Khiếu Nại – Tố Cáo

Mẫu đơn khiếu nại ô nhiễm môi trường

Tư vấn cho người đọc các nội dung cần có khi soạn thảo đơn khiếu nại hành vi ô nhiễm môi trường như thông tin cần thiết, bằng chứng, nơi nộp đơn.

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Hướng dẫn người đọc cách viết đơn khiếu nại quyết định hành chính, tư vấn nơi nộp đơn, thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn tố cáo cán bộ viên chức

Hướng dẫn thủ tục làm đơn tố cáo cán bộ, viên chức vi phạm quy định của pháp luật. Trình tự thực hiện tố cáo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mẫu đơn tố cáo nặc danh

Điều kiện để đơn tố cáo nặc danh được công nhận và thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Những lưu ý khi thực hiện thủ tục tố cáo nặc danh cần biết

Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự

Mô tả: Mẫu đơn tố cáo hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Hướng dẫn cách viết, trình bày đơn tố cáo và thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền

Mẫu đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích

Tư vấn cho người đọc các nội dung cần có khi soạn thảo ĐƠN TỐ CÁO hành vi cố ý gây thương tích, hướng dẫn nơi nộp và thời hạn giải quyết đơn.

Mẫu đơn tố cáo đảng viên vi phạm

Hướng dẫn người đọc cách viết đơn tố cáo đảng viên vi phạm, tư vấn nộp đơn tố cáo đảng viên, thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn tố cáo bạo hành gia đình

Đơn tố cáo bạo hành gia đình cần đảm bảo mặt nội dung pháp lý mới được giải quyết. Mẫu đơn tố cáo bạo hành gia đình theo đúng quy định của pháp luật

Mẫu đơn tố cáo cá nhân, tổ chức, viên chức

Hướng dẫn thủ tục làm đơn tố cáo cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật. Trình tự thực hiện tố cáo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền