Luật Doanh nghiệp 2020 trong sự bùng nổ công nghệ số

0
16 Tháng Mười Hai, 2021

Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ số, hầu hết tất cả mọi hoạt động của đời sống đều ứng dụng công nghệ hiện đại, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng không ngoại lệ.  Do đó, Luật Doanh nghiệp 2020 đã có những quy đinh mới trong việc ứng dụng công nghệ vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết sau đây, Long Phan PMT sẽ làm rõ chủ đề Luật Doanh nghiệp 2020 trong sự bùng nổ công nghệ số.


Ứng dụng công nghệ số trong Luật Doanh nghiệp 2020

>> Xem thêm: Điểm mới khi thành lập công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020

Sự bùng nổ của công nghệ số và chủ trương ứng dụng của Đảng – Nhà nước

Sự bùng nổ của công nghệ số

Ở thời điểm hiện tại, Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là số hóa, internet hóa các thiết bị mà còn là sự hội tụ, dung hợp nhiều công nghệ và tương tác của chúng trên nhiều lĩnh vực với quy mô rộng lớn như: Dữ liệu lớn; Trí thông minh nhân tạo; Vạn vật kết nối, tự động hoá, rô bốt hóa….Trước những lợi ích mà công nghệ số đem lại, việc ứng dụng chúng vào quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, trong các quan hệ thương mại, dân sự của doanh nghiệp sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Ở Việt Nam tính đến năm 2021, đã có 105.618 doanh nghiệp mới thành lập mới. Với số lượng khá lớn doanh nghiệp đang hoạt động như trên thì việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ số

Các chủ trương nay được thể hiện trong các văn bản sau đây:

 • Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư:

Nghị quyết đã xác định yêu cầu hoàn thiện pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng; bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới được ưu đãi đầu tư để thúc đẩy tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 • Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị:

Nghị quyết chính thức giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình và hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, đồng thời ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội

Sự thích nghi của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời đại số

Cách thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Luật doanh nghiệp 2020 cho phép doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được hiểu là đăng ký doanh nghiệp qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc bằng chữ ký số.

Cách thức tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ điện tử (Điều 44, 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP):

Bước 1Kê khai thông tin và tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ và nộp lệ phí theo quy định

Bước 2Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Theo quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử như trên, doanh nghiệp không cần phải nộp hồ sơ bằng bản giấy và chỉ đến Phòng đăng ký kinh doanh một lần duy nhất để nhận kết quả.

Công nhận chữ ký số

Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép việc sử dụng dấu doanh nghiệp bằng chữ ký số. Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh nghiệp bao gồm:

 • Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;
 • Hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Theo Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng; theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác. Về hình thức, chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gích với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký

Con dấu doanh nghiệp dưới hình thức chữ ký số

>> Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp tư nhân theo Luật Doanh nghiệp 2020

Thừa nhận tổ chức họp, vận hành doanh nghiệp bằng ứng dụng công nghệ

Luật doanh nghiệp 2020 thừa nhận giá trị pháp lý của thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng công nghệ số. Theo quy định của khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp năm 2020, thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.Theo đó, các công ty cổ phần tại Việt Nam có thể gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ bằng đa phương thức như qua đường bưu chính, qua thư điện tử, qua điện thoại, qua fax, email, zalo, viber…, tất cả đều có giá trị pháp lý như nhau.

So với quy định của Luật doanh nghiệp 2014, tất cả các công ty cổ phần tại Việt Nam đều phải gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ đến các cổ đông có quyền biểu quyết qua đường bưu chính có dán tem, tống đạt trực tiếp đến cho cổ đông. Có thể nói rằng, quy định của khoản 2 Điều 143 LDN năm 2020 đã có sự thay đổi tích cực trong việc cho phép ứng dụng công nghệ số vào quá trình vận hành doanh nghiệp so với Luật Doanh nghiệp 2014.

Luật Doanh nghiệp 2020 còn bổ sung quy định cho phép thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) được tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình. Đây là quy định mới, có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với thực tiễn ứng dụng công nghệ vào quản trị doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.

Hạn chế của Luật Doanh nghiệp 2020 và tụt hậu trước phát triển của công nghệ số

Chưa có sự thống nhất giữa LDN và các văn bản liên quan

Thực tế cho thấy, nhiều văn bản luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chuyên ngành như: dịch vụ pháp lý (Luật Luật sư năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2012), công chứng (Luật Công chứng năm 2014), đấu giá tài sản (Luật Đấu giá tài sản năm 2016), bảo hiểm (Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010)… vẫn quy định về các thủ tục, phương thức trực tiếp (offline) thay vì phải trực tuyến như quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. Chính vì vậy, tồn tại sự thiếu thống nhất giữa Luật Doanh nghiệp 2020 và các luật chuyên ngành.

Theo quy định của Điều 3 Luật Doanh nghiệp năm 2020, trường hợp có xung đột giữa Luật Doanh nghiệp 2020 với các văn bản luật chuyên ngành trong các quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp, ưu tiên áp dụng theo các quy định của luật chuyên ngành. Điều này vô hình trung làm hạn chế khả năng áp dụng công nghệ số của các doanh nghiệp trong một số chuyên ngành nhất định.

Thủ tục giải thể vẫn nặng tính thủ công

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn chưa có sự cải cách tương xứng với thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các Luật Doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, các doanh nghiệp tại Việt Nam đều phải nộp hồ sơ giải thể, các thông báo về giải thể doanh nghiệp theo phương thức trực tiếp (offline) tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc không cho phép nhà đầu tư nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp online là bước lùi đáng kể so với quy định về thành lập doanh nghiệp hay quản trị công ty tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp chưa được thay đổi trong LDN 2020

>> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2020

Kiến nghị giải pháp

Đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ đối với việc vận hành doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2020 đã có những quy định tiến bộ, đột phá. Tuy nhiên Luật này cũng bộc lộ những hạn chế cần hoàn thiện:

 • Hoàn thiện các đạo luật chuyên ngành trong thời gian tới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số vào việc thành lập, hoạt động, tổ chức quản lý của doanh nghiệp cho phù hợp với những thay đổi tích cực trên tại LDN năm 2020.
 • LDN năm 2020 cần luật hóa việc nộp hồ sơ và các thông báo giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức trực tuyến cho phù hợp với thực tế phát triển công nghệ hiện nay, góp phần tích cực vào cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, qua đó giảm chi phí tài chính, thời gian, công sức cho doanh nghiệp.
 • Đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy đinh tại Luật Đầu tư năm 2020 mà điều kiện đầu tư, kinh doanh đòi hỏi phải có giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì các quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành như Luật Giá năm 2012, Luật Kế toán năm 2016,… cũng cần có sự sửa đổi, bổ sung theo hướng cho phép nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ xin cấp kinh doanh thông qua ứng dụng công nghệ số như các quy định tiến bộ tại LDN năm 2020.

Liên hệ luật sư tư vấn

Tư vấn trực tuyến:

Công ty Luật Long Phan PMT luôn sẵn sàng tiếp nhận những thắc mắc của quý khách hàng chi tiết về Luật Doanh nghiệp 2020. Để được hỗ trợ nhanh nhất, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 hoặc:

 • Email: pmt@luatlongphan.vn
 • Fanpage: Luật Long Phan
 • Zalo: 0819700748

Tư vấn trực tiếp:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Luật Doanh nghiệp 2020 trong sự bùng nổ công nghệ số của Long Phan PMT. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào cần TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP, vui lòng liên hệ tới Hotline 1900636387 để được tư vấn chi tiết hơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.5 (65 votes)

: Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87