luật Đảng viên

Căn cứ Điều 9 Quyết định 22-QĐ/TW được ban hành ngày 28/07/2021 của Ban chấp hành trung ương đảng, việc xử lý kỷ luật đối với đảng viên phải được tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời; tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật đều phải xử lý kỷ luật nghiêm minh.
 • Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không được xử lý nội bộ. Nếu làm thất thoát tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước, của tổ chức, cá nhân thì phải xem xét trách nhiệm và bồi hoàn.
 • Đảng viên sau khi chuyển sinh hoạt đảng sang tổ chức đảng mới, nếu phát hiện hoặc bị tố cáo có vi phạm kỷ luật ở nơi sinh hoạt đảng trước đây mà chưa được xem xét, xử lý thì do tổ chức đảng cấp trên của các đảng bộ nơi quản lý đảng viên trước đây và hiện nay xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
 • Việc thi hành kỷ luật phải căn cứ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, ảnh hưởng, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để xem xét, quyết định cho phù hợp và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Nếu hết thời hiệu thì không xem xét, xử lý kỷ luật.
 • Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại (trừ trường hợp có quy định khác). Tổ chức đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngày với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.
 • Khi các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội đình chỉ công tác hoặc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên thì phải chủ động thông báo ngay cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đó để xem xét, xử lý kỷ luật đảng. Sau khi giải quyết khiếu nại kỷ luật về Đảng, nếu có thay đổi hình thức kỷ luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo việc xem xét lại hình thức kỷ luật về hành chính, đoàn thể.
 • Đối với đảng viên là cấp ủy viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu phát hiện có vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng được thực hiện như đang đương chức; nếu có vi phạm khi đã nghỉ hưu thì do tổ chức đảng quản lý đảng viên đó xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.
 • Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, bị bệnh nặng thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Trường hợp đảng viên vi phạm đã qua đời tổ chức đảng xem xét, không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.
 • Tổ chức đảng quyết định kỷ luật oan, sai đối với đảng viên phải thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định đó, đồng thời tự phê bình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm; nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên xem xét, quyết định.
 • Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xoá tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng.
 • Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xoá tên trong danh sách đảng viên.
 • Khi kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng.
 • Đảng viên bị kỷ luật oan, sai phải được xin lỗi và phục hồi quyền lợi. Việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Để đảm bảo sự nghiêm minh và công bằng trong việc xử lý kỷ luật, các nguyên tắc thi hành kỷ luật Đảng viên đã được đặt ra. Do đó, mọi quyết định về kỷ luật đối với đảng viên đều phải tuân thủ những nguyên tắc trên.

Phạm vi giải quyết khiếu nại

Căn cứ khoản 2 Mục V Hướng dẫn 02-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2021, phạm vi giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật đảng viên được quy định như sau:

 • Chỉ giải quyết khiếu nại về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật, về nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật; các trường hợp khiếu nại không thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thì tổ chức đảng phải chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
 • Quyết định kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật không đúng thẩm quyền thì tổ chức đảng giải quyết khiếu nại yêu cầu tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hủy bỏ quyết định kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.
 • Đơn vừa khiếu nại, vừa tố cáo thì tổ chức đảng chỉ giải quyết nội dung khiếu nại và hướng dẫn người khiếu nại thực hiện quyền tố cáo theo quy định.
 • Nếu đảng viên tự nguyện xin rút đơn khiếu nại (bằng văn bản) thì tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét cho rút đơn khiếu nại và kết thúc việc giải quyết (phải lập biên bản có ký xác nhận của người khiếu nại).
 • Đơn khiếu nại về xử lý kỷ luật hành chính, lịch sử chính trị, xác định tuổi đảng, xóa tên trong danh sách đảng viên thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và báo cho người khiếu nại biết bằng văn bản.

Ngoài ra, căn cứ khoản 3 Điều 24 Quyết định 22-QĐ/TW được ban hành ngày 28/07/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các trường hợp khiếu nại dưới đây sẽ không được giải quyết, cụ thể như sau:

 • Quá thời hạn khiếu nại;
 • Kỷ luật đang được cấp trên có thẩm quyền xem xét, giải quyết;
 • Kỷ luật đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luật, quyết định;
 • Đảng viên bị Tòa án quyết định hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên chưa được toà án có thẩm quyền quyết định hủy bỏ bản án;
 • Đảng viên nhờ người khiếu nại hộ;
 • Đảng viên khiếu nại khi chưa nhận được quyết định kỷ luật bằng văn bản của tổ chức đảng có thẩm quyền;
 • Từ chối nhận quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Thủ tục khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật đảng viên

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Căn cứ Điều 22 Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng như sau:

 • Việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng được tiến hành từ ủy ban kiểm tra, ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy từ cấp cơ sở trở lên.
 • Ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy là cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật lần đầu của tổ chức đảng đối với quyết định kỷ luật của ủy ban kiểm tra cùng cấp.
 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức; Ban Bí thư là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khai trừ do cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trở xuống quyết định.
 • Đối với các hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thì Ban Chấp hành Trung ương là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng.
 • Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng, sau khi xem xét, kết luận phải biểu quyết bằng phiếu kín việc quyết định hình thức kỷ luật cụ thể. Việc tính số phiếu biểu quyết để quyết định hình thức kỷ luật thực hiện như quy định tại Khoản 3.1, Điều 15 Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Như vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan cuối cùng giải quyết các khiếu nại liên quan đến hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo và cách chức. Trong trường hợp khai trừ, Ban bí thư là cơ quan cuối cùng giải quyết khiếu nại.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ Điều 6 Quyết định số: 13/QĐ-UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng, hồ sơ khiếu nại gồm:

 • Đơn khiếu nại:

Đơn khiếu nại kỷ luật đảng ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của tổ chức đảng hoặc họ tên, địa chỉ người khiếu nại; ngày, tháng, năm của quyết định thi hành kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật mà tổ chức đảng hoặc đảng viên khiếu nại; nội dung yêu cầu của tổ chức đảng hoặc đảng viên khiếu nại.

 • Giấy tờ pháp lý của đảng viên bị khiếu nại: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng, hộ chiếu.
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh nội dung khiếu nại là có căn cứ, cơ sở.

Vì vậy, để đảm bảo rằng đơn khiếu nại về quyết định kỷ luật của đảng viên được xử lý một cách hợp lệ và không cần phải chỉnh sửa hoặc bổ sung, đảng viên nên chuẩn bị kỹ lưỡng các tài liệu cần thiết đã nêu trên.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị

Trình tự các bước khiếu nại

Trình tự giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật đảng viên được thực hiện như sau:

 1. Bước chuẩn bị
 • Sau khi xem xét và làm việc với đảng viên khiếu nại, căn cứ vào đơn khiếu nại và kết quả làm việc, cán bộ theo dõi địa bàn đề xuất, báo cáo bằng văn bản với thường trực uỷ ban và đảng viên khiếu nại;
 • Tiến hành tóm tắt nội dung khiếu nại, kế hoạch và dự kiến thành viên đoàn giải quyết khiếu nại (gọi là đoàn kiểm tra);
 • Thường trực ủy ban xem xét, ban hành quyết định và kế hoạch giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
 • Đoàn kiểm tra xây dựng lịch làm việc của đoàn; họp đoàn; thông báo kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn; chuẩn bị văn bản, tài liệu liên quan.
 1. Bước tiến hành
 • Thành viên ủy ban được phân công chỉ đạo triển khai quyết định, kế hoạch; thống nhất lịch làm việc; yêu cầu đối tượng khiếu nại cung cấp tài liệu (nếu có);
 • Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ nội dung khiếu nại; xác minh về tư cách, phẩm chất của đối tượng khiếu nại từ sau khi bị kỷ luật đến thời điểm giải quyết khiếu nại; Đoàn kiểm tra làm việc với các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan để bổ sung thu thập tài liệu; Điều chỉnh bổ sung nội dung nếu có tình tiết mới thì báo cáo lên thường trực uỷ ban xem xét;
 • Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị;
 • Đoàn kiểm tra làm việc với đối tượng khiếu nại về các vấn đề liên quan hoặc còn chưa được xác minh rõ.
 1. Bước kết thúc
 • Ủy ban kiểm tra xem xét, kết luận;
 • Đơn vị theo dõi địa bàn có ý kiến bằng văn bản báo cáo ủy ban về kết quả và hoạt động của đoàn kiểm tra;
 • Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại;hoàn chỉnh thông báo kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại;
 • Thành viên ủy ban chỉ đạo và đại diện đoàn kiểm tra công bố thông báo kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng;
 • Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm;
 • Vụ địa bàn, đơn vị, cán bộ theo dõi địa bàn giám sát việc chấp hành kết luận, quyết định của Ủy ban.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ theo quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với đảng viên được ban hành kèm theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật đảng viên

Để hỗ trợ khách hàng là đảng viên bị xử lý kỷ luật trái quy định, Luật Long Phan PMT cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý sau:

 • Xem xét quyết định xử lý kỷ luật Đảng và quy trình xử lý kỷ luật.
 • Tư vấn chuyên sâu về trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật.
 • Tư vấn hỗ trợ soạn thảo văn bản,đơn từ;
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết khi khiếu nại không được giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định.
 • Tư vấn hỗ trợ các vấn đề phát sinh liên quan khác.

Tư vấn khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật Đảng

Tư vấn khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật Đảng

Như vậy, Đảng viên bị kỷ luật có thể khiếu nại quyết định kỷ luật nếu họ thấy rằng nó không phù hợp hoặc vi phạm nguyên tắc xử lý kỷ luật, miễn là họ có căn cứ cho điều này. Chi tiết về trình tự, thủ tục khiếu nại đã được trình bày chi chi tiết trong bài viết trên.  Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư, quý khách có thể liên hệ với Luật Long Phan qua hotline 1900636387 hỗ trợ và giải đáp.

Scores: 4.6 (54 votes)

Tham vấn Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi - Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn về lĩnh vực hành chính và đất đai. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện, thay mặt làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8