Doanh nghiệp khoa học công nghệ và các chính sách ưu đãi 2022

0
13 Tháng Một, 2022

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ. Sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học công nghệ là những sản phẩm hữu hình hoặc vô hình, do tính chất đặc biệt của sản phẩm nên việc thành lập loại doanh nghiệp này sẽ có những điều kiện riêng. Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thông tin về các chính sách ưu đãi 2022 của doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp khoa học công nghiệp

Căn cứ Điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Thông tư 10/2021/TT-BKHCN quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 13/2019/NĐ-CP, để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Điều kiện 1

 • Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện 2

 • Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận. Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học công nghệ tại công văn số 1048/BKHCN-PTTTDN, doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp sau:

Doanh nghiệp có năng lực tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực tạo ra kết quả KH&CN được thể hiện ở việc doanh nghiệp tự nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận.

Doanh nghiệp có năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được thể hiện ở việc doanh nghiệp đảm bảo được các điều kiện cần thiết để triển khai ứng dụng kết quả KH&CN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Điêu kiện 3

 • Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của 01 (một) trong 03 (ba) năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Việc xác định tỷ lệ doanh thu để cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp tự kê khai trong hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin. Cơ quan quản lý căn cứ vào báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của doanh nghiệp hàng năm để thực hiện việc quản lý, rà soát, bảo đảm doanh nghiệp duy trì được điều kiện chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

>> Xem thêm: Các công ty cần lưu ý gì trong Luật Doanh nghiệp 2020.

Thành phần hồ sơ

Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền., bao gồm:

 1. Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP;
 2. Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực), thuộc một trong các văn bản sau:
 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
 • Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;
 • Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ
 • Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận tương đương theo quy định
 • Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;
 • Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.
 1. Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Quy trình thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ Điều 5 Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư 10/2021/TT-BKHCN quy định.

Các trường hợp thuộc thẩm quyền Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ:

 • Các kết quả khoa học và công nghệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước; có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng, nhất là môi trường, sức khỏe; hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông;
 • Doanh nghiệp được thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập mà đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ;
 • Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ và có văn bản đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ xem xét cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
 • Doanh nghiệp có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và có văn bản đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.(Việc xác định doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với chi nhánh hạch toán độc lập căn cứ báo cáo tài chính hoặc tờ khai quyết toán thuế của chi nhánh theo quy định của pháp luật).

Các trường hợp khác

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 • Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải trả lời doanh nghiệp về tính hợp lệ của hồ sơ, trong đó nêu rõ những yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Giấy chứng nhận được cấp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP.
 • Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá, thời hạn cấp Giấy chứng nhận sẽ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi công văn kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của doanh nghiệp về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bước 3: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thông tin về tên, địa chỉ và danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Đối với chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp có chi nhánh sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 • Cơ quan cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ ghi đầy đủ thông tin của các chi nhánh sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 • Chi nhánh sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được ghi trên Giấy chứng nhận được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước áp dụng như đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (về các ưu đãi, hỗ trợ và điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ).

Các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ 2022

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BTC:

 • Hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cụ thể: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo
 • Thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
 • Trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu năm nào doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về doanh thu (điều kiện 3) thì năm đó doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi và được tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Trường hợp đã có thu nhập chịu thuế nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên dưới 12 (mười hai) tháng thì được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay trong năm đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế vào năm tiếp theo.

>> Xem thêm: Các lĩnh vực kinh doanh được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi về thuê đất

Miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ Điều 19 NĐ 46/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 106 NĐ 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá 1,5 lần so với thời gian áp dụng miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Nghị định này và không vượt quá thời hạn của dự án đầu tư là:  “Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.”

 • Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định khi xác định diện tích đất được miễn, giảm cho mục đích Sở Khoa học và Công nghệ.

Ưu đãi về hỗ trợ tài chính

Ưu đãi hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Căn cứ Điều 14 Nghị định 13/2019/NĐ-CP thì ưu đãi tín dụng được áp dụng đối với các doanh nghiệp khoa học công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh.

Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp KHCN được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định.

Doanh nghiệp KHCN thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.

 • Đối với doanh nghiệp KHCN có tài sản dùng để thế chấp: được Các quỹ có thẩm quyền cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay;
 • Đối với doanh nghiệp KHCN có dự án khoa học và công nghệ khả thi: được Các quỹ cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Doanh nghiệp KHCN đáp ứng tiêu chí hỗ trợ của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn tại các tổ chức cho vay theo quy định của pháp luật.

Các ưu đãi về chính sách khác

Ngoài ra, căn cứ Điều 16 và 17 Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định các chính sách khác để hỗ trợ cho doanh nghiệp khoa học công nghệ gồm có:

 • Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hoá kết quả khoa học và công nghệ.
 • Hỗ trợ khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

>> Xem thêm: Điều kiện hưởng ưu đãi thuế cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cam kết chất lượng dịch vụ

 • Với tôn chỉ “Tận tâm – uy tín – hiệu quả”, công ty Luật Long Phan PMT cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ luật sư tranh tụng. Bên cạnh đảm bảo về về chất lượng dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức hành nghề của một luật sư, chúng tôi còn mang đến sự hài lòng và an tâm đến quý khách hàng.
 • Không chỉ thế, dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty Luật Long Phan PMT luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn nổ lực hết mình, cống hiến tri thức pháp luật đến khách hàng, mang lại hiệu quả công việc cho khách hàng.
 • Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, công ty Luật Long Phan PMT còn có một ưu đãi đặc biệt đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty đó là chính sách hậu mãi. Cụ thể là khi đã quý khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ của công ty luật chúng tôi thì đến những lần sử dụng tiếp theo, quý khách hàng có thể sẽ được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý MIỄN PHÍ.

Thông tin luật sư liên hệ

Luật Long Phan PMT nhận hỗ trợ dịch vụ luật sư trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn pháp luật qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn pháp luật qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn luật qua ZALO: LONG PHAN PMT LAW FIRM – 0819.700.748
 • Cần dịch vụ luật sư tranh tụng vui lòng liên hệ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87
 • Gặp trực tiếp luật sư tranh tụng tại TRỤ SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM
 • Tại Văn Phòng Luật sư Quận Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, HCM

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “Các trường hợp nên sử dụng biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng”. Nếu quý đọc giả còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này có thể tìm Luật sư doanh nghiệp để hỗ trợ hoặc vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900.63.63.87.  Xin cám ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.6 (68 votes)

: Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87